Székely Nép, 1916 (34. évfolyam, 1-92. szám)

1916-01-04 / 1. szám

1. szám. Sepsiszentgyörgy. XXXIV, évfolyam. Kedd, 1916. január 4. r ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre .............. 16- - kor. Fél évre ........................ 8m - kor. Hogy ed évre ... 4*- kor. Egy hóra .............. 1-50 kor. Egyes szám IO fillér. SZERKESZTŐSÉG :--- Csíki-utca 8. szám — Előfizetéseket és hirdetése­ket a kiadóhivatal vesz fel. HIRDETMÉNYEK DÍJA : I hasábos garmond sorért, vagy annak helyéért 20 fii. Nyilttér sora 40 fii. KIADÓHIVATAL: Sopsiszcnt Györgyön, Csiki-utca 8. sz. Szerkesztőségi telefonszám : 47. Megjelenik; kedden, csütörtökön és szombatén. Kiadóhivatalt telefonszám : 23. Höfer jelentése. Orosz hadszíntér. Budapest, január 3. Az ellenség most már a Pflanzer Baltin hadsereg besszarábiai harcvonala ellen is újból megkezdte a támadást. Miután újév éjje­len már kétszer és a rá következő dél­előtt ugyanannyiszor hiába kísérelte meg, hogy állásainkba benyomuljon, délután egy órakor a toporoutzi erődítmények ellen újból erős támadást intézett, a melyet a vitéz védők kézitusával vissza­vertek. Két órával később ugyanazon a területen hat orosz ezred nyomult előre, de azokat is legnagyobb részben ujból visszavertük, csak egyik zászlóaljunk szakaszában nincs még a harc befejezve. Az ellenség veszteségei rendkívül nagyok. Az ellenség újév reggelén Bucactól északkeletre, a Stripa menti harcvona­lunkat is megtámadta ; ezen támadás ép- ugy meghiúsult, mint az oroszok előre­törése egyik Burkanowtól északkeletre levő sáncunk ellen. Kelet-Galiciában egy hét óta be­szállított foglyok száma közel háromezer. Dubnótól délre és Berestiánynál a Kormin területén gyengébb ellenséges osztagokat visszavertünk. Olasz hadszíntér. Semmi újság. Délkeleti hadszíntér. Semmi jelentős esemény nem tör­tént. Höfer. (Miniszterein, sajtóosztály.) A német jelentés. Berlin, január 3. A nagy főhadi­szállás jelenti: Nyugati hadszíntér. A január elsejére virradó éjjel erős angol osztagok kísérelték meg, hogy Frelinghem (Armentierstöl északkeletre) mellett állásunkba benyomuljanak, a kísérlet meghiúsult. Hulluchtól északnyugatra csapataink sikeres robbantás után megszállották a robbantási tölcsért. Egy ellenséges árok elfoglalása alkalmával a Hartmannswei- lerkopftól délre több mint kettőszáz fo­goly került kezünkre. Keleti hadszíntér. Az arcvonal különböző helyein előre­nyomuló gyengébb orosz osztagokat visszavertük. A Driswjaty-tótól északra egyiküknek sikerült átmenetileg egészen állásunkig előrenyomulni. Balkán hadszíntér. A helyzet változatlan (Miniszterel­nöki sajtóosztály.) LEGÚJABB. Höfer jelentése. Orosz hadszíntér. Budapest, január 4. A besszarábiai arcvonalon tegnap is egész napon át elkeseredetten folyt a harc. Az ellen­ség mindent elkövetett, hogy Toporoutz környékén vonalainkat szétrobbantsa. Minden áttörési kísérlet meghiúsult de­rék csapataink vitéz ellenállásán. A beszállított hadifoglyok száma három tiszt és nyolcszázötven főnyi legénység. A Szereth torkolatánál, az Alsó- Stripánál, a Kormin pataknál és az Styr mentén az oroszok elszigetelt előretöré­seit visszavertük. Az északkeleti arcvonal számos helye ellenséges tűz alatt állott. Olasz hadszíntér. Különös esemény nem történt. Délkeleti hadszíntér. Mojkovacnál elűztünk egy montegrói osztagot, a mely a Tara északi partján merészkedett. Egyébként a helyzet változatlan. Höfer. (Miniszterelnöki sajtóosztály ) Német jelentés. Berlin, január 4. A nagy főhadi­szállás jelenti : Nyugati hadszíntér. ALabasse—bethuni országútiéi északra egy nagyobb robbantásunk teljes sikerrel járt. Az ellenség lövész és- fedező árkait, valamint egyik összekötő' útját a rob bantás betemette Az árkot megszállva tartó ellenség életben maradt része, a mely futással igyekezett megmenekülni, hatásos gyalogsági és gépfegyver tü­zűnkbe került, ehhez csatlakozva széles arcvonalon meglepő tüzérségünkkel rajtaütöttünk az ellenséges árkok legény­ségén, a mely részben gyors futásban keresett menekülést. A többi arcvonalon nincs jelentő­sebb esemény. A mikor a franciák újév napján El­zászban Lutterbachot ágyuzták, a tem­plomból egy kijövő fiatal leány életét vesztette, egy asszony és három gyer­mek meghalt. Keleti hadszíntér. Az oroszok különböző pontokon ugyan­olyan sikertelenséggel folytatták kísér­leteiket járőr és vadászkülönitmények- kel, mind az előző napokban. Balkán hadszíntér. Újabb esemény nem történt. (Minisz­terelnöki sajtóosztály.) A szerb sereg romjai. Velencze, január 3. A Veneziá- nak jelentik Durazzóból: A szerb katona­ság körében meglazult a fegyelem. A parancsnokságok és különböző üzemek még nincsenek berendezve. A szerbek potom áron eladják lovaikat, fegyverei­ket, fölszerelési tárgyaikat. Tisztjeik nem is akadályozzák meg őket ebben. Alig lehet még valaha öntudatot, kato­nai szellemet önteni beléjük. Az olasz konzulátust állandóan meg­ostromolják a ezerbek, a kik kétségbe vannak esve hazájuk sorsán. Követelik, hogy Olaszországba szállítsák őket Ezer meg ezer szerbet már elszállítottak. Az egészségügy szolgálat kérdése is igen nehéz. Mindennek dacára bíznak abban, hogy az olasz hadsereg Albániában meg fogja oldani a feladatot, melyet Sonnino körülírt. Bolgár hang a görög vál­ságról. Budapest, január 3. Szófiából je­lentik a Pester Lloydnak: Itteni politikai kö­rök összehasonlítják az entente kihívó eljárá­Uj év, uj reménység. Harmadik véres esztendőbe léptünk az 1515. év elmúltával. Nehéz esztendő volt az ó esztendő, de könnyebben el­viselhető a vége, mint a kezdete. És a megújhodás, győzelem s egy szebb jö­vendő virulásának csiráit hordozta méhó- ben, mígnem megszületett a szent ta­vasz a diadalmas május inásodika, s attól kezdve a sikerek egész sorozata a harctereken katonáink páratlan fényes­ségű haditetteiben éppen úgy, mint diplomatáinknak és politikusainknak a külső és belső dolgok rendbehozatalára szükségelt munkák, hozzáértéssé és szerencsés kézzel történt elvégzésében. Már mi tulajdonképpen az eddig tör­tént győzelmekkel is megnyertük a külső A Közigazgatási Közlöny rólunk Csak aktuális ötletnek látszik első pilla­natra, a mit Háromszékvármegye vezeiő körei megpendítettek, de közelebbről nézve a ma­gyar nemzeti politika messzi perspektíváit fel­táró gondolat. A nemes erdélyi vármegye fel­irt a parlamenthez (és ilyen értelmű felira'ra buzdítja a többi törvényhatóságokat is), hogy történjék intézkedés az ország területéről el­szökött egyének vagyonának elkobzása iránt. Mentői tovább szemlélgeti az ember ezt a gondolatot, annál szebbnek és mélyebbnek mu­tatkozik. íme, nagy tengereken túlra elszakadt testvéreink, amerikai magyarok néznek errefelé, szivszakadtan, a mostoha hazát édes gyermeki szeretettel sóvárogva és ellenséges viszonyok között, itthon veszendő magyar szigetek népe keres magyar testvért, magyar létében őt erő­sítőt. A kik elmentek, mert a földbői, a ma­gyar életből nem jutott nekik is, a kik ma­gyarságukért itthon küzdenek és a kik elmen­nének ezután és a kiket magyarságukban izo­láltságuk elváltoztatna, a földtelen magyarok és a testvértelen magyarok most mind várnak valamit, igazságot, a mely eljön és a magyar földet a magyaroknak adja a nemzet áldoza­táért jutalmul. Kik a magyarok? A kik hü és köteles­ségteljesítő fiai a hazának, a vérüket és javai­kat áldozók, s a kik odaát tömegesen gyűl­tek a tenger partjára és kétségbeesett zoko­gással tárták karjukat a messzi Európa felé, melynek keletén meghalni is édes — azok a magyarok, a kik itt voltak vagy ide akartak jönni, mikor minden magyarra szüksége volt a hazának, de semmi esetre sem azok a mngya­Telefon- és távirati jelentések. sát Szalonikiben az entente magatartásával Bulgáriában, mielőtt Bulgária a központi ha­talmakhoz csatlakozott volna. E körökben Görögország elleni államcsínyről beszélnek. Fancia kormány lap az olasz háborúról. Genf, január 3. A Temps feltű­nést keltő cikkben az eddigi olasz offenzivát az Isonzónál üres puflogásnak nevezi. Az á 11 ö r ó s — Írja — lehe­tetlen, ezért Olaszországnak más frontot kell választania. Az angol válság. Berlin, január 3 Redmond ir vezér, a ki eddig Asquithtot támogatta a védkötelezett- ség kérdésében, a nacionalisták kényszerítése folytán kénytelen volt kijelenteni, hogy ő és pártja egész erejükkel ellenszegülnek a védkö- I telezettségnek. Landen, január 3. A félhivatalos Reuter ügynökség jelenti : A politika ! helyzet a véderőjavaslat miatt rosszab bodott. Először lemondott Simon bel ügyi államtitkár, később egy laptudó sitó jelentette, hogy a védkötelezett séget Írországra is kiterjesztik, a m valószínűleg nehézségekre fog vezetn a nacionalistákkal. Végül a munkások attól félngk, hogy a védkötelezettséf jiem csupán ideiglenes, bár ezt több szőr megcáfolták. Azt hiszik, hogj Mac Kenn» és Runciman megmaradna! a kabinetben. A képviselőház ülése. Budapest, január 3. A képviselőbáz- ban Antal Géza előadó és Földes kép­viselő után Szt. erényi szólalt fel. Kifejti, hogy az ellenzéknek a pénzügyi reform ellen nincsenek elvi kifogásai. A betétek, különösen egyes vidéki takarékpénztáraknál emelkedtek és a hadikölcsönök is egészséges alapra mu­tatnak, de a háború után némely tekintetben változások állhatnak be. Az ellenzék főleg azt ellenzi, hogy a pénzintézeti központtal bizo­nyos reformokat összekapcsoljanak, melyeknek a pénzügyi reformhoz tulajdonképpen semmi közük. Szóló ezután tárgyi és személyi garan­ciákat követel, majd azt kívánja, hogy a ja­vaslatot a pénzügyi bizottsághoz visszautalják, eme javítások végett. T e 1 e 8 z k y pénzügyminiszter rámutat, hogy még a szakemberek ellenvetései elől is elzárkózott eddig, miután azonban a kormány nagy súlyt helyez a pártbékére, hozzájárul az előtteszóió kívánságaihoz. Cáfolja a felhang­zott politikai, gazdasági aggodalmakat, kifejezi azon meggyőződését, hogy a Ház öt évi áldá­sos működés után az intézményt bizonyára állandósítani fogja. A kormány nem pártem­bert, hanem szakembert kíván az intézmény élére állítani. A javaslatot ezután általánosságban el­fogadták és visszaküldték a pénzügyi bizott­sághoz. A következő ülés holnap lesz. Napirend ugyanaz. háborút. Ha ellenségeink dacosságból, makacsságból ezt még mindig nem lát­ják be, az csak az ő káruk. Mentül későbben ismerik el, hogy levannak győzve, annál keservesebben fizetik meg árát csökönyösségüknek . . . Megnyertük a külső háborút, meg­nyertük a belsőt is. Ellenségeink belső területeinken ki akartak bennünket éhez- tetni. Nem sikerült nekik. Nem tagad­ható, nehezen éltünk az elmúlt esztendő­ben. Nagy a drágaság. Ezt a háború hozza magával, nemcsak nálunk, még a — semleges államokban is. De bír­tuk. Adott az Isten eléggé kielégítő jó termést. Es felszabadult a dunai ut, felszubadalt az addig zárt összeköt­tetés Törökországon keresztül, egész Kis-Ázsiáig. Minket többé senki ki nem é’neztet! . . . Pénzünk is volt elég, a mi a háború viseléséhez szükséges. Két hadikölcsönt csináltunk meg egymásután fényes ered­ménnyel. A magunk erejéből. Hát bizzunk ezután is a magunk erejében. Bízvást bizhatunk. A ránk követ­kező esztendő, ha tán ez se lesz éppen könnyű, mégis fokról-fokra könnyebb lesz, mint az előző kettő volt. Mert erő­sek vagyunk mi, csak önmagunkat ne erőtlenitsük. Egymás között ne legyünk békétlenkedők. Eddig nem volt párt­közi civakodás. Ezután se legyen. Az uj esztendő méhében uj remény­ségek fogantatásai termettek számunkra. Várjuk el tűréssel azok világrajöttét. E nagyidők mindent javunkra hoznak, ha önmagunk belső háborgással el nem rontjuk az időknek ránk nézve ked- ivezeőn mutatkozó végezéseit. Legyünk egyek, egységesek .. . így jön, csak igy jöhet ránk ebben az esz­tendőben is, a jövendőben is — boldog uj esztendő ! Háromszék felirata - lit

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék