Szegedi Népszava, 1945. június-szeptember (1. évfolyam, 1-86. szám)

1945-06-19 / 1. szám

”1. évfolyam, 1. szám. Arek ^ pengő Szeged, 1945 juníus 19. SZEGEDI NÉPSZAVA A • sxociAcdbmokrata PART T A r MeQ indolvink. Irin dr. Vnlenlin3^ Ágo&lon A Szegedi Népszava, a Szociálde­mokrata Párt szegedi napilapja, ün­nepi áhítattal, de a hétköznapok ter­melő munkájának komolyságával indul harcos útjára. Tervét, vágyát már rég­óta melengetjük a szivünkben, szük­ségességét mélységesen átérezzük, je­lentőségét felmértük. Ezelőtt 25 esztendővel, amikor a szociáldemokrata szervezkedés minden megnyilatkozását a reakció és a szol­gálatában álló karhatalmi közegek erő­szakos beavatkozása, másrészről az úgynevezett kulturáltabb elemeknél a szektáriánusszellem kíméletlensége ne­hezítette, sőt lehetetlenné tette, mi, szegedi .szociáldemokraták, akik tes- tünkön-lelkünkön, családjaink szenve­désein keresztül éreztük az önző ka­pitalizmus nyomását. Munka címen lapot indítottunk. Rövidéletü volt ez az újság. Alig három évig élt, de már minden zsarnoki önkény, minden köz- igazgatási és közrendészeti beavatko­zás ellenére kifejezésre juttatta, hogy a profitéhes tőkéstársadalmi rend, a testi munkás sorsával nem törődő és a gazd''sági munkást a legborzalma­sabb Ínség prédájául odavető politika felszámolása nem késhet soká. Ebben a mi régi lapunkban elmondottunk mindent, aminek elmondását lehetővé tette a policia. Ennek azonban ereje és az uralkodó rétegbe beivódó befo­lyása olyan hatalmas volt, hogy a de­mokrácia minden tiszta tételét magába ölelő törekvéseink számára megindí­tott lapunkat rövidesen megfojtotta. Azóta 25 esztendő telt el. Rettene­tes kiábrándulások, a belső és külső politikai élet szörnyű tévedései, a ma­gyar érdekeknek a beolvasztó német reakció igájába engedése, a fasizmus­nak és a hitlerizmusnak csaknem egész Európát elöntő szörnyűségei meggyőzhették és meg is győzték a magyar társadalom minden dolgozó, építő és nemzetünk sorsát szivén vi­selő rétegét arról, hogy egy uj vilá­got kell teremteni, amelynek támasza, pillére, fentartója, megmentöje és bol­dogítója a dolgozó ember, a szakszer­vezeti tanításokban, nevelésben és a szociális 'gondolkodásban kiművelt, a demokratikus célok szolgálatában egye­sült munkásság és értelmiség. Nem jósolhatjuk meg előre, hogy a Szegedi Népszava, ez a mi, szociál­demokrata hitvallást követő újságunk útja zavartalan és súrlódásmentes lesz, mert a reakció és a fasizmus bujkáló réme még mindig kisért. Nemcsak a svábságnak, hanem a dicstelen nyilas­uralomnak is rejtőznek még köztünk suttogó propagandát föld alatt és föld felett űző és a régi bűnöket vissza­vágyó hívei és cinkosai. De ezeket a demokratikus egységben összeölelke­zett és a szektariánus szellemet ki­kapcsoló öt párt és különösképen a szakszervezetek termékeny gazdasági, szociális és kulturális munkája hama­rosan elnémítja. Ma, a világtörténelem legszörnyübb katasztrófájának lezaj­lása után, amikor a városok, a gyár­telepek üszkös romjai fölött még ott lebeg a fasiszta rémuralom fullasztó emlékeként a felperzselt világ füst- fellege, megsokasodva várnak a tenni­valók mindenkire, aki a sürgősen el­takarítandó romok helyén fel akarja építeni az uj, az emberibb világot, az igazi demokrácia világát. Először és mindenekelőtt el kell takarítani az építés Htjából a romokat. A fizikaia­kat és a lelkieket egyaránt. A Szegedi Népszava rohammunkása akar lenni és lesz is ennek a nagytakaritásnak, hogy megtisztuljon a tér és a lélek. Tervszerű munkával elhordjuk a tö­meg és lélekgyilkos fasizmus véres rémuralmának emlékeit is a demokrá­cia utjából, mert a fertőzés szörnyű veszedelme mindaddig fenyegető való­ság, amig a lélek teljesen meg nem tisztul ennek az epidémiának utolsó kórokozó szellemi baktériumától is. Évtizedeken át folyt itt a tervszerű lélekmérgezés és a fasiszta miazmák- kal telitett levegőben növekedett fel ez a tragikussorsu nemzedék. Társa­dalmunk gondos átnevelésre szorul, ké­pessé kell válnia annak a felbecsül­hetetlen értékű ajándéknak megtartá­sára, amely a demokratikus népek gigászi csatájának eredményeként hullt az ölébe. Az a 25 esztendő, amely a Munka cimii lapunk megindulása óta eltelt, igen sok személyi és tárgyi, gazdasági és erkölcsi kiábrándulást hozott a sokat szenvedett magyarságra. A népi gon­dolat irodalomban, kultúrában és szó­széken ■' hangoztatott hirdetői között sokan vannak, akik a demokratikus újjáépítés szolgálatában kimagasló ér demeket szereztek. De vannak olya nők is, akik hűtlenné válva az esz ményhez, a reakció zsoldjába szegőd­tek. Ezekkel szemben a demokrácia számonkérő széke kénytelen teljes szi­gorral eljárni. Ilyen mégtévelyedettek azonban, hála a sorsunk felett őrködő gondviselésnek, kevesen vannak. A most meginduló Szegedi Népszava köré egy múltjában, jelenében és törekvé­seiben kipróbáltan tiszta, a szociálde­mokrata gondolathoz hűséges és a szociáldemokrata eszmékért a fasizmus és a hitlerizmus pribékjeitől szenve- désbenf'megaláztatásban és üldöztetés­ben részesült tábor sorakozik. A Szegedi Népszava ennek a tiszta szociáldemokrata gondolatnak a jegyé­ben indul útjára és elvárja a demok­rácia eszméjében egyesült minden ma­gyar dolgozó megértésétéstáinogatását. Ho§zkYában ineg;kezdték a lengyel kérdés tárgyalását Csehszlovákia és JLeiigyelország igényt {elentett be szilésiai terüle> tekre. — Beiies a csehországi kitelepítésekről. — UJabb zavargások Szíriában. — Japán hat legnagyobb városa eipusztalt lietartóztatták. Imrédj^ Bélát' A felmerült problémák békés, kom­promisszumos megoldására^ irányuló törekvéseknek sikerét jelentik a len­gyel kérdés fejlődéséről érkező hírek. A lengyel politikai vezetők között Moszkvában megkezdődtek a tárgya­lások e nemzeti egység ideiglenes kor­mányának átszervezéséről. A kiküldöttek résztvettek mindannyian egy társasva­csorán, amelyet a varsói kormány kép­viselői adtak a moszkvai nagykövetség épületében. A Szovjetunó legfelsóbb katonai bí­rósága megkezdte a letartóztatott 16 lengyel politikus perében a tárgyalást. A tárgyalásra meghívták a külföldi sajtót, továbbá az angol, amerikai és francia nagyköveteket is. A belga nép tiltakozik Cipőt király visszatérése ellen Belgiumban a helyzetet Lipót király visszatérési szándéka rendkívül ki­élezte. A jelentések szerint sztrájkok és tüntetések várhatók abban az eset­ben, ha a király tényleg visszatérne az országba. A parlament elnöke fel­hívta a lakosságot, hogy óvja meg a nyugalmát. A közvéleményt élénken foglalkoztatja van Acker miniszter- elnök lemondási terve. A miniszter- elnök kijelentette, hogy ha a király visszatérne, ő rá hárul minden fele­lősség a további fejleményekért. A belga szákszervezetek ilyilatko- zata közli, hogy a munkásság minden rendelkezésre álló eszközzel ellenáll a király visszatérésének. Szükség esetén kimondják az általános sztrájkot, is, ebben az esetben pedig a felelősséget azok a körök viselik, amelyek a ki­rálynak a mostani időpontban vissza­térést tanácsoltak. Szíriában agyoniőtteh két francia tisztet Szíriában rövid nyugalmi állapot után újból zavargások^ jelentkeznek. Aleppó környékén meggyilkoltak két francia tisztet. A két tiszt egyedül ment Aleppóból egy szomszédos vá­rosba, annak ellenére, hogy egy fenn­álló parancs szerint franciák csak brit katonák védelme alatt járhatnak az utcán. Céljuk az volt, hogy egy Szí­riái csapategységet felhívjanak a lo­jalitásra a franciákkal szemben. Tár­gyalás közben lövöldözés kezdődött. A két tiszt visszahúzódott a városháza épületébe, de nagy néptömeg követte őket. Behatoltak az épületbe és meg­gyilkolták a két tisztet. A sziriai kérdés végleges megoldá­sára egyébként a franciák azt java­solták, hogy ötös konferenciát tartsa­nak. A brit kormány elutasitotta ezt a javaslatot s a tárgyalásokat inkább Franciaország, Nagybritannia és Ame­rika között tartja célszerűnek. Feriig;^io Parrl lesx az uj oiaNz nílnlszfer- eliick Olaszországban megoldódott a bel­politikai válság. A Reuter-iroda római jelentése szerint az uj olasz miniszter- elnök az északolaszországi szabadság- harcosok vezére Feruggio Parri lesz. Parri az újságírók elö,tt adott nyilat­kozatában kifejezte azt a meggyőző­dését, hogy létre tud hozni majd egy stabil kormányt, amely Olaszország ér­dekeit képviselheti! Jól informált olasz körök szerint Gasparri a katolikus párt vezére lesz az uj olasz külügy­miniszter. A miniszterelnöknek két helyettese lesz, még pedig egy liberális és egy szocialista politikus. Az igazság­ügyminisztériumot egy kommunista po­litikus fogja vezetni. Beneíü: Hlohaísem felejijük el hog^y a németek mit tettek A nemzetközi politikában igen nagy érdeklődést keltettek azok a tervek, amelyek szerint Csehszlovákiában a szudetanémetek problémáját a magyar kérdéssel együtt kivánják megoldani. A Reuter-iroda legújabb jelentései szeiint Benes legutóbbi beszédében ismét fog­lalkozott a szudetanémetek kérdésével és kijelentései szerint elhatározott szándéka, hogy a csehszlovák államot megszabadítja a szudetanémetektől. — Sohasem akarjuk elfelejteni ^ mondotta Be^es, ■— hogy a németek mit tettek és megmásithataüan elhatá­rozásunk, hogy sorainkból eltávolítjuk őket. Csehszlovákia egyébként igényt jelen­tett be sziléziai területekre. A cseh igé­nyek azokra a területekre vonatkoz­nak, amelyekre a lengyelek is igényt jelentettek be s amelyet a most folyó moszkvai konferencián is szóba kerültek. Ez az igénybejelentés uj megoldandó probléma elé állítja a szövetséges ha-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék