Századok – 1923-1924

Történeti irodalom - Vegyes közlések 841 - Hivatalos Értesítő - 218

hivatalos értesítő. 221 észrevétlenül keltett iránta a szívekben, a társas érintkezésnél rokonszen­vet, szeretetet és hűséget. Ez értékes emberi tulajdonságai ügyünk vezeté­sében is megnyilvánultak, különösen 1910 óta, mely időtől fogva Társula­tunk másodalelnöki tisztét viselte. A Társulatunk életét jellemző szép harmóniában, ennek nehéz körül­mények között, viszálykodásokon alapuló válságoktól érintetlen maradt békés és sikeres fejlődésében az ő tudós és kedves, gondolkodásban mindig méltányosságtól vezérelt és szabatos, érintkezésben és magaviseletben min­dig finom és előzékeny egyéniségének is megbecsülhetetlen része volt. Bár nehéz elképzelnünk, meg kell nyugodnunk abban a fájdalmas gondolatban, hogy sohasem látjuk többé körünkben bizalomtól és szeretet­től kísért kedves alakját, és nem számíthatunk többé bölcseségére, támo­gatására és munkálkodására. De míg élünk, mindig hálával, kegyelettel és hűséggel fogjuk ápolni felejthetetlen emlékezetét. Indítványozom, hogy ez érzelmeinknek mai ülésünk jegyzőkönyvében is adjunk kifejezést. 9. Titkár felolvassa a tagajánlásokat és bejelenti az alapítvány­felemeléseket. Alapító tagokul ajánltatnak: dr. Támedly Mihály tanár és dr. Thim József orvos, Bécs, Luger Sarolta m. kir. postamesternő, Buda­pest (alapítványát néhai Luger Valér jászói premontrei perjel emlékére teszi), valamennyit ajánlja a főtitkár. — Megválasztatnak. Alapító tagul jelentkezik: dr. Csánky Dezső, Szeghalom, dr. Schleiminger László, dr. Szekfű Gyula, dr. Závodszky Levente, dr. Zachár Emil, Esterházy hercegi Könyvtár eddigi évd. r. tagok. — Tudomásul van. Alapítványukat bezárólag folyó évi május hó 31-ig felemelték: Kollányi Ferenc 10.200 koronára, Hertelendy László 5000 koronára, dr. Szőke Gyula 2500 koronára, dr. Iványi Béla 2500 koronára, dr. Pintér Jenő 2000 koronára, Tagányi Károly 2000 koronára, dr. Hóman Bálint 1200 koronára, dr. Szádeczky Kardos Lajos 1200 koronára. — örvendetes tudomásul vétetik. Évdljas rendes tagokul ajánltatnak: Lyka Károly, a Képzőművészeti Főiskola rektora, dr. Melier Simon múzeumi oszt. igazgató, dr. Takáts Zoltán múzeumi oszt. igazgató, dr. Hoffmann Edith szépművészeti múzeumi igazgató-őr, dr. Rózsaffy Dezső szépművészeti múzeumi őr, dr. Ybl Ervin miniszt. titkár, Beer József szépművészeti múzeumi képkonzervátor, Lederer Sándor mű­történeti író, Budapest, valamennyit ajánlja dr. Petrovics Elek; dr. Cseres­nyés József egészségügyi főtanácsos, Veszprém, aj. dr. Lukcsics József; Aggházy Kamill őrnagy, Budapest, aj. dr. Morvay Győző; Pannonhalmi Szt. Benedek-rend közp. főkönyvtára, Pannonhalma, aj. dr. Császár Elemér; dr. Tasnádi Nagy András ügyvéd, Budapest, aj. dr. Hóman Bálint; dr. Szabadv Béla hittanár, káptajani levéltáros, Győr, aj. dr. Döry Ferenc; Szira Béla áll. főgimn. tanár, Budapest, aj. dr. Balanyi György; Szudy Elemér min. o. tanácsos, dr. Bencs Zoltán min. titkár, dr. Rákóczy Imre m. kir. miniszterelnökségi sajtóelőadó, dr. Jancsó Sándor ügyvéd, Budapest, valamennyit aj. dr. Hlatky Endre; Lósy Schmidt Ede Máv. főmérnök, Majorszky József pénzügyminiszt. főtiszt, Budapest, mindkettőt aj. dr. Ányos Lajos; dr. Kozák Lajos főgimn. tanár, Budapest, aj. dr. Miskolczy Gyula; dr. Weisz Leó tanársegéd, Zürich, aj. dr. Mályusz Elemér; dr. Horváth Henrik fővárosi múz. tisztviselő, Budapest, aj. dr. Nagy Lajos; Tihanyi István gyógyszerész, Budapest, aj. Vasváry Béla; dr. Csonka József ügyvéd, dr. Rimler János kir. járásbíró, Csurgó, mindkettőt aj. dr. Várnay Ernő; szentivánbaksai Baksy Jenő főhadnagy, Zebegény, aj. Nagy Zoltán; Simon Sándor városi tanácsos, dr. Juhász Viktor városi főlevéí­tárnok, dr. Gál János főreáliskolai tanár, Arvai János leánygimn. tanár, dr.^ Preiszler Károly pénzügyi titkár, Cseh István m. kir. áll. pénzügyi számellenőr, Székesfehérvár, valamennyit aj. dr. Kiss Jenő; Angol kis-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék