Századok – 1971

Tanulmányok - Szabad György: Eötvös József a politika útjain 658/III–IV

Szabad György: Eötvös József a politika útjain* Azok, akik tisztelték, és azok, akik gúnyolták, nem egyszer vendégnek minősítették Eötvös Józsefet a politikában. 1 Talán az is volt, de olyan vendég, aki az alkalmazkodást a politikai tevékenység követelményeihez nagyon is komolyan vette. Mit keresett Eötvös a politika útjain? Az eszközöket céljai realizálására, az erőt a hazai polgári átalakulás kivívására, az azt biztosító államrendszer kialakítására s a mindezeket fenyegető veszélyek elhárítására. Eötvös politikai pályája nem volt egyenesvonalú. Noha nézetei kikristá­lyosodásával egyenesen céljának tartó, saját ösvényt akart vágni, mégis — önálló bázis híján — szinte mindvégig más politikai erők által taposott utakon haladt. Pályája kezdetén minden belső fenntartás nélkül lett részese annak, a rendi ellenzékiség lárvájából fokozatosan kibontakozó ellenzéki reformmoz­galomnak, amely az 1830-as években hatalmas áramlatába olvasztott szinte minden haladó törekvést. Ez a Wesselényi majd Kölcsey, Deák és az oldalukra lépő Kossuth által irányított ellenzéki reformmozgalom túllépve a kezdemé­nyező Széchenyi programján az 1832/36. évi országgyűlésen Eötvös politikai bemutatkozásával egyidőben 2 — kezdte meg a tényleges küzdelmet az „érdek­egyesítő" koncepció jegyében a feudális viszonyok felszámolásának és a nem­* Előadás, elhangzott 1971. febr. 2-án a Magyar Tudományos Akadémián, az Eötvös József halálának 100. évfordulója alkalmával rendezett emlékülésen. — Címének megfelelően egészítette ki az előadás azt a képet, amit Eötvös pályájának egészéről Sötér István, állambölcseletéről Szabó Imre ós pedagógiai nézeteiről, közoktatáspoliti­kájáról Köte Sándor festett. 1 Széchenyi István megjegyzéseit ld. Viszota Gyula (szerk.): Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. Bpest. 1930. II. köt. 460 — 461. 1. Dessewffy Emil gúnyolódására Eötvös által adott választ is idézi Gsengery Antal: Magyar szónokok és státusférfiak. Pest. 1851. 224 — 225. 1. A teoretikus ós a politikus Eötvös szokványos szembeállításánál (pl. Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Bpest. 1934. I. köt. 44. I.) vala­melyest mélyebb a személyiség ós a szituáció konfliktusának a felidézése: Voinovich Géza: B. Eötvös József. Báró Eötvös József Összes Munkái. (A továbbiakban: EÖM.) Bpest. 1903. XX. köt. 281. 1. 1 Jelképesnek is tekinthető ennek az egyidejűségnek a tükröződése Kölcsey 1833. jan. 21-i, Széchenyi és a Wesselényi-vezette reformellenzék politikai koncepcióját kivé­teles éleslátással szembesítő naplóbejegyzésében. Az alkalmat rá ugyanis éppen a főren­deknek az a vitája szolgáltatta, amit Kölcsey „a lángvérű gyermek", azaz Eötvös József oldalán hallgatott. Kölesei Kölcsey Ferencz minden munkái. 3. kiad. Bpest. 1886. VII. köt. 96 — 98. 1. Kölcsey ós Eötvös egykorú viszonyára ld. Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József 1813-1871. Bpest. 1903. 29 — 31. 1.; Sötér István: Eötvös József. 2. kiad. Bpest. 1967. 23-25. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék