Székely Nép, 1907 (25. évfolyam, 1-158. szám)

1907-01-02 / 1. szám

II. évfolyam. 1. szám. Szerda Sepsiszentgyörgy, 1907. január 2. ELŐFIZETÉSI ÁR: Vidékre postán, v. helyben házhoz hordva : Egy évre . Egy lé évre 16 K. 8 K. Egy negyed évre . 4 K. Egy hónapra 1 K 50 I. Egyes szám ára 10 fillér. A SZERKESZTŐSÉG KÉZIRATOKAT .......... ............NEM AD VISSZA. ........................ Bérmentetlen leveleket nem fogad el. SZÉKELY NÉP POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI LAP. Megjelen hetenkint négyszer: hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. Előfizetési órakat, hirdetéseket és Dyllttérbe való közleményeket a kiadóhivatal vessen fel. ^ HIRDETMÉNYEK DljA: /if»ífíJ§j^etlt sorért, vagy annak helyiért. . 12 t Nyílttá sorţ................... ....................................301 A hirdetmények s nyiltterek dija előre fizetendő. SZERKESZTŐSÉG : Sepsiszentgyörgyön, Brassói-utca 2. Telefon száma 12. Felelős szerkesztő: KELEMEN LAJOS. KIADÓHIVATAL: Sepsiszentgyörgyön, Kossuth Lajos-tér 78. Telefon száma 23. Néphivatal Sepsiszentgyörgyön. Még nincs, de lehet. Csak egy kis önzetlen jóakarat kell hozzá és meg­csinálhatjuk. Azt hiszem, nem kezdhetjük jobban az uj évet, mint egy üdvös, humánus intézmény megalkotásával. Legszebb uj évi üdvözlet az, mely tettekben nyilvánul A néphivatal eszméje nem tölem származik, mert már Magyarországon is megkísérelték egy-két városban és a hol a néphivatalnokok bele nem untak az önzetlen munkába, ott fényesen be is vált. A helyett, hogy megmagyaráznám, mi az a néphivatal, közlöm a mezőtúri néphivatal munkarendjét, illetőleg prog- rammját: A mezőtúri néphivatal személyválogatás nélkül, mindenkinek, szegénynek és gazdag­nak, díjtalanul, ingyen tanácsot és útbaigazí­tást ad a következő ügyekben : 1. iskolai és oktatási ügyekben; 2. munka- és ipari ügyekben; 3. vadházasságok törvényesitése iránti ügyekben; 4. kiskorúak törvényesitése és örökbe­fogadási ügyében; 5. elhagyott és árva gyermekek, úgy süket­néma, hülye egyének elhelyezése, oktatása, segélyezése iránti ügyekben; 6. névmagyarositási ügyben. A mezőtúri néphivatal vagyontalanoknak teljesen díjtalanul, ingyen tanácscsal és útba­igazítással szolgál nemcsak a fent említett ügyeikben, hanem ezeken kívül eljár díjtala­nul és ingyen a vagyontalanok és szegények­nek a következő ügyeiben: a) adó és illeték ügyeikben; b) a rendőrség előtti ügyeikben; c) mindenféle iskolai ügyükben; d) munka- és iparügyben felmerülhető mindennemű ügyeikben; e) betegsególyezés, kórház, szegénymen- házba való felvétel iránti ügyükben; f) árva, lelenc és elhagyott gyermekek segélyezése elhelyezése; g) vagyontalan szülők gyermekeinek el­helyezése ; h) a városnál, helybeli vagy vidéki jóté kony egyleteknél való felvétel, segély kiesz­közlése. Ezekben az ügyekben a néphivatal nem­csak tanácsot és útbaigazítást ad, hanem szük­ség esetén díjtalanul, ingyen beadványokat is készít, a szükséges okmányokat beszerzi. i) peres4igyekben egyedül tanácscsal és útbaigazítással szolgál. A néphivatal teendőit az erre önkényte- sen vállalkozók teljesen ingyen, díjtalanul lát­ják'el. A néphivatalt ellátó senkitől semmi­féle címen díjazást, ajándékot nem fogad el. A néphivatal Mezőtúr városházánál ennek tanácstermében tartja hivatalos óráit és pedig mindeu vasárnap d. e. 10 —12-ig. A marokkói bonyodalomban a helyzet alig változott. A francia és spanyol hadihajók még a marokkói vizeken cirkálnak. A szultán maga vállalkozottt a zavarok lecsendesitésére. Az európaiak Tangerből tömegesen menekülnek. szakmájukba tartozik, azonnal el is in­tézik, ha más szakmába vág, rövid jegyzőkönyvet vesznek fel róla, kioszt­ják a szakreferensnek és a másik hé­ten a fél hivatalos óra alatt megkapja az ügy elintézését, a szükséges taná­csot, megirt kérvényt stb. Ily módon, ha csak nyolc ember vál­lalkozik is néphivatalnoki állásra, ha vonta csak egyszer tart inspekciót min­denki, ha pedig 25 vállalkozó akadna, akkor egy emberre négy inspekciós nap jutna egy évben. A néphivatal természetesen sze­génynek és gazdagnak egyaránt áll rendelkezésére, mert nehéz, sőt nem is sza­bad meghúzni a határvonalat a szegény ember és a nem szegény ember között. Megjegyzem, hogy népszerűség szer­zésére is igen jó alkalmat nyújt a nép­hivatal, hanem persze ezen a nemes módon csak jól megérdemelt népszerű­séget lehet szerezni, mert itt nem be­szélni, hanem tenni kell a népért, sőt itt még a semmit tevést sem lehet úgy csoportosítani, hogy az lázas tevékeny­ségnek lássék, mert a hivatal működé­séről rendes kimutatásokat készit s azo­kat nyilvánosságra hozza. Nem hiszem, hogy akadna valaki, a ki a néphivatal megalkotásának tervé­ben gáncsolni valót találhat s azért fel­hívom a társadalmat, hogy indítványo­mat karolja fel, állítsuk fel a sepsi­szentgyörgyi néphivatalt és ezzel sze­rezzünk az élet nehéz küzdelmeiben és a törvények, szabályok, hivatalok labi- rinthusaiban tanácstalanul álló népnek boldog uj évet. Dr. Herrmann Antal. . Ebből a programúiból még hiányza­nak a katonaügyek, gazdasági ügyek s esetleg még más dolgok is, melyek a mi viszonyaink mellett felveendők, de irányitóul ennyi is nagyon jó. Látható, hogy a néphivatal a sze­gény és tanulatlan emberekre valóságos áldás, a hivatalokat sok zaklatástól kí­méli meg és a mint azt pld. az i) pont is mutatjS, senkinek kenyérkeresetébe, vagy ügykörébe bele nem gázol. A hivatal munkáját 10—20 önként vállalkozó ember könnyen elvégzi. Min­den vasárnap két-két néphivataluuk tart inspekciót. A jelentkezők ügyeit, ha = A király Budapesten. A király ma délután egy órakor utazik Budapestre, hol húszadikáig fog tartózkodni. Ez idő alatt lesz­nek a delegációs ebédek. Az udvari bál 12 éu lesz. = A képvlselőház munkarendje. A kép­viselőház most a kultusztárcát, majd a konvé del mit és utána a pénzügyi tárcát tárgyalja, a mi körülbelül febuár la-ig tart el. Ekkor be­nyújtja Jekelfalussy az ujoncjutalékról |szóló törvényjavaslatot, mely után berekesztik az ülésszakot. Az ülésszak a munkásbiztositási törvényjavaslattal kezdi munkáját, közben We kerle előterjeszti a progresszi v adó- zásról szóló törvényjavaslatot. = Kossuth a koalícióról. A koalícióhoz tartozó pártok vezérei szombaton délelőtt tar­tott értekezletén Kossuth Ferenc kijelentette, hogy a koalíció föntartása az országra nézve most még szükségesebb, mint eddig volt s hogy a szövetkezett pártoknak együtt kell maradniok mindaddig, mig a koalíció föladatát teljesen be nem fejezi. Ez az idő azonban most még Kossuth véleménye szerint messze van tőlünk. KÜLFÖLD. Szemle. Sepsiszentgyörgy, január 2. Szerb lapok megerősítik azt a hirt, hogy a Magyarországgal és Ausztriával való keres­kedelmi szerződés nem fog létre jönni, mert a szerb kormány nem hajlandó az állami meg­rendelések dolgában koncessziókat tenni. Délnyugat-Afrikában a német had-! iereg győzelmet aratott a benszülötteken s ‘ jzzel a gyarmati zavarok talán végett is érnek.1 * A francia szenátus a vallásgyakorlatról szóló javaslatot 190 szavazattal 100 ellenében elfogadta. + Perzsiában a sah és a trónörökös aláírták az alkotmányt, a mely a többek kö­zött választott tagokból álló szenátus ala­kítását célozza és a pénzügyi ellenőrzést az alsóház hatáskörébe utalja. A trónörökös egy másik dekrétumot is aláirt, a melyben meg­ígéri, hogy a mostani parlamentet két éven belül nem oszlatja föl. * Japánban a ra i k á d ó az orosz-japán há­ború folyamán teljesített szolgálatukért Oyama, Nogi és Kuroki tábornokokat, vala­mint Togo tengernagyot az első osztályú arany érdemmel tüntette ki. * Kuropatkin orosz tábornok befejezte emlék­iratait, melyek összesen 2000 oldalra terjedő négy kötetet képeznek. A három első kötetet 1500 példányban már kinyomatták, az utolsó kötetet azonban, melyben felette szenzációs leleplezések voltak, nyomás közben elkobozták. Háromszék múltjából. IRODALOM és MŰVÉSZET. Kubelik Brassóban. Kubelik János, a vi- iághirü hegedűművész január hó 13-án vagy 14-én hangversenyt tart Brassóban. Onnan Bukarestbe utazik. Szinház. Hétfőn este „Lysistrata“ került színre, de Szilveszter estéjén a közönségnek még fél- helyárakkal sem kellettek a „makrancos höl­gyek.“ A földszinten összesen harmincötön „zó- náztak.“ A szereplők még is jó kedvvel ját­szották „maguknak“ a vig operettet, bizonyára nem annyira a közönség, mint az elmúlt esztendő tiszteletére, a mi nehány időszerű közbeszó­lásra is adott alkalmat a színészeknek. Kovács boldog uj évet is kívánt. A kedves kis Ámor, Bokody Margitka szép csokrot kapott. A han­gulat emelkedett és családias volt. A közönség egyrésze későn jött, másrésze korán távozott. A szereplők játéka... ugyan ki fog Szilveszter kor kritikát Írni! ? * Kedden este „Az ó esztendő és „Az uj esztendő“ néma képlet után „GUI Babát“ adták uj szereposztással, a mennyiben Gábor diákot Kállai Cornélia játszotta. A szinlapon is tör­tént azonban változtatás, mert Bakó helyett Zilahi, Bombay helyett pedig Dobos ját­szott. Minthogy a darab másodszor ment, most csak annyit említünk, hogy Kovács Gyula ki­tűnő cigány volt, sok tapsot aratott és többször megkellett ismételnie kupióját. Kállai Cornéliánál pedig jól esett észre venni, hogy jobb kedvvel játszott, mint rende­sen és nem volt olyan hideg. Ugyan nehezen melegedett bele szerepébe, de a második fel­vonásban nagyon kedves és szép volt, szépek vol­tak az öltözetei is. Hangja is erősebb volt, mint máskor. A karzat telve volt ugyan, de a földszinre még fértek volna elegen. ó—i. Ma szerdán, 1907. évi január hó 2-án este 8 órakor Kállay Cornélia jutalomjátéka: LILI. Víg operetto, 3 felvonásban. SZEMÉLYEK. Bousincour — — — — — — Kulcsár János Bousincourné — — — — — Pozsonyi Julia Araeli, leányuk — — — — — Kállai Cornélia Bompain, tanár — — — — — Kovács Gyula Granche Battelier báró — — — Zalai Irma Saint Hipoteso gróf — — — — Bombay Gusztáv Plenchar' tüzér-trombitás — — — Bakó Lajos Reneé — — — — — — — Révész Jené Victorin, szobaleány — — — — Bokody M. Jerome, inas— — — — — — Horváth Győző l.i — — — — — Zalai Irma 2. 1 vendég — — — — — Radványi Erzsi 8. J _____ Egyod Margit Háromszéki helynevek. Pesti Frigyes helységnévtárából. (Kézirat Nemzeti Muzoumi könyvtár 1114. Föl. Hung.) — Közli: Xfj. Horrmans Antal. — I. Szemerja. 8 e p s i székben, O 11 alsó járásában. Örök időktől fogva ezen név alatt esmeretes. Örök idöktőlli emlékezettnél fogva a mostani székely nép bírta. A Csere alatt való határ részben vagyon egy Kápolna nevű lább, mely hogy a máig is látható kápolna fundamentumáról nevezte­tett Kápolnának, gyanítható. Oltár szer a fennebbi helylyel egy területben vagyon. Ha­lastó a hol mostan is kender áztató tők lé­teznek. Geréb kútja a Geréb család erdeje alatt. Havad, Pál pataka, Szék halma, itt most is látható egy halom, de hogy ki ál­tal vétetett nem tudatik. Ezen határ határos Szt. Király f al vával. Csigolyaeleje, Széki domb. Nagy Szók Bendi, ló kötő, arról neveztetik, hogy az Quártiotol fogva a falvá- bad létező Székely huszár katonák lovak tar­tására használtattak. Szomszédos Killyén fal- vával. Templom feletti határ, a szemerjai ev. ref. templom felett, ezen határban vagyon egy világ látó lább, mi nevét onnan vette, mivel a szemerjai határba a leg magosabb hegy. ö r k ő, a hol régebben őrt állottak, mivel egy magos hegyen áll. Határos S. Szt. György mező várossával. Szép mező nevű határ az 011 folyó vizén túl. Határos Killyén falvával. Az erdő e két határ részben fekszik, ne­vezetesebb bértzek : Közép hegy, Kurta hegy, Szász ölés, Remete és Bartha földgye; Bene­dek mezeje nevű kaszáló hely. Határos S. Szt. György mező várossával. Ugyan ez Erdőben a 2-ik Erdő részben a nevezetesebb bértzek: Magyaros, Balásia, Nagy és Kis árnyékok, Szőllő máj, és Sas mezeje. Szemerján 1864. October 16 án Csákány Josef jegyző. Bedé Mihály bíró. Demecs Mózes szemerjai ov. ref. lelkész. Joo Bálint esküt. Bora Péter esküt. Serestet János esküt Olvasóinkhoz. Felhívás előfizetésre. A „Székely Nép(t a mai számmal má- sodik évfolyamába lép. Mikor pályafutását megkezdette, egy szebb jövőnek első fénysugarai már szivárványt szőt­tek nemzeti életünk derengő egére az elvonult zivatarok nyomán, de a székelység közjavára Egy öreg székely színész halála. Harmincöt évvel ezelőtt 1871-ben egy derék székely szabó­mester került Kolozsvárra: Gergely Már­ton. A jó székely nem nagyon lelkesedett a mesterségéért, magasabb ideálokat keresett, nemesebb hevület űzte. Szinész akart lenni, j És színes álmai, miket munkaközben szövöge- í tett, 25 évvel ezelőtt mintha teljesedésbe men- I tek volna. A kolozsvári Nemzeti Színház kar- j dalosnak szerződtette. Ám az álmok csak ál- j mok maradtak, 25 esztendő fáradságos, robot- I tál teljes munkája után is csak az maradt, a ’ mi az első percben volt: kardalos. De a szi- I nészvilág e névtelen hősei között mindenkor lelkes ambíció, buzgó és odaadó törekvés jelle­mezték és feladatának minden időben lelkese­déssel felelt meg. Néhanapján kisebb szerepe- I két is bíztak rá, a miket épp oly buzgalommal játszott el, a mint egyebekben végezte a rá bízott teendőket. Két hét előtt halálos kór tá­madta meg, a mely megölte. Temetése ma fog végbemenni a Nemzeti Színház személyzeté­nek részvételével. A Nemzeti Színházon gyász­lobogó hirdeti a színészet gyászát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék