Székely Nép, 1941. január-március (59. évfolyam, 1-73. szám)

1941-01-01 / 1. szám

y«rgy UX. évfolyam, 1. szám ■ 1 f :ri; 5 • p I. i •« * i u £ <j 194L január 1., szerda SZÉKELY NÉP FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP ELŐFIZETÉSI Díj: Ntgyed évre .................. _ — 5 Pengő Fél évre ____________— — 10 „ egész övre — — — .......... 20 „ KIADÓTULAJDONOS Jókal-nyomda Részvénytársaság Felelős szerkesztő és felelős kiadó: RÁKOSI JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Sepslszentgyőrgy, Csi kl-utca 15. szám Bejegyezve 971/1938. szám alatt a sepsiszentgyörgyi törvényszéken Amire ez újév Vígan kocog a pohár, harsog a jókedv, önfeledt mámor feledteti a hot, a komor valóságot. A mult és jövő találkozásán fátylat szeretnénk borítani mindenre, ami keserű volt és csak azt akarjuk átmenekiteni az újév kapuján, ami öröm volt, kedves Igen, gyöngyözik a bor, színes Mmpionok kápráztatják a szemet, táncra perdit a muzsika vad üteme: siettetjük a feledést, nem érdekéi más: a legszebb óra, a legszebb perc. Nem akarjuk ismerni többé a szenvedést, hallani a katonák halálhörgését, látni a nyomort, a kétségbeesést, a meg­aláztatást. Nem, most uj élet kezdő­dik. Szép lesz itt minden, egymásba karol a szegény és a gazdag, nem lesz több éhező, vigság száll a földre, magyar lesz a magyar, testvér nem tör testvérre, szent béke lesz az Ég alatt is. Kocogjanak hát a poharak, összetörik itt úgyis minden, minden — ami rossz emléket idéz. Az uj- zsztendő hajnala fényt, derűt, remény­séget áraszt a földre... A mámor tovasuhan s az időtlen színpadon tovább folyik a játék. A szerepek és a szereplők is ugyanazok. Nekünk kell élnünk életünket, nekünk kell tovább küzdenünk. Mégis jó megállani egy pillanatra. Megállani és visszapillantani. Külö­nösen a Ma emberének. TJj világ képe rajzolódik s ennek az uj világ­nak mi sem lehetünk karbatett kezű szemlélői. Falak dőlnek össze s he­lyükön már épülnek is az uj várak, amelyek otthont ígérnek a kiüldözött­nek, hasát a hazátlannak és szebb jövőt a saját földjén földtelennek. Tehát mégiscsak meg kell állanuk s ha kell komor tekintettel kell szembe­fordulnunk a múlttal. Ha heggedő sebeket is érintünk, nem ijedhetünk meg a fájdalomtól. Valamikor meg­tehettük, hogy átengedtük siklani raj­tunk az eseményeket, de a mai tör­ténelem minden kis tapasztalatát ko­molyan mérlegelnük kell. * Az újév hajnalán álljunk hal meg és mielőtt egy lépést is tennénk, néz­zünk szembe önmagunkkal. Hol is lehetne más helyen kez­deni, mint a megpróbáltatások vége­láthatatlan láncolatánál. Ott valahol a román csendőr szuronyánál, a puskatusnál, a börtönök pincéinél, az utcán szédelgő magyar értelmiségénél és munkásnál, az anyánál, aki nem merte világra hozni gyermekét, a ro­mánul imádkozó magyar elemistánál, az óromániai örömtanyák magyar leányainál, az állandó rettegésnél, az állandó halálfélelemnél. Lehettünk azonban hazátlanok, szívhatták vé­rünket, üthettek, százszor és százszor állati megaláztatás lehetett kenyerünk — álltuk a vártát! Egymásba ka­roltunk és gyámolit'iiuk azt is, aki elcsüggedt, összeroppant. Pattanásig feszült az agy és szorult ökölbe a kéz és mégis tétlenül kellett lehullanunk. Léig áztak és talpra állottunk. Szent volt és erős a hitünk, hogy eljön az ujeszlendő, amely valóban az öröm hajnalát köszönti ránk, amikor a test­vér keblére ölelheti a testvért, amikor szabadon kiálthatjuk világgá : magya­rok vagyunk, szabadok vagyunk ! * A nyárvégi szél magyar zászlót lengetett a kis székely falvak házai ormán. Magyar katona trombitája harsogott végig a megkínzott földön. Könnyek gyűltek a szemekbe, imára kulcsolodtak a kezek s szent fogadal­mak hangzottak el: román bakancs soha többet nem tapos erre a földre. És aztán megpezsdült körülöttünk minden. Uj kötelességek állítottak so rompóba s a Székelyföld talán soha nem látott ennyi munkavágytól kipirult arcot. Az elsatnyult izmok újra tettre készen állottak. Az ország határain túlról is egyre érkeztek a szülőföld elüldöz öttjei. Uj népvándorlás indult. Szál ruhában lőttek a dermedt, meg­kínzott hazátlanok, hogy két évtized után az első magyar karácsony ő feléjük is árassza a szeretet melegét. Most aztán nagy családként itt állunk az édesanya lába előtt. A meleg otthonába megtörtén, de hitben megerősödve visszatért gyermek elfoj­tott hangon kér oltalmat. És tovább kocognak a poharak... Búcsúzunk a múlttól, köszöntjük a jövőt. Örömteljes újévet kivin a gyer­mek a szülőknek, a testvér a testvér­nek, a magyar a magyarnak. Lehetne azonban boldog az újév, ha csak a ma örömeinek örülünk, ha nem mérjük fel a letűnt megaláz­tatások keserű tapasztalatait, ha nem vizsgád,juk meg saját történelmi vét­keinket, amelyek a trianoni sötétségbe taszítottak. A vén Európa felett meg- kondult a lélekharang s ijesztő hangja minket is figyelmeztet. Figyelmeztet arra az uj életre, amelynek rügyei már nálunk is fakadnak ... Ezek a rügyek dacoljanak csak a januári hideggel és mielőbb hajt­sanak virágot, hogy az erőiben fel­frissült, megujhodott Magyarországra valóban boldog ujesztendő köszöntsön. CL. Z.) MOSZKVA, BELGRAD. ES SZÓFIA is nagy figyelemmel kiséri a romániai helyzetet Erélyes mgyar [cáfolat az áílitólagos mozgósításról Sánffy Dániel báró az uj magyar földművelésügyi miniszter Amerika Görögországnak is segítséget nyújt Hitler válaszol Roosevelt beszédére Romániából továbbra is olyan hirek érkeznek, amelyek egyáltalán nem azt mutatják, hogy a rend és fegyelem helyreállt volna. Ez egyébként Románia belügye, ami túlságosan nem érdekelne minket, ha a bukaresti sajtó és rádió mérsékeltebb hangot használna Magyar- ország felé. A sajtó folytoson izgalom­ban tartja a román közvéleményt s nap-nap után olyan reményeket ébreszt a népben, hogy a régi Nagyrománia rövidesen újra életre kel. A nemzetközi sajtó is felháborodással foglalkozik a bukaresti lapok minősíthetetlen hangjá­val és felteszi a kérdést: Románia med­dig haladhat ezen az utón ? A nemzetközi diplomáciát még min­dig élénken foglalkoztatja az Egyesült Államok álláspontja. Általában a véle­mények megegyeznek abban, hogy a szerény fügefalevél mögött az amerikai beavatkozás már nem kétséges. Az amerikai pénzügyminiszler legújabb ki­jelentése nem hagy kétséget afelől, hogy az Egyesült Államok nemcsak Angliának, hanem Görögországnak is segítséget ad. A nap magyar vonatkozású esemé­nyeihez tartozik az a hivatalos cáfolat, amely szerint légből kapott koholmány minden olyan híresztelés, amely szerint Magyarország mozgósított volna. Álhirek Magyarország mozgósításáról (Budapestj A Magyar Távirati Iroda hivatalos helyről szerzett felhatal­mazás alapján erélyesen cáfolja azo­kat a külföldön terjesztett híreket, amelyek Magyarország mozgósí­tásáról szólnak. Kijelentették, hogy 'ezek a hirek a mese birodalmába tartoznak. Itt írjuk meg, hogy a kormányzó előtt kedden délben Bánffy Dániel báró, a Teleki Mi­hály gióf helyébe kinevezett föld müvelésügyi miniszter letette az esküt. A kormányzó az eskütétel után kihall­gatáson fogadta az uj minisztert Ugyancsak itt Írjuk meg, hogy Csáky István gróf küiügymininisz- ter állapota lényegesen javult. A Verebély-klinikán, ahol a minisztert ápolják, a felfektetett ivén számos elő­kelőség fejezte ki újévi jókívánságait a beteg miniszternek. Hitler napiparancsa a német katonákhoz ~Berlin) Hitler vezér napiparanccsal fordult katonáihoz. A napiparancs ki­hangsúlyozza, hogy a nagy Németbiro­dalom az 1940-ik esztendőben o törté­nelemben egyedülálló győzelmet aratott. Hála a német katonák vitézségének, sikerült a compiegnei erdőben lemosni a világháború gyalázatát. Itt említjük meg, hogy a bolgár hadügyminiszter is napiparancsot adott ki, amelyben kihangsúlyozza a bolgár külpolitika helyes irányvezetését, ami­nek következtében a most letűnt évben visszatért az anyaországhoz Déldob- rudzsa. A balkáni béke egyen­súlyát veszélyezteti Románia (Genf) A Basler Nachrichten meg­állapítja, hogy Romániában a rend­csinálás nem nagyon halad és to­vább folyik a féktelen izgatás. A lap kihangsúlyozza azt is, hogy Bel- grád és Szófia nagy figyelemmel kiséri a romániai eseményeket. Félős, hogy Románia féktelensége fel­borítja a balkáni béke egyensúlyát. Ugyancsak a fenti lap állapítja meg, hogy a Szovjet is nagyon érdeklő­dik a Balkán iránt. (Belgrád) A jugoszláv sajtó is fog­lalkozik a magyar—román viszonnyal. A Politika leszögezi, hogy Románia jobban tenni, ha tárgyalásokat kezdene Magyarországgal. Teleki Pál gróf legutóbbi beszédében kihangsú­lyozta, hogy hajlandó Románia béke­jobbját elfogadni. A tárgyalások ujra- felvételével Románia nemcsak a béke, hanem saját érdekében cselekszik. A Vreme megállapítja, hogy a két ország között elmérgesedett a légkör, ami kizárólag Románia hibájából tör­Är» 10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék