Székely Nép, 1942. október-december (60. évfolyam, 222-295. szám)

1942-10-01 / 222. szám

^gKWSg^giy äl^P 1942 OKTÓBER 1 munkában a magyar légei hárítás a Don partján A harmincadik ellenséges gépet lőtte le egy dunántúli '£üzőro8»xtáiy — Ahol „csőre várják: a madaraKat1' (M. kir. 1. honvéd haditudósító század. — A „Székely Nép“ munkatársa jelenti.) 0~VK: i ‘:nk a félbemaradt, méteres gaz- u; uj;i;ú« ,,esztalin-út’1 'mellett, egy erdő- . k.át kanyarodik az első vonalaik felé. ■áuceiosainis után igyekszünk. Huszon- : yet tnesszebordóiak az erdő mellől tű­éinek. Gyorsegyimésutánban küldözgetik csomagjaikat a vörösök felé. Fejűnk felett •.•»áiíün'ak, süvítenek a lövedékek. Pár se.ppai ezelőtt itt még állig beásott vörö-j sók tartották a területet. Magyar honvé­dek és- német katonák, páncélosaink tá­mogatásával, kemény harcokban tisztítot- ■; á-k meg az össze-vissz,aszóidéit, hepehu­pás tájat. Munkásszázadok most gyűjtik ,s,3ze a földerődökben visszahagyott fegy­vereket és hadianyagot... Nagy, közös sírokba kerülnek az utolsó pillanatig el­lenálló vörös katonák ... Hatalmas rozstábla közepén szirénasü- vítés figyelmeztet: ellenséges repülők közelednek. Gépkocsink nagy gyakorlat­tal szűk horhosba húz, magunk légvédel­mi árokba ugrunk. Szinte két-három mé­teres távolságban át van lyuggatva a föld. Árok árkot, fedezék fedezékeit ér Kegyetlen ez a mai háború. Egyetlen óvóüvtézkedést sem szabad elhanyagolni. Ellenséges „darazsak“ a lágitórben Zugnak, dongnak, duruzsolnak a nagy- sebességgel rohanó, ide-oda csapkodó el­lenséges „darazsak“. Fürgék- Bombáznak, géppuskáznak és kétcentiméteres gép­ágyukkal dolgoznak. Újabban jelentős tömegben 2—5 kilós aknákkal is szórják a területet. Szerencsére támadásukban nincs rendszer. Kötelékük már a támadás első pillanatában szétszóródik s minden gép saját szakállára, szinte önmagáért dolgozik hihetetlen nagy sietséggel. Máj- felettünk zugnak, csapkodnak. Eszeveszetten kelepeinek a géppuskák, szólanák a gépágyuk és szakadatlanul robbannak a bombák. Fülsiketítő, földet düborgető hangiorkánit csapnak. Munká­juk kellős közepén egyszerre szólalnak meg a magyar és német légelhárítók. Jól elrejtett pánoélvadászok, „Nimródok“, gép ágyús szakaszok és légelhárító ágyusr- ütegek (boforcok) valóságos pergőtűz alá veszik a gépeket A vörös madarak meg- rebberjnek. Pillanatokig ide-oda kapkod­nak, majd egyenesen hazafelé kanyarod­nak. Ütegeink eredménnyel kísérik, verik a támadókat. Egy gép egy horhosba, má­sik a búzatábla szélén, harmadik a Don partján zuhant le. A többi a lehető leg­nagyobb sebességgel „hirt vitt“ ... A vörösök 21-es messzehordóinkat ke­resték és ehelyett légelhárításurJkat talál­ták meg. Erre nem számítottak... Nagy az öröm a légelhárítósok között. Magyar és német tüzérek örömükben pas- kolják, rázzák egymás kezét s kívánják, hogy még jöjjenek ezekhez hasonló ven­dégek. A támadás eredménye után érdek­lődünk. Két ezilánksérülés történt. Nem volt idejük alaposabb munkára... Számbaveszik az eredményt A Nimródok, „botforcok“ és gépágyuk már újból álcázva lapulnak. Mintha mi sem történt volna. Kisebb, szétszórt cso­portokban honvédek és német gyalogook rohánnak « lelőtt gépekhez... Mi az üte­gek között nézünk azét. Minden löveg csö­vén fehér karikák virítanak. A lelőtt el­lenséges repülőgépeket jelzik. Minden ka­rika egy-egy gép pusztulását jelenti. Van itt olyan löveg, amelyre 12 karikát fes­tettek. Agyusütegek és gépágyúé szaka­szok közösen most lőtték le a harminca­dik gépet... — A páncélosok légvédelmét látjuk el, — mondja mosolyogva az egyik fötüzér. — Különösen az első időben úgy jöttek ránk a vörösek, mint a legyek. Közéjük is csap­tunk alaposan. Most kerülgetnek, de azért elkapjuk őket, mint most is... Kár, hogy egy kicsivel nem magasabban re­pültek! Kevesebben mentek volna visz­sza! — Ki lőtt legtöbb gépet le? — kérdez­zük. — Vajda hadapród ur! — hangzik az egyöntetű válasz. — Már a 12-ik gépnél tart! Nagyon szerencsésen dolgozik Du­dás főhadnagy ágyusüteg© és Kulcsár Já­nos hadnagy gépágyú« ütege... Hat amerikai gép a leritéken — Néhány héttel ezelőtt, — folytatja a felvilágosítást egy fiatal íüzmester, — két légvédelmi tüzérosztály, köztük a mienk, hat kétmotoros, legújabb rendsze­rű, nagy hatósugarú és teljesítőképességű amerikai gyártmányú bombázót lőtt le... Néhány nappal ezelőtt az egyik lelőtt szovjet gépből kiugrott a pilóta. Élve fogtuk el — hangzik a további felvilágo sitás. — Kihallgatása során azt vallotta, hogy a vörös pilóták valósággal retteg­nek légelhárításunktól és vadászainktól egyaránt... Ha légelhásitó tüzbe kerül­nek azonnal félbehagyják a kitűzött fel­adat megvalósítását és menekülnek! Ezt tapasztaltuk mi is. Éppenezért rendszerint „csőre“ árjuk a madarakat, hogy itt- hagyjáik a tollúkat... A rozstábla szélén gyűlnek össze és ül­nek le a magyar és német légvédelmi tü­zérek ... Arrább páncélosok, még tovább tüzérek és gépkocsizó gyalogosok társa- ögnak... A németek magyarul, a ma­gyarok németül „tördelik“ nyelvüket... A légvédelmiek találgatják: ...vájjon, lesz-e ma több szerencséjük a vörös fli- gerek-hez, vagv nem? Ferencz Gyárfás hadapródőrmester. Kállay miniszterelnök üdvözölte a minisztertaná­cson első ízben megjelenő nj honvédelmi minisztert Budapest, szeptember 30. MTI.) A kedd délutáni minisztertanácson Kállay Miklós miniszterelnök a kormány nevé­ben üdvözölte a minisztertanácson első Ízben megjelent vitéz lófő Nagy Vilmos honvédelmi (minisztert. A miniszterta­nács Bartha Károly honvédelmi minisz­ter tevékenysége fölötti elismerését jegyzőkönyvben örökítette meg. Ikafalván tüzet okozott a cséplőgépből kipattanó szikra Ikafalva, szept. 30. Szerdán délután ü óra tájban tűz ütött ki a község egyik is­tállójában. Az udvaron csépellek és mint megállapították, a cséplőgépből kiszökő szikra idézte elő a tüzet. A falu lakossá­ga nyomban hozzálátott a tűz oltásához, de közben kigyulladt a szomszédos istálló is. Mire Futásiakéról, majd Kézdivásár- helyről megérkezett a tűzoltóság és a honvédség, több más épület is tüzet fo­gott. Megfeszített munkával sikerült a tü­zet eloltani, de két istálló leégett. Vitéz Barabás Andor dr. alispán, aki hivatalos körúton volt a környéken, a tűz kitörése után nyomban a helyszínére hajtatott gép­kocsijával. Az alispán személyesen részt- vett az oltási munkálatok irányításában. A vizsgálat megindult a felelősség megál­lapítása érdekében. Az eddigi megállapí­tások szerint a cséplőgép szikrafogója hi­bás volt. A cséplőgép kazánjában külön­ben is nyárfa égett, ami tuvalevőleg könnyen dob ki szikrát. A gazdasági tanács lépeseket tesz erdélyi ipari Középiskolák felállítása érdekében Kolozsvár, szeptember 30. Az erdélyi rţ|sz0k gazdasági életének szeptember­havi seregszemléjét két egymástkövető napon át ezúttal Kolozsvárt tartotta, Béldi Kálmán gróf elnökletében az Er- délyrészi Gazdasági Tanács és a kebelé­ben működő munkaközösség, mint erről már röviden beszámoltunk. A tanács munkaközösségének ülésén az erdélyi szakkamarák és a különféle gaz­dasági intézmények képviselői az erdélyi iparengedélyek felülvizsgálatának meg­indulásával kapcsolatosan felmerült gya­korlati kérdések megbeszélését folytatták, különös tekintettel á lebonyolítás során megoldandó gyakorlati kérdésekre. A ta­nács munkaközössége elhatározta, hogy emlékiratban kéri a kormányzatot annak figyelembe vételére, hogy az erdélyi ré­szeiken működő kereskedelmi és iparka­marákat a felülvizsgálat minél alaposabb keresztülvitelének előmozdítása érdeké­ben anyagiakban is megfelelő módon tá­mogassa. A nemzetpoUtikai alapon vég­rehajtásra kerülő felülvizsgálat, — mint köztudomású^— kiterjedt adatgyűjtést kí­ván meg, ami egyben az egyes ügyek kö­rültekintő elbírálását is elfeegiti: ugyan­ekkor útmutatást ad arra nézve is, hogy hol lesz szükség és milyen mértékben a keresztény iparosok és kereskedők önálló­sítására. Az adatgyűjtés tehát kiinduló pontja, egyben alapja a munka eredmé­nyességének, amely mindén tekintetben indokolja a megfelelő áldozathozatalt. Az erdélyi kereskedelmi és iparkamarák kép­viselői nagy örömmel fogadták a tanács munkaközösségének e tekintetben meg­nyilatkozott megértését és támogatását. A továbbiak során a munkaközösség is­mételten foglalkozott az erdélyi tanonc- ottíhonok felállítására irányuló munkájá­nak további részletkérdéseivel és öröm­mel vette tudomásul, hogy a kormány megértő módon hajlandó az erdélyi ta- noncotthonok kérdésének intézményes megoldására, a fennálló háborús nehézsé­gek ismert körülményeinek ellenére is. Az ipari középiskolák erdélyi hálózatának kiépítése érdekéiben egyébként a munka- közösség felkérte a kamarákat, tegyenek javaslatot, hogy hol és milyen szakmabeli ipari középiskolák felállítására van szük­ség. A helyi kívánságokat, beérkezésük után a tanács összehangoltan terjeszti az illetékes fórumok elé. A kérdés intézmé­nyes megoldása mindinkább időszerű, mert Erdély iparosításának nagy mun­kája rengeteg szakembert kíván majd meg és miután az iparosítás terén az első nagyjelentőségű lépések már meg is tör­téntek, idejében kell gondoskodni a szak­embereknek megfelelő kiképziéséről. A munkaközösség ülését kövelőleg ösz- szeült Erdélyrészi Gazdasági Tanács jó­váhagyólag vette tudomásul a munkakö­zösség határozatait és a javasolt felter­jesztéseket. Behatóan foglalkozott a ta­nács az erdélyi rostlentermesztés ügyével és ennek fokozása érdekében amellett fog­lalt állást, hogy a termelendő rost-lenből kikerülő fonál bizonyos hányada a ter­melőhöz juttassák vissza. Ez nagy mér­tékben megkönnyíti a háziipar pamutfo- nálszükségletének pótlását és ugyanekkor elősegíti az erdélyi népi ruházkodás ősi önellátását. Foglalkozott a tanács az idei bőséges erdélyi gyümölcstermés értékesítésének lehetőségeivel is és örömmel vette tudo­másul, hogy ezen a téren az Erdélyrészi Hangya-központ a maga kiterjedt szerve­zetével máris megkezdte az erdélyi gyü­mölcs megfelelő értékesítésének mun­káját. Az erdélyi földgáz felhasználásának kérdéseivel kapcsolatosan a tanács elha­tározta, hogy a küszöbön álló nagyjelen­tőségű kezdeményezések végleges formá­jának kialakulása előtt a maga javaslatait a kormányzat ©lé terjeszti. Az erdélyi részek kereskedelmi és ipari időszerű kérdéseinek tárgyalása során a tanács elhatározta, hogy felterjesztéssel fordul a kereskedelmi minisztériunihoz, továbbá a Külkereskedelmi Hivatalhoz Erdélynek az import-kereskedelemben való fokozottabb részesítése érdekében. Lépésekt tesz továbbá a házak tatarozás! adókedvezményeinek hatándő-meghosz- szabbítása, valamint Erdély cement-ellá­tásának megfelelő arányú fokozása érde­kében. föezámlt a sspsiszent- gyergyt kéthetes beteg ápolási tanfolyam Sepsiszentgyörgy, szept. 30. A Vörös­kereszt kéthetes házi betegápolási tanfo­lyamának 27 résztvevője szerdán délután vizsgázott le. A vizsga elnöke vitéz Ba­rabás Andor dr. alispán távollétében Ko­vács Lajos dr. volt. A vizsgázók nevében Gazda Józsefné virágcsokorral köszöntötte báró Szent- kereszty Erzsébetet. Ezután került sor a tulajdonképpeni vizsgára. A kéthetes tan­folyam hallgatói a betegápolás és egyéb ápolónői teendőkben megfelelő jártasság­ról tettek tanúbizonyságot. Ezután báró Szentkereszty Erzsébet intézett rövid beszédet a tanfolyam vizsgát tett növen­dékeihez. ■, — Amost következő fogadalmat tekint­sétek szentnek — mondotta a többi kö­zött. — A mai időkben a Vöröskereszt szervezetének olyannak kell lennie, mint egy gépnek, amely abban a pillanatban helyt áll és munkába kezd, amelyikben a szükség parancsolja. A résztvevők fogadalomtételére került ezután sor. A már megelőzően a hathetes tanfolyamon is résztvett hallgatók ünne­pélyesen tették le a fogadalmat és meg­kapták az érmeket és betegápolási köny­vecskéket. Végezetül Kovács Lajos dr. a Vöröskereszt hivatásáról beszélt, köszön« tét mondott báró Szentkereszty Erzsé­betnek, Fogolyán Kristóf dr.-nak és az előadóknak fáradhatatlan munkájukért, aztán felhívta azoknak a hallgatóknak a figyelmét, akik csak a mostani kéthetes tanfolyamon vettek részt, hogy iratkoz­zanak be a hathetes tanfolyamra is. A vizsga a Himnusz eléneklésével ért véget. — Erre csak Japán képes... Japán­ban három fiatal leány «lesett vőlegé­nyeik hamvaival kötött háborús házas­ságot. A három leány örök hűséget, es­küdött az elesett katonáknak és nyom­ban egy katonai kórházba vonult be ön­kéntes szolgálatiétól!'©. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék