Szegedi Népszava, 1946. október-december (2. évfolyam, 221-296. szám)

1946-10-01 / 221. szám

II. érfolyam, 221. szám. Ara 40 fillér ;giíd; 1946 Október 1, kedd Felelősségünk Irta dr, Antalfíy György Shaw, a kitűnő angol drámaii-ó >Vi-ss; a Matuzsálemhez. cimü mü- vébe.n mondatja hősével, hogy nem mullunknak áz emlékeitől, hanem jövőnk iclclősséfjélől leszünk oko^ .sabiak. A magyar nép sorsdöntő napjailMui is igaza van az angol írónak. Sötét múltúnk emlékeinek Midézésc mellett jövőnk íelelőp- ségének tudata tehet tennünket igazán fehilágosodotlakká, okosok­ká. A magyar jövőről van szó. Ar. ról van szax ho^gy Magyarország az európai fejlődés értelmében a ha. lailás, a szociális értelemben meg­újuló demokrácia szolgálatába áll-e, vagy mint az ellenforradalom, a fasizmus utolsóé elszigetelt bástyá­ja pu.sztul-c el. .árról van szó, hogy mc^rtikjö a koalicióha tömörü'l pártok, megérlikA-' az ií,arén haza- jiak, hogy a békeszerződések után a magyár nép felemelkedéséért kell küzdenünk és hogy íiz adoíi terüle, ten k)L-ll kiépilcniink minden fel­használható eszközzel a magyar nép anyagi és szelHemi Iroldogu- lását szolgáló demokráciát. Szah-isits Árpádnak a Szociálde- mokiaat Párt összvezetöségi ülésén elhangzott nagyjelentőségű állam- íérfuii megnyilatkozása után a ma- ! gyár politikai életben újból és fél- ivérthelel lenül tisztázódott a hely­zet, liszlázódtídv az erőviszonyok és ezzel együtt pártunk magatar­tása is. Nem vitás a munkásosz- t dy n^gy oárt’ának, a Szociálde­mokrata 'Párlrak a hovatartozása sem.- yccdáhtemolr: tűk számára nem moudett uj-al dekinlelben ez a lieszéd, meri mindnyájunk előtt világos és félreérthetetlen volt ed­dig is, hogy balra kell tartanunk, mert oda tartozunk. Világos volt az is, hogy mcfjalkuvús nélkül kell szolgálnunk a proletariáluifi végső felszahaditásának ügyét hogy nem szaigal soha hűtlennek kminink a demokrácia eszméihez, hogy az oszlályharcot továbbra is, szakaxlallamil folytatnunk kell. hogy csjk dc'mokralátkal lehetünk ogé'ütl a koíüicióhan és hogy ezt a koáliciól a magyar nép érdekeinek szem előtt tartása miatt fenn kell tartanunk. A Szoeiálkemokrata Párt e nagy. jelentőségű megnyilatkozása a koa- licié). a munkásegj’ség és a demo­krácia mellett nem jefentelt újat számunkra, azért sem, mert mi kö­vetkezetesen a tiszta forrás: az el­árult és megcsufolt demokrácia esy,méiből meritünk ma is. Csak folytatjuk azt a harcot, munkát, amelyet legalitásban és illegalitás. l>an végeztünk. Felemeljük a sa­rokból á porlepte lobogót és meg- üszáitjuk a piszoktól a bcszennj-c- zett igazságokat. Nem mi, törpe utódok, vagvTink az úttörők a zász­lóbontók. Igazi nagyok, a munkás- osztály önzetlen harcosai lobogtat­ták itt először Szegeden is diadal­masan a demokratikus állam zász­laját. Nekünk csak az a feladat jutott, hogy továbbra is következe- tés(k maradjunk elveinkhez. Mert vannak ebben az országban és Sze- .geden is 'széj) számmal olyanok, akik sac'rint a koalíciós kormánzas nem demokralikns és nc<fn is szűk. stigcs. Vannak akik a munkásegy­ség ellen szervezkednek és a demo­(Folytatása a 2. oldalon.) Oroszvár, Horvátujfalu, Dunacsun Magyarországtól való elcsatolása mellett döntött az albizottság Bezenye és Rajka Magyarorszógnái marod — A 200 000 szlovákiai mogygr álteíepitésének ügyében megkísérelt kétoldalú megegyezés meddő maradt — Mogyarorszég hodserege 65 000 fő, légíereje 90 repülőgép 5000 főnyi személyzettel A mcsqiyar hadifoglyok, amilyen gyorsan csak lehetséges, hazaszálíitondók Paris, szeptember })0. A magyar albizottság szombati" ülésén (as i telLo előadó a Csehszlovákia állal kért lerüleli kilerjesztés csökken, lését javasolla. Egy térképei mu- tatoU be, amelyen durván megvon- lák az uj határvonalat. Eszerint Dezc.nyc és Rajka Ma ijyarországnál marad, mert az 1911. évi slaliszlika sze­rint a környék magv’ar lakosságá­nak többsége olt lakik. Hajdú szerint a csehszlovák de­legáció nem rendelkezik megfelelő térképpel és azt sán tudja, hogy Rajka melleit van-e a zsilip, vagy sein. A magv'aroktól értesült csak, hogy olt z.silip van. Csehszlovákia ozonb'i/i hajlandó Magyarország, nak ímeylvigyni a zsili|)et, mert ez csupán nchányszáz yardnyi csök- kenlé.sél jelenti a csehszlovák igé­nyeknek. Szünet után Castello felolvasta a jelentés kiegészített részét. A Csehszlovákia által kitűzött célhoz elegendő — mondotta —, ha a.z eredetileg követelt öt falu közül csak hürinal csatol­nak át, nevezetesen Oroszvárt, líorvá'ujfalut és Dnnacsunt. Magg rorszá ;nak 'meghagyják a délebbre, fekvő két falul. Ily mádon Csehszlovákia elegendő területet kap Pozsony kibővíté­sére. Úgy makkor a követelt te­rületei felére csökkentik. Csehszlovákia képviselője hoz­zájárult ehhez. Az albizottság ezt négj' szavazatiul clfo.gadta. .Auszt­rália tarlózkodoLt a szavazásló!. Az elnök fcUette a kérdést, hogy az albizottság a jelentést egészétem véve elfogadja. Az allnzottsúg a jelentési egészében jóváhagyta. Paris, szeplemiu’r ;!0. .\ in,r.;->ar b< kis cr- ződés szombat ts i tái-f;_va!á.sa során Szlavili nagj-követ. Csehszlovákia clelegáti.’si kije­lentette, hog)' a Ochszlovák delegáció nem ellenzi annak a mcgpróbálását, hogy n rOO.OOO sdoiúkiui magyar k ügyében k; to dala mt qi rjyetíS jöjjön léire Vschszlonákia is .Magy-no:srág között. Kér- íe, hogy az albizottság hivatidosan hívja meg a két felet. hog\' vasárnap délután 4 órakor találkozzék. .Kz albizottság ehhez hozzájárult. A csehszlovák és a luagj-ar delegáeió közötti vasárnapi közvetlen lárgj'aláson Pope láljoruok Kanada'i elnökölt. Az ülés beCo- jeztsc után a következő hivatalos közlc­-utiái c.selisz!()\ák és niagjar delegáció a magyar területi és politikai bizottság al­bizottsága mcgliivásának eleget té'c szep­tember 2fl-éii <lélii!án 4 é)rakor Pope ni. boruok elnöklete .alatt lanáeskozoU a Lii- .vemburg-palotában. .1 inrgbi szélé.sete nem vezetlek nirgr.Idáshoz. Páris. szepleml>cr .'10. .\ katonai bizott­ság hétl'ő délelőtt mcgvitalta a Magyaroi- szággal kötendő békeszorződés katonai ren­delkezéseit. Csehszlovákia iné)d< siló indit- ványa alapjéui Magjarorszúgnak m gliUj'k, hogy a csehszlovák határ mentén ÍO kiló- méter mélységben bárminő erCdiléseket emel jen. Ugj-ancsak elfogadta a bizottság a bé­keszerződés 10. cikkelyét, amely kiii.or.djai hogy f Magyarország szárazföldi had­serege, i folyami hajőhaddúl együtt összesen 6ő ezer főnyi lehet, léqierefe pedig 90 repü, lögépből úllh'd őOoü főnyi .s-e' mélyzetteC. A lélszámol mcglialadó részt a szerzödé-s életbelépésétől .számitott 0 hóiia|>ün bitül fel kell oszlatni. .K hadseregbe és légi- eről>e be nem sorolt személyeket katonai kiképzi'sbcn nem szabad rés n.si feni. Ma- gj-arország nem gjárthat és nem tarthat önhajtasu, vagy irányifolt lövedékeket é-s ütómbomba fegyvert, felesleges hadianyagot nem tarthat, nem szerezhet be és nem gj'árthat német, vagy japán mintájú {»Igári repü'őgi pekit. l'öiös hadianyagát rendelke­zésre kell byesálania. A Ii'<^iiifo9lUok, amilyen gyorsan csak lehetséges, haza- szállilőndók, oly megállapodá­sok szerint, >Anelgeket erre vo­natkozólag az egyes hatalmak kőinek Magyarországgal. A költségeket a inaqyar kormány viseii. .Vz egyhangúlag elfogadott 2. és 3. füg­gelék nlán Barnnyay Zoltán, a magyar kül­döttség szóvivője azt kérte, hogj' jogi sit- sák fel Alagyaror.szágot kisebb harckoi si- eiliáritó köteíékek tartására, a hadifoyíyok luizaszállUá.iának hntáridejét 6 hónapban Ctllapitsak- m g és tegyék lehetővé, hogy ezek ákkor is hazatérbe; senek, ha olyan lerülctcu vannak, amelyet Ma.gyarország átengedett. .V magyar kiküldött bejelentette, hogy a hc.- difnglyok száma SOO.OGO körülire tehető és legnagyobb részük a Szovjetunióban van. páris, .szeptember 30. A inagyar területi (Is politikai bizottsilg a mnlt héten a szer­ződéstervezet könnyebb eikkci.vcit gyorsan letárgyalta és igj' munkáját majdnem be­fejezte. Az albizottságnak október '5-ig kell a poUUk-ai bizotistg elé terjesztenie j,- bmfését a poz.sonyi hídfő kibővit.se és a csehszlovákiai nmgyarok kérdiSének meg­oldásáról. .\ magyar békeszerződés katonai és g.azdasági záradékainak tárgyalására (izonban mé.g a kilencedik héten sem kerül tor. O.s'c.scn 0 nap marad még a rendkivül fontos kérdések letárgyalására. A Magyar Komiiiunista Párt kongresszusán Rákosi Mátyás nagy beszédében a SzoGiáldemokrata Párttal való együttműködés mellett tett hitvallást Ri.dapest, szeptember IK). .V Magyai' Kom- nmnista Párt III. kongre:sznsának első ér­demleges ülésén, a Xemzctgyüli's feldiszi- tett ülé.stcrmél>eii a közön.ség nagy taj ssal fogadta a Szakasils .Árpád. Hónai Sáiulor és Ries Isiván clvlársak vezetésével meg­jelent Szociáldemokrata Párt képviselőit. .\z ülést Farki.f Mihály' iiemzclgjülési képvi­selő nyitotta meg, majd átadta a szót Jtákosi Mátyásnajd, a párt főtilkárúnak. Ha­talmas beszédében a .szónok először a fa­sizmus összeomlása után keletkezett világ­politikai helyzetet vázolta. .4. Szovjetunió tekintélyében és befolyásában megerCsödve ^-erült ki a JiPil^bóI. ' .Áttérve a magyar belpolitikára, az állam- hiiiiisztcr elmondotta, hogy a választásokon a reakció e.gységesen sorakozott fel a P'üg- getlen Kisgazdapárt mögé, hogy eszközül használja fel céljai elérésére. .V békekö­téssel kapcsolatban Icszögczle az állarami­liiszler, hogy pártja a nviggarok erőszakos kitelepítéséi Szlovákiából hclylrleniti és kr- Jnondja. hogy ezzel a Ihma-nv d’.ncc né" pcinek rgyüitmüködésH veszélyezteti. Lel­kes ünneplés köze|)cüe cmlékezcll meg llá- kosi Mátyás .higoszláviáról gs Tito tábor­nagyról, továbbá Croza miniszlcrcliiokröl- .V stabilizációról beszélve a szónok ki- Sclentetle., hog\- a dolgozók n stabilizációt jzUi dulóponlnak tekinfiÜ a term, lés fokozá- páru, hogy megjavitsúk éieiszinuonrlukat. jlznlán kijelentette a szónok, hogy a Ma- Igvar Kommunista Párt a nemzeti demokrá­cia reformjáért száll síkra és mcgjelölle a párt további jirogiamját. reakciós jobb- pldal fel akarja bomluszlani a koalicióL A reakciós szennytől megtisztulva a Kisgazdapártnak nemcsak belpoliti­kai súlya növekednék, hanem hatal­masan emelné a magyar demokrácia nemzetközi súlyát Is. .4 nmnkúspárlok elhalározhík, hogy az ösr- szes demokratik-j s pártokkal és szervez - lekkel egy ölt közös harcba viszik a szer- 'vezett munkásságot és a dolgozó paraszt' k tömegéi a reakciós jobboldali iórekoések meghijsitására. örömmel üdvözöljük s/.i- ciáldemokrala teslvérpártunk 'halarozotl ál­lásfoglalását a reakció elleni küzdelem mel­lett. Pártunk mindent meg fog tenni, hogy a munkásegység a Szociáldemokrata Párttal való egyOttmükédés minden vonalon erösöfjék. Heszédét azzal fejezle be Rákosi Mályas, fliogj- csak a népi demokrácia feszi lehetővé, Í iogy országunk a társadalmi fejlődés utján fahadjon a szocializmus felé. Rákósi Mátyás nagy ovációval fogadott bi szódé plán Qirő Ernő közlekedésügyi mi­ll i-Szter, majd Vas Zoltán államtitkár be­szélt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék