Székely Nép, 1938 (56. évfolyam, 1-54. szám)

1938-01-02 / 1. szám

1. vám. Sít. Gbporqfrie. LVI. évfolyam. Oasárnnp, 1938. január 2. KEI.Y mm (POPORUL SECUESO I Redactor responsabil: | Évre 40 Lei. Egyes szám 3 Lei U FelölŐS SZerUeSZtŐ . y Megielenik minden vasárnap. § Dr. KA6AY 6 á ß O R. f ELŐFIZETÉSI ÁRAKi *wra 150 Lel. Fiiivrs IS Lel E«E)|Sll Évre 40 Lei. Egyes szám 3 Lei Előfizetéseket és hirdetéseket a kiadóhivatal vesz lel ................. Redacţia ţi Administraţia Kiadóhivatal és szerkesztőség: PIAŢA AVERESCU No. 4. Újévi őrjárat. Incze Lajos. Ismét lepergett egy ev az idő homokóráján. Az ó-esztendő bú­csúztatásánál nem is tudjuk, bogy báokodjunk-e, vagy örüljünk. — Sírás es kacagás egyszerre foj­togat. Sajnáljuk, hogy egy óv új­ból kiesett az életünkből; tizen­két hónappal közelebb jutott hoz­zánk a végső beteljesülés. 8 váj­jon ezen veszteségért bárpótol-e minket az időközben szerzett és többnyire keserű sok tapasztalat ? Szép reményekkel feltarisz- nyalva vágtunk neki az újévnek; úgy léptünk be az idő játékbar­langján», mint a balszerencsés, ki úgy sejti, hogy most elnyeri a tetet. Most pedig itt a nagy szá monkérés, mikor őszintén el kell könyvelnünk, hogy miért nem lett magyar közéleti valóság meg­annyi erős akarásunk? Fel kell állítanunk egy óv reménykedé­seinek és kétségeinek, munkájá­nak és sikertelenségének mérle- géK Ba kei! számolnunk porig alázoit önérzetünkről, kudarcba fűlt jószándókainkról éppen úgy mint konok megátaíkodottságunk- ról. Fá'rfusan el kell ismernünk, hogy csalódtunk, bizalmunkat már ronggyá tépték. Kifáradtunk az adandó védekezésben építeni alig volt időnk. Mi keményen meg kelleti harcoljunk azért is, amit másoknak hanyagul odadobtak. Úgy állunk a szakadatlan vihar­ban, mint villámvert magányos fenyők. Sikertelenségért egymást okol­tuk. Szemelől tévesztettük a ki­vételesen nehéz körülményeket. Azt hittük, mi vágjunk erőtle­nek aboz, hogy már egyszer a magunk életét éljük. 8 egy óv alatt hány becsületes magyar in­dulás hőse rogyott bele a kisvá­rosi sárba 1 Mindebből egy évvel ezelőtt csak annyi látszott, mint most abból, amit ez ujesztendő hoz. * * * így volt ez a láthatáron túl is. Jó adag fenegyerekes bizakodás­sal és nagy remény ölő tehertétel­lel lépett a világ az ujesztendőbe. Elvétéit tervek útvesztőiben tó- velygett és számtalanszor zsák- uccába jutott. Azért mégis ujra- kezdte. Csörtetett tovább. Nem volt elég férfiassága, hogy beis­merje az eddigi módszerek csőd­jét. Ismételten nekifutott a meg­oldás mércéjének : hatha ez alka­lommal sikerül átívelni a kérdé­sek fölött 1 A nyugati sasok ellenben Bok- kal magasabbra szállták, semhogy a bajba került népek közötti vi­szonyt a maga valójában felfe­dezhették volna. Önellátást em­legetnek és nem számolnak a közlekedő edények törvényével, mely a nemzetek között is ér­vényt szerez magának. Úgy akar­jak a maguk sorsát jobbá tenni, hogy annak előnyeiből senki más­nak ne jusson. Nem a maguk minőségi fölényével akarnak el­sők lenni (ez túlsók fáradságba kerülne !) hanem másokat igyek­szenek a maguk szintje alá gyűrni. Dicsőségnek számít más népek lebecsmérlése, erkölcsi és emberi aláértékelése. A testületi államrendszerek elharapózása és a nyomában sarjadó nevelés a születés alapján mond Ítéletet az emberek között. Egyiknek joga vau a léihez, másiknak, sajnos, nincs. A nyugati sasok nagyszerűen leromboltak mindent, ami még alapot nyújthatott vom & köze­ledésre a megriasztott nemzetek között. Meg akarták mutatni, hogy kezük hosszú és ostoruk messzire csattan: háborúba, nyomorba és pusztulásba tudják kergetni a né­peket. Ezt nekik teljes mérték­ben sikerült is. Mig spanyol földön idegen ön­kéntesek dúlnak, a genfi urak valami nevezetes kerek asztal körül cifra bókejátékosdit folytat­nak maguk között. A béke jel­mezében jelennek meg a népek alarcosbá ján. Nem csoda, ha a felkelő nap országának ferde- szemű fiai ügyet sem vetnek a tekintélyt vesztett öreg Európára és minden tétovázás nélkül túl­teszik magukat a m°gcsufolt béke pontjain. * * + Most pedig megrendülve ál­lunk meg, mint gyászoló roko­nok a nyitott simái, kik még nem bontották fel a végrendeletet. Nem tudjuk, hogy a távo?ó átkot, vagy áldást hagyott-e ránk. Nekivágtunk, mint a mesebeli szegény legény. Egy életünk, egy halálunk. De ne reméljünk mél­tányosságot, megértést, békét és egyenlőséget a népek között. Ne reméljünk, hogy ne csalódjunk. Tanuljunk meg azzal számolni, ami van. méteres távolságokat gyalogol­tak, földön szalmán aludtak, hogy az éber hatósági közegek figyelmét elkerüljék és jogaikat fajuk érdekében gyakorolják. Köszönetét mondok azoknak a lürelmes testvéreinknek is, akik a fáradságos utak után türelemmel vártak szabadulásu­kat zárkáikból. És köszönetét mondok annak az ifjú nemzedéknek is, aroe y az öregek harcában igaz lelke­sedéssel és kitartással vett részt. Az utánpótlás aggodalma nap­ról-napra szűnik. A Kabayak, Horváthok, Antalok, Benedekek és még nagyon sokan mások figyelmezteínek, hogy vibaredzett öregeknek vannak már viharálló utódaik. Ezek a szenvedő öregek és ez a viharálló fiatalság meggyőz­nek arról, hogy Isten még nemi Ítélte halálra a székelyt, csak próbálgatja, hogy érdemes-e fog­lalkozni vele. Hát óidemes! Sepsiszentgjörgy, 1937. dec. 29. Or. Fábián LászSó. Taíarefecu lemondása uláti Goga Ocíavian kapott megbízást kormányalakításra. Tatares&j 28-áffa délután 4 érakor adta be lemondását. Dr. Culca loan leli vármegyénk preíectusa. Köszönet. Köszönetét kell mondjak a mi drága kitartó, küzdeni akaró és tudó székely népünknek, amelynek választottjai, a jók jobbjai a pár nappal ezelőtt lezajlott választások alatt ismét levizsgáztak a lelkesedés­ből és az akarnitudásból. Köszönetét mondok azoknak a hős férfiaknak, akik a zord téli időben uttalan utakon, vas­tag hóban, busz-harminc kiló­december 20-iki választás nem adott támogatást nekünk progra­munk: megvalósitá?án5k folytatá­sára. Meghajlunk a helyzet előtt. A fővárosban már a kora dél­utáni órákban erősen tartotta ma­gát a hir, hogy Goga Octavian kap megbízatást az uj kormány megalakítására. Tatsrescu lemondott minisz­terelnöknek a királyi palotából való távozása u'an Goga Oetavian jelent meg fél hatkor kihallgatá­son s közben Antooescu tábornok is a királyi palotába érkezett. Goga bét órakor távozott, — Megbízatást kapott arra, hogy kiszélesitett politika alap­ján alakítson kormányt. A központi választási bizottság befejezte a beérkezett adatok alapján az egyes pártokra eső képviselők számának megállapí­tását és az eredményeket a .Viito­rul“, a liberális párt hivatalos lapja keddi számában közli. Esze­rint a liberális párt 152, a nem­zeti parasztpárt 88, a mindent & hazáért párt 66, a nemzeti ke­resztény párt 39, a Magyar Párt- 19, georgisták 16 és Iunian pártja 9 mandátumot kap. December 20-án lezajlott kép­viselőválasztások óta, amikor a kormánylista nem kapta meg a a negyven százalékot é3 igy a kormány nem Ezereshette meg a választási (örvény értelmében a negyven százalékot elérő listának kijáró mandátumjutalékot, sza­kadatlanul folynak a többi pár­tokkal való együttműködésre irá­nyuló, tapogatózó tárgyalások. Ezek azonban nem biztattak ered­ménnyel és ezért a Tatarescu- kormány benyújtotta lemondását. A kormány tagjai kedden dél­előtt fél tízkor minisztertanácsot tartottak Tatarescu elnöklete alatt. A minisztertanácson Tata rescu tájékoztatta minisztertársait a politikai helyzetről. Délután Tatare«cu kihallgatá­son jelent meg Őfelsége előtt. A királyi palotát daiutan négy óra busz perckor hagyta el és lakásán fogadta az újságírókat. A következő nyilatkozatot tette : — A kormány, noha nagy többséggel rendelkezik a szená­tusban, a képviselőbázban nem támaszkodbatik többségre. Ez a helyzet lehetetlenné teszi a libe­rális párt által december 4 én előterjesztett nagy program meg­valósítását és ezért négy évi eredményes kormányzás után le­tesszük a kormányzás gyeplőjét. Délután négy órakor az Uralkodó elé terjesztettem a kormány le­mondását. Négyéves eredményes kormányzásunk utolsó eredmé­nyei : az ország rendje, a béke, mint a haladás fontos eleme, és szövetségeink megerősítése. A i A Goga kormány kinevezése után vármegyénk élére Dr. Culca j loan bovásznai ügyvédet nevez- I ték ki prefeciuenak. Az uj pre- fectus hivatalát 29 én már át is vette Nastasi Corneliu volt pre- fectustól. Beavatott körök úgy tudják, I hogy rövidesen sor kerül a városi j és megyei interimárok feloszlatá­sára is. A városi interimár elnö- ■ kéül P. Ştefănescu nyugalmazott ' birót emlegetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék