Szeged és Vidéke, 1904. február (3. évfolyam, 60-99. szám)

1904-02-02 / 60. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE SZEGED, 1904. kedd, február 2. POLITIKAI NAPILAP. 111. ÉTFOLYAM, 60. (687.) SZÁM. SZERKESZTŐSÉG: KÁRÁSZ-UTCZA 10. SZÁM. Kiadébivaial: SCHULHOF KÁROLY könyvkereaketíés«. íVSegJelenik naponta kétszer. FELELŐS SZERKESZTŐ: dr. BALASSA ABHIN. TÁRSSZERKESZTOK: dr. FÜLÓP ZSIGMOND és dr. SZÁSZ HUGÓ. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: A. reggeli és esti kladiu egytltt: Egész évre 28 korona. — Félévre 14 korana. — Negyedévre 7 koroait Bgy bóra 2 kor. 40 fill.—Bgyes szám ára: reggeli lap 81» esU lap 9 f. A reggeli lap előfizetési ára: Egész évre 24 kor., fél évre 12 kor. Egyes szám ára 8 áll. Az uj választások. Annyit beszélnek már az uj válasz­tásokról, hogy utóvégre is el kell hinnünk, hogy a kormány február végére csakugyan ezt az ultima rácziót tartogatja. De nem is tehet másként. Belső parlamenti eszközökkel nem töri meg, hanem félelmesen, esetleg végzetesen megerősíti az obstrukcziót. Csak kívül­ről törheti meg ezt a százfejünek mutatkozó hidrát. Ha az obstruktorok- nak a kezéből a saját kerületeikben veri ki a fegyvert. Alkalmasint a jövő eseményét jelentették be a félhivatalos kormánylapok, amidőn a múltkoriban egyszerre és kórusban kezdtek zengeni az uj választások felől. Meglehetős megnyugvás és meg­könnyebbülés fogadja a közönség min­den rétegében az uj választások esz­méjét. A nemzet véleményt kiván mondani a fölmerült s parlamentben elintézhetetlennek látszó vitában. Más kérdés azonban, hogy ezt a politikai eszközt mily módon akarja kijátszani Tisza István gróf miniszter- elnök. Ha lojális fegyverekkel küzd : nagyban megenyhiti azt a közjogi vétket, hogy ex lex-ben föloszlatja a kepviselőházat. Ha a választásokat a nép elhatározására bizza, ha tiszta és erőszakkal, vesztegetéssel meg nem fertőzött mandátumokkal akarja több­ségét biztosítani: akkor könnyebben megkaphatja történelmünk itélőszéke előtt a fölmentést a vészes precze- densért. Úgy, de mily kilátásaink vannak a választásokra ? Tisza a főispánokat úgyszólván megrostálta. A Széli-kor­szak embereinek pusztulniok kellett. Ásatag ősmamelukok, a régi Tisza- korszak tipikus alakjai kerültek újra napvilágra és a főispán! székekbe. Az erőszakosság nagymesterei, a választási vállalkozók, a mandátum-szállitók el­lepték újra a vármegyéket. Bizony ez magában véve is na­gyon sötét képét mutatja a jövőnek. De ez még nem minden. Tudjuk, hogy a miniszterelnök szocziális ürügy alatt valami rendeletet tett közzé, amely a gyülekezési jogot rendszabályozza meg. Végtelen szkepszissel töltheti el a leg­optimistább embert is e rendelet közzé­tételének módja. „Bizalmas ügyként“ adódott az szét, mint egy titkos ukáz a főispánokhoz és rendőrfőkapitányok­hoz. A hivatalos lapban nem jelent meg. A képviselőházban is csak akkor olvasta föl Tisza, mikor az obstrukto- rok már kipiszkálták s talán már a szószerinti szöveget is megszerezték. Kétségtelen dolog, hogy e rendelet kibocsátása egy magasabb terv előbbre­vitelének érdekében történt. E maga­sabb terv: a Tisza-féle választások megfelelő előkészítése. De van még más körülmény is, amely a kormány sötét választási ter­veire vet világot. Még pedig két igen érdekes és uj körülmény. Az egyik az, hogy beavatott poli­tikai körökben — mint ma értesül budapesti munkatársunk — arról van szó, hogy Tisza a kúria mostani elnökét. Szabó Miklóst nyugalomba küldi és helyébe Hodossy Imrét nevezi ki a kúria elnökévé. Ki ne erezné ennek a szándéknak sajátos izét ? Azt hiszszük, nem is kell bővebben kifejeznünk gondola­tunkat. Más korban rémlátásnak ne­veznék ezt; nra nemcsak eszünkbe jut, de hitelt is adunk neki. A másik, nem kevésbbé érdekes újság, amelyről ugyanazon forrásból szintén ma értesülünk, hogy a kor­mány uj bizalmas rendeletet intézett a szolgabirákhoz is. E rendelet arra utasítja a szolgabirákat, hogy válasz­tások idején vigyázzanak a választók testi épségére, illetőleg már jóval a választások előtt minden előzetes in­tézkedést megtegyenek, hogy a szük­séges fegyveres erő rendelkezésre álljon. A választási aktust igy már ma szuronyok alá helyezte a minisz­terelnök. Forrásunk fölvilágositása szerint e rendelet szükségességét azzal okolja meg a kormány, hogy a nagyon is szabadjára hagyott Széli-féle választá­son a kormánypárti szavazókat a föl­izgatott ellenzékiek tettleg megtámad­ták és testi épségük veszélyeztetésével visszariasztották a szavazástól. Mily kegyes indok, nemde ? Sze­gény, elhagyott kormánypárti válasz­tók igazán rászorultak, hogy a kor­mány ily megható figyelemmel gondos­kodjék róluk. Hiszen csakugyan valóság, hogy a kormánypárti választók eddig is valóságos mostoha gyerekei voltak a választási elnököknek . . . Összegezzük a dolgokat. A válasz­tások közeledésére figyelmeztető jelen­ségek egyúttal előzetesen fölvilágosi- tást adnak e választások minőségéről is. A főispán! kar megrostálása, a gyülekezési jog korlátozása, a kormány- párti választók testi épségének meg­óvása révén magának a választásnak szuronyok alá helyezése és végül e három intézkedés csattanójául a kúria vezetőjének megcserélése, a renegát nemzetipártinak kúriai elnökké való kinevezése : mindez olyan előszele a bekövetkezendő választásoknak, amely az erőszak és vesztegetés bűzét és vérszagot éreztet velünk. Az uj választásokat óhajtottuk, mert a helyzet tisztázódását reméltük tőlük. Attól félünk most, hogy ezeken a választásokon eltipornak egy oly dolgot, amely mindennél becsesebb: a magyar szabadságot. Politika. A beszterczei főispánság. iMint ne­künk Kolozsvárról jelentik, Besztercze-Naszód- megye főispánjává Bethlen Bálint gróf ország­gyűlési képviselőt fogják kinevezni. SZEGED VÄR0S KÖZGYŰLÉSE. A törvényhatósági bizottság üiése február 1-én. — Negyedik nap. — {Saját tudósHónhtól.) Ma nem volt na- gyobbszabásu napja a törvényhatósági bizott­ságnak. Mint mondani szokták, aféle „kis közgyűlés“ volt, apróbb ügyek fölött elnyúlt vitákkal. A padok is meglehetősen üresek voltak. Pálfy Ferencz polgármester, aki a Budapesten tartózkodó főispánt az elnöki székben helyettesitette, alig 2—3 bizottsági tag jelenlétében nyitotta meg az ülést. Két kisebb ügyet tárgyaltak le. A szőnyegre került ügyek közül csak a mér­nökök korpóllékának kérdése keltett nagyobb figyelmet, de itt is KÓtay Pál indítványa egy szavazattal elbukott a tanács javaslatá­val szemben. Érdeklődést keltett Pillich Kál­mán szereplése, aki ma főjegyző-ellenes hangulatban volt, különösen az ülés végén nem győzte csipkedni a város aranypennáját. A közgyűléstől szóló részletes tudósítá­sunk a következő : Páify Ferencz polgármester elnök délután 4 órakor a folytatólagos közgyűlést megnyitja. Jelenvannak : Tisztviselők ■■ Pálfy Ferencz polgármester, Rainer József főkapitány, Tóth Pál dr. főjegyző, polgármester h.. Fodor Károly dr.. Bokor Pál, Gaál Endre dr., Taschler Endre, Szekerke Lajos tanácsnokok, Ivánkovics Sándor dr. t. főügyész, Endrényi Antal árvaszéki elnök, Fajka János főszámvevő, Tóth Mihály dr. aljegyző, Thuróczy Mihály dr. alügyész, Várady Jenő főkönyvvivő, Balogh Károly alszámvevő. Törvényhatósági bizottsági tagok: Balogh Ferencz, Barta József, Bartucz István, Bárd Adolf, Bárkányi Antal, Becsey Károly dr.. Bokor Adolf, Cserép Sándor, Cserzy Mihály, Csonka Ferencz, Dobay Gyula dr.. Egresi Péter, Erdélyi Béla, Falta Marczel dr., Felmayer János ifj.. Katona János, Kiss Arnold, Kiss Ferencz, Kiss Mór, Klein Adolf, Kois Sándor, Kompolti Ábrahám dr.. Kormányos Benő dr., Kótay Pál, Landesberg Mór, László Gyula, Lusztig L. Lajos, Maiina Gyula, Oblátli Lipót, Pálfi Antal, Pálfy .Antal, Perjéssy László, Pillich Kálmán, Polezner Jenő, Rév Lajos, Sáry János, Schütz István, Schütz János, Stein Antal, Szél Imre, Vas András, Vékes Imre, Vészics Lajos. Olvassák és észrevétel nélkül hitelesítik a pénteki ülés jegyzőkönyvét. Következik a napirend. A mérnökök korpótléka. Tóth Pál dr. főjegyző előadja, hogy Kótay Pál bizottsági tag indítványt tett a mérnöki hivatal műszaki személyzetét illető öt évenkinti fizetés rendjének módosítására. Kótay azt kívánja, hogy az ötödévek a szolgálati idő kezdetétől fogfm foly­tonosan számíttassanak s ha valaki magasabb fizetésbe előlép, ne kezdje elől a pótlékos^ évek számítását. A tanács az indítvány mellőzését javasolja. Lapnnk mai száma 12 oldaL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék