Székely Nép, 1925 (43. évfolyam, 1-102. szám)

1925-01-01 / 1. szám

1. szám. Sft 6heorghe. Sepsiszenígyő rgy. XLIII, évfolyam. Csütörtök, 1925. január 1. Eiőtleetési árak: JBgéss évrt _ 120 Lei PéUore_ _ HO Lei Sewed ívre 30 Lei kára _ 10 Lei Egy»» »täte. 2 Leu. SterkesztCség : Piaţa Avarescu No. 4. SZÉKELY NÉP Előfizet ósticet és hirde­téseket a kiadóhivatal vesz fel. K-adóhivatal: 8ep - iszentgyörgyön Piata Avarescu No. 4, Szerkesztőségi telefon száma: 8. xxoooomxxwoooooopooooooooooooooooooooooooaooooooc Megjelenik hetenkint kétszer: CSÜTÖRTÖKÖN ée VASÁRNAP. B. U. E. K. (Vám.) A háború okozta nagy összeomlás után az 1925-ik évvel a hetedik naptári évbe lépünk. A példa­beszédek és közmondások gyűjteményében találjuk fel­jegyezve, hogy: „az em­berek természete minden hót évben változik". Vajha valónak bizonyulna ez a közmondás és azoknak a természete, kiktől nekünk, magyar kisebbségnek sorsa függ, irányunkban jóra vál­toznék. Nevezetes az 1925-ik év újéve, mert a naptáregye- eités következtében uagy Románia összes keresztény lakóssága egyszerre ünnepli a bekövetkező újévet es egyszerre búcsúzik a leper­gett elmúlt esziendőtől. Bárha meghozná az újév tízt, hogy nemcsak egyszerre, hanem , ielkii.g is együit ÜL;h.j 'jjhrk * -J .a t V­nek ie, amikor megtalálja méltó jielyét az uj hazában. A békekötés pontozatait és a gyulafehérvári határo­zatodat egyidőre erőszako­san félretenni lehetett és lehet, de örökre elsikkasz­tani nem lehet. A magyar kisebbség egy­ségében és összetartásában lesz az az erő, mely jobb belátásra fogja vezetni az ország vezetőit, mert nem lehet boldog és nem fejlőd­hetik az az ország, melynek lakossága nem élvez egyenlő jogokat. Midőn búcsúzunk a jót nem hozott óesztendőtől, a bekövetkező újév hajnalán igazságunk szilárd hitével kívánunk boldog uj- esztendőt! BELFÖLD. December 31. & hosszan tartó finn -pék raiatt a helppiitika szí:- uct. i. Szenátus, képviselőhöz, mi-í r ’;o2£r' .i 'n . .M T.iiüu&wn oem politizálnak, szóval ■ szélcsend van a belpolitikában. A naptáregyesHós Jorga lapja, a Neamul Roma­nesc hosszabb cikket Bzeotel a naptáregyesitósn k abból az al­kalomból, hogy most első ízben ünuepelték együtt a karácsonyt a románság és a kisebbségek. Reményét fejezi ki, hogy egy-kót év múltával megszűnnek azok & kifogások, amelyek az ortodox vallás egyes követői részéről ma még elhangzanak a naptáregye- sités ellen, amellyel — úgymond — egyidejűleg politikai és gaz­dasági sikereket könyvelhet el Románia. — Ebből meg kell érteniök a kisebbségeknek, bogy az a nép. amely vallási kérdésekben tudta magát tultenni az előítéleteken, előbb vagy utóbb megtalálja majd a jog- és törvényesség útját is. — Ennek a mindnyájunk ál­tal óhajtott jövőnek reményében — fejezi be a Neamul Romanesc — üdvözöljük az országunkban élő etikai kisebbségeket, kívánva hogy szívből örvendjenek ók i. •i «i á karácsonyáét, eine.vet Jvn *py yr ' Tárca. • Sarácsonyest a ml nagymamánknál/ Legyen fehér, vagy fekete A szent karácsony estele, Megjelenünk, mint vidám karaván, A nagymama falusi udvarán. Mikor befordul a fogat, A küszöbön áll és fogad Jóságos szivét, karját kitárva . . . ■— .Angyal száll a kis falusi házra. Benn az ottani unokák Mosolygó arca vár reánk S nagybácsi, — néni, — nője és ura, Kiknek falun van édes otíbona. Most, hogy mi is betoppanánk, Együtt van az egész család. * Karácsonyi számunkból tárgylial- maz miatt kimaradt, értékességénél fogva most közöljük. A „kicsid asszony* — Istvánkár k párja Az ölelések csiuiltát várja, i S szeme, szája míg ránk nevel,* Szorgos kézzel mutat helyet: Az asztalfőn ül öreg nagymama, Ölében a ház csöppnyi bimbaja. Jobbról, balról anyák, apák, S tovább nagy és kis unokák, — Tiz viiúló fö, szemünk fénye, Bús jelenünk s jövőnk reménye. S ki még nem ülhet közibénk, A pólyából repes felénk I — Ima csendül a rózsás ajkakon, Mikre szint most az ételvágya von. Bivalytejes forró kávé, — Tán jobb, mint a kis királyé *- Mellé olyan kalács, mint a pihe, Ulánna tejfölben úszó csibe. De a gyermek íny másra vár. Vájjon mit rejt a bosszú tál ? Húrka, kolbász pironkodik banne ! Jobb eledel ennél mi is lei.ne ? Aztán jön a mákos kalács S befejezésül semmi más, Mint egy kosárka piros alma Keiül az ünnepi asztalra. Mikor ez is végét járja, Megindul a beszéd árja. Boldog-e most édes jó nagymama ? Kürülte zsong tizenkét unoka . . . Kérdezzétek az erdő fáját, Amelynek ékes koronáját Szétzúzta vészes, sodró fergeteg iá hajtásiért az anyatörzs remeg. V Értetek küzdve szüntelen, Ez a sors jutott énnekem. Huszonbatévi özvegység után Félboldogság ez az enyém csupán.“ Gondolja, — de hallgat ajka, Szelíd mosoly dereng rajta, Kigördült könnyét lopva törli le, Ne lássa ma szenvedni senki se. A vendégszoba ablakát 1 Most ragyogó fény festi át. A gyermeksereg kiált boldogan : „Csing-ling, megjött az angyal!“ s átrohan. A többit kell—e mondanom ? Áhítat ül az arcokon ! Jézushoz küldött halk fohász után, Megkapja kincsét fiú és leány. Vig újjongás, zenebona, Földre szállt menny a kis szoba ; Míg lassan álomlepkék rajzanak, Álmos szemhéjak, bádgyadt, halk (szavak. Az apróság ágyba kerül, A nagyja állja emberül S éjfélkor, — bűvös harangzenére —• Imádva siet Jézus elébe. * Édes Jézus, esedezünk, Nagymamánkat tartsd meg nekünk ! Mig körégyülve üljük ünneped, Lelkünkgazdagabb,szívűnkmelegebb... Cseh bnrlni Csánki Mariska. A BODOKI Maliid gyógyvíz borral vegyítve a legjobb és legkellemesebb ital. Kutvesetősée: 6. FLEISCHER Braşov, Kolostor-utca. r Főterakaick : Abrudbánya: Draian- Niculae Sepsiszentgyörgy : Fejér Istvánné Kézdivásárliely : Neumann, Milenium Szálloda Segesvár: 1. Fleischer & Mönich Fogaras: Thirfeld Lipót Nagyszeben: Gastwirtverein A. G. Medgyes: Schmidt János Gyulafehérvár: I. B. Misselbacher Kolozsvár: Derzsi Dezső Marosvásárhely: Pinkász Singer ről nem sok jót mondhatunk, az államigazgatást az elfo­gult sovinizmus uralta, mely­ből kifolyóiig kultúránk megölésére törekvés elleni küzdelmünk hosszú lánco­lata húzódik át az egész éven. A lakosság tehe“biró ké­pessége a szétszdt-’.dásig igénybe vétetett, de a teher­bíró képesség fokozására a kormányzat részéről nem­csak hogy semmi sem téte­tett, de sőt annak gyengí­tése idéztetett elő az álla­mi intézmények és szolgál­atások drágításával. A magyar kisebbség bel- Sletében felvetődött vál­ság azonban a pártvezető­ség egyhangú megválasztá­sával elsimult és reméljük, logy az összhangot és egy­séget megtörni semmi s-;m fogja. Az emberi természetben /an, hogy a jobb jövő nfcmé- ayébeu bizakodva, tizede­lünk feledni a rosszai féltet a 'M' •’ %— % ValaiiS a magyar kisebbség-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék