Székely Nép, 1920 (38. évfolyam, 1-72. szám)

1920-04-01 / 1. szám

1. szám. Sepsiszentgyörgg. XXXVIII, évfolyam. Csütörtök, 1920. április 1. Előfizetési árak: Egész évre _ 100 K. Félévre ........... 50 II. Hegyed évre _ 25 ÎC. Egy hóra _ 9 Il­iig y es szám 1 korona. Szerkesztőség : Csiki-utca S. szám. Előfizetéseket és hirde­téseket a kiadóhivatal vesz f el. Kiadóhivatal: Sepsiszen tgyörgyón Csiki-utca S. szám. Megjelenik hetenkint kétszer: HÉTFŐN és CSÜTÖRTÖKÖN. TOLLHEGYEN. Prófétának igérkszstt. Szarát leit* az é é* ujriláj. Mint ziratar után a meleg napaütéat, — fogadta ebeit a bosszú háborúiéi elcsigázott emberi- ség. A milyen meleg rolt a bit iránta, — olyan rolt az ébredés. Jatt a nagy .béke mü", az eleren cáfolat a 14 wilsoni pontra. A próféta megbukott és a sutbaretett ebek tsrbérel hajó­zott haza. Itt rárta a legkínosabb meglepetés. Amerikának sehogy se kellett a hires békemü s most, hegy a szenátus leszarazta a jeles elnököt, — a próféta az egész rilág gunykacaja közt alakult át azzá, a mi: — kö­zönséges rásári kikiáltóié. • A mikor Amerika belépett a bá- boruha, — e lap hasábjain jelent meg egy cikk, mely a háború közeli végét jésolta meg. Amerika — mondta a cikk — üzletet keres. A tényle­gesen folytatott hosszú háború pedig rossz üzlet. Ezért konkludált a cikk a háború közeli végére. Most, hogy a háború mérlege jórészt ismert, — mutatkozik a maga teljes nagyságá­ban az üzletes háborús politika. Eu­rópa pénze Amerika páncélszekré­nyeinek mélyén hever. Az imperialisz- tikus béke pedig, a mely Wilson ur elméletei nyomán nőtt terebélyes fává, — megint csak Amerika felé irá­nyítja az aranyáradatot. Ez a fotog­ráfia — sajnos — nem torzkép, de keserű igazság, mely Európa vér­rel verejtékező millióit acélnál is erő­sebb bilincseibe verte ! A fehér ház elmezavarba sülyedt tanára pedig a kritika látcsövén át — ez ma már megállapítható, — dehogy is béka­apostol, dehogy is világmegmentö. Hamis játékos ö. Addig keverte a béka- kártyát, mig sikerült — a háborút teljesen learatnia. • Szegény újságolvasó I Kissé talán paradox, de őszintén sajnálunk. Mi sajnálunk, kik újságot adunk kezedbe. Még csak nem is olyan régen újság- kötetek slégitették ki kíváncsiságod. Ma alaposan megsoványodott viciná­lis sajtó áll rendelkezésedre. De mi­lyen sajtó az ? Álpróféták mester­kedései szólanak hozzád — kevés ki­vétellel — és zagyva, önmaguknak ellentmondó közlésekből tudod meg, hogy pl. már alá is írták azt a bé­két, melyet a következő oldalon csak a jövő hókan tárgyalnak le; vagy, hogy Maniu már vissza is vonult a politikától, a melyben tevékenyen részt vesz, vagy, hogy Horthy Miklós, aki éppen most lett kormányzó, már ma­gyar király is. Tartozunk az igazság­nak annak kijelentésével, hogy a ren­delkezésre álló híranyag egyoldalú volta is sokban hozzájárul ehez, de a főok mégis a sajtó egyrészének korrupt üzletes politikája, a mely egyedül üzleti célokat szolgál. Nincs kritika, nincs lelkiismeret, csak pro­fit — vágy. Ezért kell a közönségnek hazugsággal kelnie és hazugságra éb­rednie. Széthulló lélekktl, rászedve, tétován áll a kifoMtott ember. A tár­sadalmi élet külső, politikai jelBiavai talán Boka lem vál­toztak móg ilyen gyors egy­másutánban, minta legutolsó esitendök alatt. Az ember élettartalmának jelentékeny részét köti le ezeknek a po­litikai formáknak a problé­mája. A hagyományokat, a melyek hozzájuk füiódtek, a lélek lényegével azonosítják. ) j A béke kérdése. A helyzet Magyarországon. — Folyik a kiürítés. — A bécsiek közeledése. — Saját tudósítónktól. — Sepsiszentgyörgy, április 1. A békekonferencia kínai fallal őrzött tárgyalásai fe­lől szórványosan érkezik csak hir. Egy Játszik csak bizonyosnak, hogy $ béke- sierződés végleges szöve­gét csak N i 11 i olasz minisz­terelnök visizatéréséig nem állapítják meg. Az olasz kormányelnök ugyanis bel­politikai kérdések miatt Rómában időzik. Mindazon hírek tehát, a melyek a békeszerződés állítólagos tartalmáról azólanak, koraiak ■ legfeljebb kombinációkon alapulnak. A megszállott magyar te­rületek kiürítése zavar­talanul és a tegteljesebb rendben folyik tovább, mint az a román főhadiszállás jelentéséből is kitűnik. Egy temesvári jelentés szerint a Budapesten meg­jelenő Az U j 8 ág bizonyos gazdasági természetű ma­gyar követelésekről ad hirt. Ezek szerint a magyar béke­delegáció a petrozsény—lu- pényi szénbányavidék és más erdélyi természeti kincsek kiaknázásának jogát kérte. Hogy a főtanács e kérdésben mit határozott, vagy hogy egyáltalában határozott-e, semmi bir. Híreink egyébként ezek ; Temesvár, ápr. 1. Budapestről ide érkezett hí­rek szerint azok a tárgyalások, melyeket az uj magyar kormány egyfelől sikeresen befejezett a szociáldemokrata párt vezetőivel és Grátz Gusztáv bácsi ma­gyar követ folytatott másfelől a Bécsben időző magyar politiku­sokkal, a megegyezést nagy lé­péssel vitték előre. Alapos a re­mény, hogy a bt esi csoport tag­jai támogatni fogják a kormányt, sót egyesek be is lépnek a kor­mányba. Temesvár, ápr. 1. A budapesii A* Újság tudni véli, hogy a magyar békedelegáció gazdasági kö­veteléseiben a petiozsény— lupényi szénbányavidék és más erdélyi természeti kin­csek kiaknásásának jogát kérte. Bukarest, április 1. A főhaszállás március 27-iki kelettel az alábbi jelentést adta ki : A Tisza és a nagytanács által megállapított vonal között levő magyar területek kiürítése inci­dens nélkül folytatódik. Március 25-én este a román csspatok a következő vonalon állottak : Wien, április 1. A bécsi Zeit értesülése sze­rint Magyarországon a két több­ségi párt: a kereszténynemzeti és a kisgazdapárt sehogyan se értik meg egymást s a párt­harcok megszüntetése okából

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék