Szegedi Friss Ujság, 1919. január-június (20. évfolyam, 7-139. szám)

1919-01-08 / 7. szám

XX. évfolyam^ 7. szám. Szeged, 1919. január 8, Szerda Megjelenik minden reggel Egyes szám ára: 12 fillér. Vidéken.. 14 , ELŐFIZETÉSI ÁR HeIíVBkh V<i évre 10 K vmÉr^En i/iévre 14 K 1 hóra HMM.. ..M.. 5K V- » Egyes szal^^i SZiEG-EÜI POLITIKAI NAPILAP. i Farsang] Szeged, jan'. 7. ( A farsang' ma kezdődik: ;és fanyar, keserves akasztófahumorral mond­hatjuk el: ez a farsang jpl kezdő­dik. . - : V . ; , ■ Hogy Berlinben hova! fejlődnek a dolgok, azt nem lehet előrelátni. Spartacus megmozdult, láxnpavas- ra akarja függeszteni Ebertet, :— Scheidemannt és kísértetiesen úgy fest a dolog, hogy Berlin állapo­tai polgárháború felé fejlődnek. Salgótarján kálváriájáról ne is be­széljünk. Könnyűi lenne azt mon­dani, hógy Berlin rettentő óráiért Liebknecht, Luxemburg Róza, Le- debour felelős. Sokakul tetszenék, ha azt irnók ide, Salgótarján ba- fáért Kun Béla felelős és azok, akik vele egy hitben hisznek. De ez a tények meghamrsitása lenne. Nem Liebknecht, Ledebour, Kun Béla, nem Lenin, Matí Lean, Loriot, Bam- bussi Münra a felelősek eZért, ami a civilizációt, emberiséget fenyegeti, hanem az antant. : v ; < * ,Á Mert az antant hirdette a jogot, igazságot, pacifizmust, a militariz- mus halálát, népek önrendeikező jógát, emberséget, népszövetséget. Az antant hirdette, hogy nem a né- ' pék ellen, hanem' a bűnös körmá- ;nyoik ellen háborúzik, és a népek 'hittek az antantnak. A bűnös kor­mányokat forradalmak söpörték el. ■A háború bűnösei földönfutók. — ‘iVilmos császár. Habsburg Károly, Ferdinand király, Ludéndórff ke- .'^zébeii nincs többé hatalom. Ber­cimben szoiciáldemokrata népkor- ' mány alakult, Bécset az ósztrák-né- ' metség legdemokratikusabb enibe- ^reí kömányozzák. A magyar kor- *mányban pacifisták,, szód álisták ül- i'nek és olyanok, akik hittek az an- C^tantnak. És mikor mindez miegtör- ; tént, mikor Közép-Európa a wilsoni ‘elvek, demokrácia alapjára helyez­kedett, eldobta fegy\erét, kiszolgál­hatta nagy területeit, átadfa vagh ! gonjait, lokómotivjait, akkor az an- j tant a fegyveres hódi.ás, erőszakos elnyomás politikáját csinálja ve­lünk szemben. Csodá-e, ha éhség, szénhiány, munkanélküliség, politi­kai katasztrófa a kétségbeesésbe, rettentő csalódó;ttságba kergette a népeket?, ; A világpolitika szörnyű farsang­jáért az antant felelős. Ha okosan mérséklettel, valóban wilsonian cse­lekedtek volna, ha beváltják azt, amit Ígértek, akkor a pacifista, de­mokrata kormányok ma már kemé- Ilyen, szilárdan tartanák a helyzetet. Kevés remény van rá, hogy eszük­höz térnek Párisban, Londonban. Kevés kilátás van rá, hogy a hu- . szoanegyedik órában megállítják a végzetet. Ha az okosság, mérsékelt ■ózanság nem lesz úrrá idejében is, a világpolitika farsangjá­ét is még szörnyű böjtje 'zmék, az elvek nem ' határokat. % A berlini események. A Spartacusok ellenkormányt alakítottak. Béci, jan. 7. A’ berlini eseményekről az itteni német követségiiek telefonon a kö­vetkezőket jelentették: Az Ebert ScheidemannkOirmány. el van liatá'- rorva, hogy a Spartacus csoport üzelmének véget vet. E célból vi­dékről katonaságot hoztak a fővár rosba. A kancellári palota környér kén a többségi szocialisták rendez­nek nagy demonstrációkat a kor­mány mellett, ezen tüntetéseken ez­ren meg ezren vésznek részt. A Spartacus cso,port is nagy számban összegyűlt a Siegesalleen és nincs kizárva, hogy itt összeütközésre ke­rül a sor. A Spartacus-csoport meg­szállta a városházát és a rendőr- fönökséget. i : A kormány hem bocsátkozilc'tár­gyalásba a Spartacusokkal. Az AChtuhrblatt szerint véres összeüt­közések várhatók, amelyeknek kö­vetkezményei beláthatatlanbk. A népmegbizjattak tanácskozást tar­tottak és elhatározták, hogy min­den eszközzel véget vetnek a Spar­tacus csoport üzelmeindé A dél- utáni órákban komoly utcai harc keletkezett a Spartacusok és nép- katonák között. A tömegben egy felfegyverzett automobil utat töii maganafc a kancellári palota felé. Az autOmobiíon a Spartacusok ül­tek. A palota őrsége kézigránátok­kal támadt az automobilra. ASpa-p- tacusoknak állitólag számos halott­juk van. A tüntetők bizalmi férfiait behív­ták a kancellárba, ahol közölték velük, hogy a kormányhüi csapa­tok segítségével, a tüntetők támoga­tásával meg fogja kísérelni, hogy a Vorvärtset vissZaszerezze, Köt- zöite még, hogy Spandau a Spar- tacusofc kezén van <és a Spartacu­sokkal tartó munkástömegek Ber­lin ellen indulnak. Meg nem erösi-. tett hírek szerint erős fegyveres csoportok vonulnak a kancellária ellen. Dél felé a Spartacus-csoport emberei követelték, liOgy engedjék be őket a postahivatalokba. A köz- társasági őrség emberei azonban ellenállottak, majd megállapodtak, hogy a hivatalok semlegesek ma­radnák'. A hatalomért való küzde­lem az utcán eldől és aki kezébe ke­ríti a hatalmat, annak kiszolgáltat­ják a postahivatalokat is. A Franfurter Zeitung jelenti: Tegnap este a Vorvürtsnaki és a demokrata lapoknak szerkesztősé­geit megszállták. A kormánytámo­gató tüntetők száma állandóan nö­vekszik, a tömeg folyton szaporo­dik az utcákon. Wilhelm-strasset és az Alexander-platzot Ebert és Scheidemann kormánynak hívei teljesen ellepték. Siegesallet Lieb­knecht hívei szállották meg. A Franfurter Zeitung jelenti Ber­linből, hogy este 10 órakor az üt- Cai harcok nagy mérveket öltöttek. Este 7 órától a Spartacusok sza­kadatlanul lőtték a kaszárnyákat, amiben ágyukkal a tüzérség is részt vett. .»ol ■ • ' ■'+ ' i V . ■ Frankfurt, jan. 7. 'A' Köpe'nick'er-stiasséii lévő utászlak­tanya iés ia jmdl(?lte lévő katonai élelmi- szetraktár ma a Spartacusok kezére ke rült. Lieblcnedit emberei az éjjel és a kora re^^li árákbati körülfogták a lak­tanyát. Hev^ harcra keriült a sor, a mCtytfe a Schelde tulsö partján felállí­tott kbmmiuMsta-ütegck is belMzióItak. Az utászok egy ideígl tartották magukat, mig' végre liajnali öt órakor meg'adták magu­kat és lelvonultak. /. • f''' t. ' Bécs, ’ja!n. 7, A' berlini telefonközpontot a Sparta- dus-csoporf hívd délután 3 órakort el­foglalták. : -X - . -V. ' . y, München,, 7. A flém'et k'oj^ány állandó készenlétben ált Berlinben. Az utcák élénkek, a' Spar- tacusok újabb tüntetéseit várják. A teg­napi nap iofyaman' Berlinben ellenkor- 4nány. ali^eult, melynek tagjai Liebknecht Ledebour és íSdioItz. - :- I Frankfurt, jan. 7. Hif szerint Híndenburg tábornagy ma Berlinbe érkezik és átveszi a kormány csapatai felett a par'ancsnoksiágot. SzerlcMziSs^í ét khulóblvstat SZEGED, Jókai-ntc» 4. «zám Ttiefon mimok i 252 éa 12—62 FcleI6« uerkeutSt ÚJLAKI ANTAL Kladóiutajdottoi t ENDRÉNYI LAJOS Dyomda- éi hlrlapldaddrállalat r.. Igazgatót RACZ ANTAL Az antant**bízottság Budapesten. | Budapest, jari. 7^ ; Az ántánt gazdasági bizottsága, amely Tayler angol ezredes veze­tése alatt jelenleg Becsben van, csü­törtökön esté Budapestre érkezik. A bizottság 12 tagból áll, amely­ben az összes ántánt államok kép­viselve vannak. A bizottság célja ! elsősorban az ország gazdasági helyzetének a tanulmányozása sta-' ■ tisrtikai adatok alapján. Egyben ' megfontolás tárgyává óhajtják ten­ni a szénellátás kérdését ia és a széninség enyhítése érdekében a Cseh kormánynál és az erdélyi meg­szálló hadsereg főparancsnokánál közbenjárnak. A bizottságot Har- rer Ferenc és Baloghy Ernő állam­titkárok fogadják. A komniunistavezgrek ^ letartóztatása. I Í v •; Budapest, jan. 7.; Lövászynak a »Magyarcrezég« munka-’ társa előtt tett nyilatkozata kapcsán itt az a hir Van elterjedve, hogy több köm- munista-vezért. mint Kun Bélát. Jurák Jánost, feartha ^Károlyt és Helován Ár­mint a kormány leíartciztatott. A Ictaríözl- tatás hírét hivatalos helyen ezideig még nem! erősítették meg. Weiú Manfréd munkásai | két igazgató allen. j . Á ■- ! Biida-peit, jan. 7.^ Ä 'csépeli tölténygyár niiinkástanács|al tegnap elhatározta, IiogSy; a gyár két igaz­gatójának eltávolítását követeli. A mun­kástanács képviseTői ma reggel megje­lentek az Igazgatósági irodában és a ha­tározat folytán követelték Weisz Man- frédtól Korbuly Károly és Bassauer Ár­min igazgatók azonnali, elmozdítását. A' munkások küldöttjeinek az igazgatóságli képviselője kijelentette, hogy a Munkás-', tanács határozatát nem veszi tudomásuLj AZ igazigatóság és Weis'z Manfréd az eset után azonnal sürgős érintkezésbei' léptek a kormánnyal és Károlyi minisz-| torelnökkel, akitől oltalmat és egyben' kariiatalmat kérlek a Atunkáslanács aká-' rátának a mieg'gátlására. A gyárban, aiiol áz ottani Inrunkásság gárdája vigyájí a rendre, jiel^ileg m^ nyugalom \ an. Roosevelt meghalt. Bécs, jan. 7. Hágába érkezet nevyorki jelenté^ szerint Rosevelt Tivadar, az Egye-j sült-Ällamok volt elnöke és a habon, rura uszitók vezére, meghalt. A salgótarjáni zavargások j Salgótarján, jan. 7^ A cs-endőrség megállapította, hogy a zavargások halottainak szár ma huszonnégy, a sebesültekkel negyven. Eddig 180 embert elfogr tak. Salgótarjánban nyugalom van;, a munkások nagy'része muukrába ál-i lőtt. Mackensent Franciaországba viszik. í I Bécs, jan. Rottetdaíniból jelentik, hogy a franciáid Mackensent Franciaország eg'yik délvj(| déki Városában fogják internálni. A munkásság állásfoglalása. j ! ; Budapest,, jan. 7. A Munkástanács ma estére ösz- szehivott gyűlését a késő esti órák­ban holnapra halasztották. Akkor fog a budapesti mu,uk’ásság dön­teni arról is, hógíy; a szociálista mi­niszterek továbbra is a kormánj'’- bari maradnak-e, vagy sem. Beava­tott helyen azt beszélik, hogy vagy tiszta polg'ári, vagy tiszta szocialista k,ormányalakulásra van kilátás. A béketárgyalás. ^ ' Genf, jan. 7. A hegy szövetséges na^lialalom' ja­nuár 14-én kezdi miag a bék'etárgyaláso- kat és elaen, fogják megáilapitani az, elö.- z.ete^ bé;k'e alapelveit. A volt munkapárti képviselő: kormánybiztos, !i '■ I Budapest, "^jan. 7. A szerb konnány a magyu-r kormány ellenzése dacára kinevezte Andreies Ti­vadar volt munkapárti országgyűlési kép­viselőt Baranyamegye és Pécs város kbr- mánybiztosává. A volt Jisza-huszár a Szerb kormány kinevezését elfogadta. Wilson a pápánál. ' : , Róma jarí. 7. A Stafani-ügynökség jelenti; iWilson meglátogatta a pápát. A találkozás a könyvtárteremben tör­tént és negyedóráig tartott. Wilson az udvari ebéd után feleségéve. és leányával a pályaudvarra ment. A (király; s a királyné kíséretében este tízkor Génuába utazott. Wilson va­sárnap Milajröba érkezett, ísJ^,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék