Szegedi Népszava, 1947. október-december (3. évfolyam, 222-297. szám)

1947-10-01 / 222. szám

fl!, évfoívaní, 222 ssáoi. Ara 40 fillér Szeged, 1947. október 1, szerda szEfiiM «mm A SZOCIÁLDEMOKR ATA V P ÁR T LA P j'^Á Ma ülést tart a Szociáldemokrata parlamenti frakciója, pártvezetősége és politikai bizottsága A périkozl érlebezlel meirél}i»]pp(?ott ez énemliil!á>yí fSitpácí éliéi>ok csökk@ntéisébeu Budapest, szepleniljer 30. A koali- a:íós pártok' vezetői kedden détefőtí t» miiiisztercTnöfc dofgozoszoMjába'n értekezletet tartottak. A pártközi ér- ^kezícten a Szociáfdcmokrata Páf' iot Szálcasifs Árpád é.s Imre í'fvtársiak, a Komnumista Pártot Cerő Ernő és Kádár tjános efvtái'- sak, a Kisgazdapártot Dobi István fs Gi/örtf/ijösi János, a Paraszh)ái*lof «edig Vc]€s Péter és Erdei Ferenc képviselték. Az értekezlet mcpdlta- podoif az dliamtUMr'i és (őísfiúni/ íddások csoíckentésébcn és sxúms‘-e~ rideg mer/halár'ozla, bogif az nttam^t titkári és {fíisp’int áfCások sxíímof •mennyire csoklc^'nlik. Fogfalkozott) még a pártközi érteke;íiet a kor- piányprogram efökészitéséver is._ Szombaton, október 4-én déíefőt! 10’ órakor foíytalják az értckezfeiel. Szerdán délután a Szodáídeiuo- !krata párt paríamenti frakdója, párlvezetősége: és pofilikai bizott­sága tart megbeszélést Ké'ddi] Anna- eívlárs, a képviseíöház ak'lnökénck' szpbájában. Csütörtökön délben összeüC az or,- tszággijütés, de csak formáíis ülést tort, a kormán,ij ~ az orsz'dgrjpTdt'^t legközelebbi üléscn.'kedden, október' f-én mutatkozik be és az uj mi-' niszterefnök ;akkor Israerleti a kor- tuány programját. Pénteken ket/6 mfnisz'terlanács lesz- A délelőtt rendkivüli minisz­tertanács letárgyalja a kormány^ program tervezetét, eddig az idő-. pontig ugyanis a Kisgazdapárt és Parasztpárt is elkészül a ma'gá ki-' i*gészUő javaslataival. Heves vita as ÍJNO^ban Olassorsság és a volt csatlósállamok felvétele körül Lake SucciiS, gr^dCmber 30 Cá^ i n/ogan brit kiküldött az Egyesült 'N’emzelek biztonsági tanácsában/ tiétfőn eslp ellenezte Maggarorsíiig^ feloételól az UNO tagjai közé, mert sirm bizjk abban, b.ogy 6 niflgew íconnány ti-szleletlíen tartja az alap. vető szociális és politikai jogokat ' s Ix'tarlja Egresült Nemzetek •afapokmányálióf származó líölcfe. -/cttségckcl.” LengycTország favasőlto f-íngi/arorszng feCv'ételét. Fziilán a ínit és francia kiküí*' «SÖII fenntartás nélkül' támogaíte Olaszország Telvéleféí, rosjd Gremiikö szólalt fel' és kijelenletle, a szov- ’jet küídöüség tiajldndő hozzá jár ülni) /1/aszország féldéjeléhez abban azt 9.3etben^ ha Maglfarorszagaf, RorrvJ^ niát, Bidg'áriát és FiúnországoC is\ í.dúeszik- Mi ném tudjuk éíkülöni- 4eni Olaszország ügyét — mondotta mi csak a potsdami egyezmény hzlírinl cselekszünk. Ez nem pofi- '4ikai kérdés, ezt mindenki tudja* Az ofaszoknak és a;t olasz kormány­nak is tudnia kéll, iiogy a Szov- 'Jetunió támogatja Olaszország kií- H'ését, nem tudja azonban égjt;dúí esak az olasz kérclinet támogatni.' ' Ausztrália képvi.selöje tiltakozott .» szovjet álláspont ellen, amely sze*. 'iiite icíjeseu cflentétberi űlf az. -slapokmánnyal és ^ igazságlafdti ílíaszöfszágra a tagSíígra váló jogát iífelöen. Austin szenátor, Amerika képvi- w'fője hangoztatta, hogy a szovjet, Sdláspont annak kinyiívánitásúl je- 4mti, hogy vétót basznál, ha a ta­kács nem követ bizonyos éljárásii aiódot. Ez igen rossz kilátást jelent >!Z Egyesült Nemzetek számára. A tanács eíutasiloíla aztalengrel ■jnditváilyt, hogy napóíjákef'a vitát sés bízzák az öt nagyhatalomra^ hogyi ■ném hivatalos tárgyalások Utján igjTk^zzenek retidezni a tagság()k| *lérdésél. Columbia, Kína, Lengjél- *rszág, a Szovjetunió és Szíria az taditvány melleit szavazott, a tőb- átiek tartózkodtak a szhvazásiőf. Áttérve Románia felvételének' ígyére, Austin kijeferitette, Románia jíiár megmulaltá. hog>’ nincS lekin- *'Uef nenízdközi kölefézeltségeire A.Z Egyesült Államok' ezért szcmbe- iieljx'zkedik .Románia fervételével. Ezután FranciaoVszág, a Szovjet­unió, LengyeíorszAS és Kina támo­gatta, Anglia pedig ellenc/Jtí Ro- mária fefvTtelet. A vitát szerdára haIa.szíot|ák. .(MTI) __ A görOg minisztereinek a* Egyesült Nemietektől gyors inté» kedést kér London, szejAember 30 Az Egye- Kült Nemzetek politikai bizottság« hétfőn délután a balkáni kérdést íárgyaltá. Caldarisz görög minisz:- terelríök kijcíenletlé, hogy kormár tnya teljes mértékben eleget lesz tiiinden olyan rendeíkezésnék, anie- íyet a közgyűlés a nemzeljiözi béke Í3S biztonság érdekében elfogarJ, Görögország hajlandó bármifjxm uj bizottságggaf együttműködni, amei- ívet az UNO a Balkánra kiiíd-. Caldarisz kijelentette, hogy Görög,- orsz/igbaii ma nyugati értelemben vett demokrácia van és az uj görög kormány eltökélt szárideka a ])QÍi- tikai eliciilétek kiküszöbölése. Ami. ázl a szovjet vádat illeti, hogy Gö­rögország háborúra akar szilanü Kelet és Nyugat közölt, egy újabb háború Görögoi'Mzágot elsöpörné tí föld Si^inéröí. Végül az Eg\'osüIS Nemzetek szervezetétől gyors intéz­kedést kért, mivel »fátui való, hogy nemcsak Göiögorázág terüíete és' politikai függfetfensege forog koc- KÚri, hanem aiiriál sokkal több. Az| úgynevezett görög kérdés csak rész­letkérdése annak a kérdéskomf., pfexumiiak, amely magában ,fogp ialja az UNO létét vagv nemlétét.« (MTI) i London, siepicinbcr 30. A brit külútO'/iii- iiisztíriura szóvivője kijelentene: Clőrelát- liaióüii pénteken kczdőitik mfk' .''ü aii{;ol fő- vdtosban. a. i:NY>í(>- Nagy« helyettesinek az az iéi’iekezietfl, amelyen a volt afrikai olasz l.iiodaloni jövöjev«! foglalkoznak. A szó- ■vítő ni«g»rűsitetl«, bogy a szovjet kormány Mé|^ kiált Ssakasíts ÁrpAdné SelhivAsa Budapest, sz.epteniber 30. SzO. kasils Arpádné elvtárs^ a Magyari Vöröskereszt» eínöknője a rádión keresztül íethivást intézett a magyaí társadalomhoz, hogy adakozzanak « Vöröskereszt szántára pklólver első napjaiban rendezendő gyűjtés áíkaí- wiával. A Magyar V'örőskereszt elnöknöje hangsúlyozta feíhivásűban: a fiats'i magyar demokrácia három év alatt sziníe aspdát művelj. A romoklxV uj élet támadt, iijjaepültck a házak; az épületek, azonban még kiáft d, jjijoinor, még elhajijatotían kóbof- roCnalP az ideákon ti gijennékek, a tiéd küszöbén riífia és é'léleni nélküli lúflfnák á (jíjcrmckek. Az állam erő­forrásai csekclj^ek, ezért a társa­ilz olasz Bvarmafok ügyében géntelien összeülnek a külügymínlszíerbelyettesek ílfogadbi a brit konnúny mfgiiivásiU az értekezleten való részvéielrC. ,\z értekezlet fő feladata egyébként .íz, hogy négyhalalmi vizsgáló bi/o t^ágol külcijenek ki a Cirfnuien- ! ba, Tripoliianiába. Kiitrtid)a. és az olasz j BZomáli földön uralkodó állapotok kivizs- | hálására. (MTI) . ' tj a nyomor a Vöröskereszt érdekében daloihnak kélf az állam segitségérei .síelni. A társadalom ujjácpilő mun­kájának élén mindig a Vöröskereszt haladt, amefv segilö munkáját nem. kürlöllc világgá, csendben, é.szréf vétlenül dolgozott és dolgozik. Ké- röszövaí fordult a magyar asszor oyokhoz, hogy se'gitsék a Vörö^ keresztét áldozatos muiikájában. zl ,Vöröskereszt a békéért küzd és a .neki jutlatott pénzt nem atom- btrmba gyárláSjárg, hanem iskolák kórházak és gyermclcollhonok lé- íe.silésére használja fel.' Arra Tién mindcnlcU, hogy a joVöl/c vetett' bittel'jánifjon hozzá p Vöröskéreszl .tárnogatásd útján ’ Magyarországi újjáépítéséhez és .szociális hcfyzc- Itéiiek feícinéléséhez. C»eh»»lovákiában sem less fusió V Prágai szeplembei* 30. A Praoö (Xjidu erélyesen cáfolja a nemzeti íszociafisla Svoboltne Slovo íiirét, iamefy szerint Gottwaéd minisZiéir elnök kijcíeiilettc, hogy a választá-i sok után a Szociáldemokrata Páüt és a Kommunisla Párt összeolvad-' A lap hangoztatja,, hogy a két párt fúziójára semmiképpen sem 'fcert'ií.' isor s erről egyik párt elnöke S«uú 'hivatott dönteni és nem is fog dön­teni. (MTI) _______ Spellmann newyorki érsek a vilá^békéről yaiihánvdroa, 6z«plcmber 30. A ralikáni rádió jelenlése szirinl Spellmann newyorki érsek egy nCwjorki kalolikus népgyüléscu moudott beszédében kijelenletic, hogy a de­mokrácia ma pi'óbát i«si életrevalóságáról az egész vibág «löU. A világ békéjének femuartá.«í a világot kormányzó erők egyet­értésétől függ. A második világhábor:i ut.in cisak »kaioind l/ékei jntoU osztályrészül u inegtépetí emjjcriségnek. (MTI) Két petició érkezett eddigf a választási bírósághoz Budapesté szeptember 30 A vá­lasztójogi törvény érteíínébcn íuegj- ^faküít válaszlási bíróság kedden ilélljen tartotta' dr. Wiy’ör Ákos, a NOT eínöke és egyTxtn a válas^- lási bíróság elnöke eTnökíetc melleffl jnfakuló ülését. J^;en aS: ülésen lelteki (le a hivaja'ű esküt a választási biró- Iságnab a pártok által delegált tagjai Ezideig Két petíció érkezett be a* választási birősághoz. Az egyik a. Pofgáil Demokrála Párt részéről,, tamejy az egész választás ellen ki­fogást emelt, a másik fledig a. Baíogh-féíe jiárltóf, amely az or- jszágos 'lista' sze,j;jnti mandátumok ^zeloszläs"a tpkinlelében emtíít kifo­gást. zV pcliciiók jxíuyuj fásának ba- itáridejc október 6. zt választási bi- xóság már megkezdte az ádriíiniszlrá- ciós munkái. Nagf Ferenc és Macsek emlékirata az UNO-hoz Ne^ijjork, 8z«ptcmber 30. A newyorki rá­dió jclL'ntésC szerint hélfön iVopp Ferenc és llacsek aláírásával átnyújtották dr. Arun- hanak, az UN'O közgj'ülésének einökéntk u ►>N'emí'.eiközi Agrár Uiiio< emlékiratát,, amely felliivja az Egyesült Nemzetek szervezeiét gondoskodjanak a Magyarországon, Lengyel- országban, Bulgáriában, Jugoszláviában és Romániában az. alkotmányos álI:ipot hely- reállilásáról. Az emlékirat megvádolja a szovjet kormányt, hogy beleavatkozik a ke. ietcurópai országok politikai és gazdasági ügyeit)». Felhivj^ák az Egyesült Nomzeti'k szervezetét, állapítsa meg, hogy a .szóban- focgó öt kílcteiirópai országb.in .a hatal­mon lévő kormányok nem képviselik a la. kosság többségének akaratát és téiiykedé- peikkcl raeg.séi'iik az. Egye.sü't NemzClek afap- okmányát. Az. emlékiiat javasolja, küldjön ki a köz­gyűlés neiróeiközi bizottságot az illető o>’. pz.á.gok politikai és gazdasági viszonyainak íelienőrzésére. Ez a bizottság gondoskodjék firról is. ho.gy a szóbanforgó öt or.szágb.-.n átmeneti kormányok jus.saiuk bauiomra. (ainig az uj demokratikus választótörvények nem lépnek érvénybe. Az amerikai rádió jelentése szerint az emlékirat kifejezésre jiitt.atja azt a kíván­ságot is, jav.sslat formájában dr. ÁrOnhit ilcrjesszs a közgyűlés teljes ülésC elé. (MTI) Megfosztjáh ^llamoolpárságuktAI 9 megszököitekei fíudapest, szeptember 30. Rajk Lásitló belüííyminiszter a pénteki miniszl^rtanácn elé lerjesz-ti Vargi Béla „füves Henrik, Nagy FcrCnc, dr, Siiltiok Dezső hazahívásának ilieive átlaraio’gárságától való megfosztá-'- nak ügyét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék