Szeged és Vidéke, 1904. június (3. évfolyam, 185-208. szám)

1904-06-01 / 185. szám

SZEGED, 1904. szerda, jnnius 1. POLITIKAI NAPILAP. lit ÉVFOLYAM. 185. (812.) SZAM. SZERXESZTÖSEa: KÁRASZ-ÜTCZA (0. SZÁM. Kiadótii«nt8l: SCm.iLHOF KÁROLY knnvvkeresKedéRe. FELELŐS SZERKESZTŐ: BALASSA ARMIN dr. ELŐFIZETÉSI ÁBAK: Egész évre 24 kor. — Félévre 12 kor. — Negyedévre 6 kor. — Egy hóra 2 kor. — Egyes szám ára 8 fillér. 5JÍNFFY DEZSŐ. Elhagyjuk a név mellől a megkülönböztető rangot, úgy írjuk le, mint a többi polgáremberét, mert mától, e dicsőséges diadalban leáldozott nap óta, mely a magyar nemzeti öntudatnak mégis rózsapiros hajnalhasadása volt, — Bánffy Dezső Szeged város demokrata polgárságának a népképviselője. Még rivalg Szeged palotás utczáin a lelkes közönség, még éjnek éjszakájának is mámoros hangulatban, a győzelemtől kipirult orczákkal hangoztatják nevét az ő uj zászlójának avatói, még ide hallatszik ablakainkon által a tömeg riadó éljenzése. Bánffy neve az ajkakon, Bánffy eszméi a lelkekben, Bánffy csodás szeretető a szivekben. A vezér előtt meghajtott lobogóval köszöntjük ezúttal az eszméknek elrettenhetetlen harczosait: Szeged város­nak hazafiasság dolgában minden kétségen felül álló szabad és független polgárait. Hiú dicsekvés volna a szent dia­dalnak ezen példátlan enthuziazmusában arra hivatkoznunk, hogy mi bontogattuk ki a Bánffy gyönyörű elveinek selyemlobogóját. Ha a bátor kezdeményezést megilleti az elismerés, — a győztes küzdők előtt hódolattal emel kala­pot a polgári erényekre büszke nemzet. Ami örömet és megnyugvást Szeged közönségének izzó magyarossága, a nemzet testével összeforrt öntudata, az eszmék hatalmának megbecsülése és követése, egy mindenben nagyra hivatott államférfiunak a vezéri polczra való állítása keltett tízezrek szivében, az a tüzes öröm milliókat fog áthatni, mire eljut a mi győzelmünk hire az ország­határokig. A közéleti sivárság tikkadt légköréből a Bánffy Dezső eszméi fogják kiragadni a magyar társadalmat. Látunk majd nemzeti megújhodást, politikai reneszánszt, amely duzzadt erőinknek méltó hivatást és nemzeti voltunknak be­esült helyet juttat a nagy energiák mérkőzésében. Szegedé a büszkeség : Bánffy Dezsőt ő adta vissza a magyar nem­zetnek és Bánffy büszke lehet e hatalmas magyar városra, mert megtestesülve látja itten az önmagában bizó magyar akaratot és az eredményekre képes nemzeti munkát, Bánffy Dezső és Szeged népe május 31-én frigyre léptek. Ez a szövetség a magyar lelkek szövetkezése, — szilárd, tartós, fölbonthatatlan. Mi rajtunk múlni nem fog, hogy a frigy még bensőbb, még megtörhetetlenebb ne legyen; Bánffy Dezső pedig ismeri azt a magyar kötelességet, hogy széttéphetlen kötelékké kovácsolja össze az eszméknek és érzelmeknek azon nemes harmóniáját, amelyet ma Szeged polgársága megpecsételt. Borostyánnal övezte körül a legnemzetibb város a legnemzetibb államférfiunak homlokát. Kitüntette a maga föltétien bizalmával, ragaszkodásával, küzdelemre elszánt odaadásával és szives, őszinte szeretetével, Triumfussá aratta a választások szürke aktusát, ünneppé magasztositotta az érdekek eszközéve torzult népszavaztatást és nemzeti eseménynyé, történelmi faktummá ezt a nagy napot és e nap ragyogó eredményét. Szeged polgárai! Tekintsetek úgy a ti képviselőtökre, mint mostantól fogva a nemzeti munkátokban való •sztályos társatokra. Lássátok benne a magyar társadalmi élet vezérférfián kívül Szeged városának legelső polgárát, a mi közügyeinknek élénk figyelőjét, bölcs irányítóját és higgadt bírálóját. Szeressétek benne a hatalom magaslatáról hozzátok letért nagy magyart, aki nem pihenni jött, mint a többi kényelmesek, hanem dolgozni, cselekedni és szivetekben a kitartás tüzét csüggedetlenül szítani. Hogy soha gonosz indulat meg ne környezhessen, erőszakosság meg ne félemlitsen, kishitűség meg ne bénítson, fatális megnyugvás tétlenségre ne kárhoztasson benneteket. A nemzeti munka embere most már egészen a miénk és a nemzeté. Aki a nemzetnek és e városnak javát, boldogságát kívánja: légyen üdvözölve! A mi szeretetünk megbocsát és szárnyat ad az őszinteség, az igazság és hűség becsületes lovagjainak. Azok pedig, akiknek minden kisértéssel daczoló önérzete és elvhüsége ezt a ma trofeumokkal ékes feledhetlen ünnepnapot idevarázsolta, soha nem lankadó energiával, honszerelemmel és az igazán hivatott nagyok iránt való becsüléssel ostromolhatatlan várat építsenek a nemzeti eszmék súlyos köveiből, hogy munkánk háborítatlan és pihenésünk az erőgyűjtéshez biztosított legyen. Bánffy Dezső, Szeged város első kerületének népképviselője, hozott Isten hü választóid, rendületlen elvbarátaid, szeretetökben kiapadhatatlan, támogatásukban erős és harczra készült munkatársaid közé. Vezérünk, Büszkeségünk : itt forró szivek, fogékeny lelkek, hazafi-keblek fogadnak. Isten hozott! Lapunk mai száma 10 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék