Századok – 2009

TANULMÁNYOK - Klaniczay Gábor: Közép-Kelet-Európából Közép-Nyugat-Európába: „átmenet" a középkorban VI/1291

be helyezze el: Aleksander Gieysztor, 4 5 Bronislaw Geremek, 4 6 Jerzy Kloczow­ski, 4 7 Henryk Samsonowicz 4 8 és Przemyslaw Urbanczyk. 4 9 A történeti régióra vonatkozó magyar, lengyel és az itt nem tárgyalt cseh és orosz történeti kutatások, valamint egy még szélesebb kereten belül a Kö­zép-Kelet-Európát Skandináviával összehasonlító tanulmányok 5 0 megfelelő alapot teremtettek az elmúlt években arra, hogy létrejöjjön egy többéves együttműkö­désre épülő összehasonlító vállalkozás, melyet a Cambridge-ben tanító Berend Nóra szervezett. A lengyel, cseh, magyar, svéd, norvég, dán és orosz középkor szakértőiből álló kutatócsoportok egy közösen kidolgozott szempontrendszer alapján, négy éven át tartó rendszeres munkamegbeszélésekre támaszkodva dolgozták ki új áttekintésüket a középkori Közép-Kelet-Európa és Észak-Euró­pa közös vonásairól, illetve különbözőségéről. 5 1 E Közép-Kelet-Európáról készült összehasonlító tanulmányok bemutatá­sát ki kell még egészíteni azokkal a német nyelvű (valamint részben cseh, len­gyel és magyar) vizsgálatokkal, amelyek a Közép-Nyugat-Európa kategóriája körül kristályosodtak ki Ferdinand Seibt felhívása nyomán. 5 2 A német és oszt­rák Ostforschung hagyománya e kategóriát hosszú időn át elsősorban Németor­szágnak a régióra gyakorolt gazdasági, társadalmi és kulturális befolyása jegyé­4 5 L'Europe aux X e-XI L' siècles. Aux origines des états nationaux. Eds. Tadeusz Manteuffel, Aleksander Gieysztor. Warszawa 1968.; Aleksander Gieysztor. La Polonia medioevale tra Occidente ed Oriente europeo. Studi storici 9. (1968); Uő : L'Europe médiéval du Centre-Est: frontières mou­vantes de cultures. In: Europa medievale e mondo Bizantino. Contatti effettivi e possibilità di studi comparati. Eds. Girolamo Arnaldi, Guglielmo Cavallo. Roma 1997. 213-220. 4 (' Bronislaw Geremek : The Common Roots of Europe. Cambridge 1996. 4 7 Jerzy Kloczowski : La Pologne dans l'Eglise médiévale. Aldershot 1993.; Uő: Mlodsza Eu­ropa: Europa Srodkowo-Wschodnia w kregu cywilizacji chrzescijanskiej sredniowiecza. Warszawa 1998.; Uő: Les pays de l'Europe du Centre-Est du XV e au XVII e siècle. In: Histoire de l'Europe du Centre-Est. Eds. Marie-Elizabeth Ducreux et al. Paris 2004. 106-185. 4 8 Henryk Samsonowicz: Miejsce Polski w Europie. Warszawa 1995.; Uő.: Histoire de l'Europe du Centre-Est des origines au début du XIV e siècle. In: Histoire de l'Europe du Centre-Est. Eds. Marie-Elizabeth Ducreux et al. Paris 2004. 3-105. 4 9 Early Christianity in Central and Eastern Europe. Ed. Przemyslaw Urbanczyk. Warszawa 1997.; Europe around the Year 1000. Ed. Premyslaw Urbanczyk. Warszawa 2001. 5 0 Tore Nyberg: Die Kirche in Skandinavien. Mitteleuropäischer und englischer Einfluss im 11. und 12. Jahrhundert: Anfänge der Domkapitel Bêrglum und Odense in Dänemark. Sigmaringen 1986.; L'Eglise et le peuple chrétien dans les pays de l'Europe du Centre-Est et du Nord (XTV e-XV e siècles). Actes du colloque ... de Rome (27-29 Janvier 1986). Ed. André Vauchez. Roma 1990.; Jerzy Kloczowski: La nouvelle Chrétienté du monde occidental: la christianisation des Slaves, des Scandi­naves et des Hongrois entre le IX e et le XI e siècles. In: Histoire du Christianisme des origines à nos jours. IV köt., Évçque, moines et empereurs (610-1054). Ed. Gilbert Dagron et al. Paris 1993. 869-908.; The Birth of Identities. Denmark and Europe in the Middle Ages. Ed. Brian Patrick McGuire. Copenhagen 1996.; Gábor Klaniczay: The Birth of a New Europe about 1000 CE: Conver­sion, Transfer of Institutional Models, New Dynamics. In: Eurasian Transformations, Tenth to Thirteenth Centuries: Crystallizations, Divergences, Renaissances. Eds. Johann P Arnason, Björn Wittrock. Leiden-Boston 2004. 99-130.; The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin: Christendom (c. 1000-1300). Ed. Lars Boje Mortensen. University of Copenhagen 2006. 5 1 Nora Berend: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus' c. 900-1200. Cambridge 2007. 5 2 Westmitteleuropa-Ostmitteleuropa i. m. (Rudolf Jaworski és Ivan Hlavácek tanulmányai); Dusán Trestík, A csehek és a magyarok a 10. században. Történelmi Szemle 43. (2001) 131-141.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék