Székely Nép, 1943. október-december (61. évfolyam, 222-296. szám)

1943-10-01 / 222. szám

A szekció»!« miiiids vesztesedéi a guanlalpar szerte ellensége miatt LXI. évfolyam 222. szám SepsIszantgyOrgg, 1943. október 1.; péntek ELŐFIZETÉSI DUA&: a Efj fcénspr» — — — — 44» mergS j NffTfd évre ■— «---------12.44 pengő Fél évr« — — — — 24.84 pengő Knr «vr* -----48.64 pengő Csekkssindg: 12-264. ^ FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP KIAOOTULAJSONOSl JÓKAI NYOMDA RÉSZVgNYTARSASAa Snerkesstőség és ki»d6hW»tels 1 SEPSISZENTGt ÖROX GRÖP TELEKI PÄL-UTCA 4 SZÁM Szerkesztőségi távbeszélő 54. KisdehivaUU távbessélő 14». Késira&ok»i nem adnak Hmv XiMlmt egyemidy Egyik megnyilatkozás a másik Mán hangzik el az illetékes vezető férfiak részéről a közigazgatási pá­lyák lassú elnéptelenedéséről. Mint emlékezetes, nemrég Pest vármegye közigazgatási bizottságának ülésén állapította meg az alispán. hogy a vármegyei közigazgatásban egyre kikább érezhetővé válik a tisztvise- lőhiány és az utánpótlásra remény sincs, mert a főiskoilát végzett dip­lomás ifjak a gyenge anyagi lehető­ségek miatt idegenkednek a hivatal­noki pályától. Most legújabban Udvarhely vár­megye közigazgatási bizottságának ülésén jelentette az alispán, hogy a vármegye több tisztviselője megvált állásától, mivel fizetésükből nem ,tudtak megélni. Ugyanezt a jelen­séget más székely vármegyében is szóvátették már előzőleg. Láthatjuk tehát, hogy a tisztviselői pályák el­néptelenedése nem szórványos és csak egyes helyeken előforduló ki­vételes jelenség, hanem általános tünet. Tény az, hogyha valamikor, ma Ugyancsak tág tér és lehetőség nyí­lik a képzett magyar ifjúság számá­ra. hogy szabad pályákon helyez­kedjék el. ahol aránytalanul na­gyobb anyagi kilátások kecsegtet­lek. A legnagyobb mértékben he­lyeseljük, sőt tanácsoljuk, hogy a ’’»agyar fiatalság most ragadja meg a kedvező alkalmat és aki csak te­hetséget, rátermettséget érez magá­ban, ne restéljen érettségi bizonyít- »árnnyal, sőt főiskolai végzettséggel ez ipari, kereskedelmi és egyéb sza­badpályára lépni, ahol magasabb szellemi felkészültség biztositoitta «laposabb hozzáértéssel és odaadó szorgalommal elsőrendű anyagi és társadalmi szintre küzdheti fel mar­sát. Elmaradottnak, korlátoltnak és életképtelennek tartjuk azt a felfo­gást, amely a magasabb képzettség hely-ét kizárólag a hivatali íróasztal rtéilett tudja elképzelni. De ugyan­akkor tudatában vagyunk annak is, hogy valakiknek az íróasztal mellett *s őrt kell államok és azoknak, akik Mgy felelősséggel és igen gyakran reggeltől napestig tartó idegölő, egészséget sorva&ztaó munkával já- tülmaik hozzá az állami belső életének egyensúlyban tartásához, legalább ennyit megérdemelnének, hogy a finden' nap nyomasztó anyagi gond­óitól mentesek legyenek. Sajnos bonban a mai viszonyok között pon­tosan az ellenkezőjét látjuk. Azt tát­ink. hogy az éveken át tgrtó nagy *2allérni és anyagi erőfeszítésekkel rn-p.gszervezett magasabb képzettség­ül végzett hivatali munka igen sok­kor megalázó anyagi ellenszolgáílta- tásban részesül. Különösen kirívó ez ükkor, amikor más oldalon azt tát­ink, hognj a legszűkebb értelemben íeít mindennapi léthez szükséges és Nagykiterjedésii szakaszon meg­állt a német visszavonulás keleten Az angolsziszok tovább terjesztik a német—szovjet titkos szerződ ásről szóló álhireket Nápoly kikötőjének berendezéseit az angolé szász partraszállás meghiúsítása érdeké­ben szétrombolták Dél~Oia$zország arcvonalai mögött olaszok teljesítenek szolgálatai az angolszászok oldalán Berlin, szept. 30. (NTI) A német visszavonulás a keleti arcvonal nagykiterjedésü szakaszain megállt. A déli szakaszon szerdán heves csata dúlt, anélkül azonban, hogy az oroszok tért nyertek volna. A Pripjet torkolatánál az arcvonal még nem szilárdult meg. itt a németek folytatják lassú visszavonulásukat. Friss hadosztályokat dob harcba a szovjet Berlin, szept. 30. (NTI) A német véderő főparancsnokság jelenti a ve- zéri főhadiszállásról: A kubáni hídfő középső szakaszán az ellenségnek egyik nagyobb erő­vel végrehajtott támadása meghiú­sult. A bolsevisták számos friss had­osztálya ismételt harcbavetésével és erős harci kötelékek támogatásával ismét át akarták törni védelmi arc­vonalainkat. Zaporozsnye térségé­ben inditott szovjet támadásokat visszavertük. A Dnyeper középső fo­lyásánál az ellenség számos helyen át akart kelni, de ellentámadások­kal visszavetettük azt. A bolsevis­ták egy nehezen áttekinthető tér­ségben hídfőállást akartak létesíte­ni de ezt a tervüket is meghiúsítot­tuk. A délolaszországi arcvonalon az ellenség csak gyenge erőkkel kísér­te mozdulatainkat. A Vezuvtól dél­re megállítottunk hevesen előretörő rongálódott s a lakosság körében s veszteségek voltak. Tengeralattjáróink a Földközi­tengeren az ellenséges partraszáiíó haiók, az Atlanti-óceánon pedig az ellenséges utánpótlási közlekedés el­len folyó harcokban elsüllyesztettek 4200 tonnatartaimú 6 hajót és lelőt­tek egy bombázót. London, szept. 30. (Búd. Tud.) A Vezúv déli lejtőjén lévő Pompeit az angolok megszállták. ELLENINTÉZKEDÉSEK NÄPO­brit csapatkötelékeket. Az arcvo- naiunk előtt fekvő Nápoly térségé­ben az ellenség partraszállásának megakadályozása érdekében szét­romboltuk a kikötő berendezéseket. Szeptember 30-ra virradó éjszaka brit bombázók a Rajna és Westfá- lia területe fölött bombákat dobtak le. Több templom és kórház meg­Lengyel-orosz összecsapások a német arcvona! mögött Stokcholm, szept. 30. (NTI) A Dagen Niheter londoni tudósítójá­nak jelentése szerint az orosz— lengyel viszony kiéleződése olyan mértékben fenyeget, hogy a há­romhatalmi értekezlet összeillése már emiatt is sürgősen szükséges­nek látszik. Londonba érkezett je­lentés szerint a német arcvonal mögötti lengyel területen orosz és LYI SZABOTÁLOK ELLEN Berlin, szept. 30. (NTI) Nápoly­ban a német katonai parancsnok­ság a kommunista szabotálok el­len erélyes rendszabályokat lép­tetett életbe. oroszbarát lengyel csoportok, va­lamint oroszellenes lengyel parti­zánok között szabályos harcok folynak. Londonban úgy hirlik, hogy a szövetséges hatalmaknak tisztázniok kell az orosz—lengyel viszonyt, mielőtt az említett har­cok olyan méreteket öltenének, hogy a helyzet végképp elmérge­sedik. a kwltur ember legelemibb életszín­vonalához tartozó cikkek árai szinte minden korlát nélkül szöknek a ma­gasba. Ha az általános tisztviselői és minden érdekképviselet nélkül átló magánalkalmazottak csekély havi keresetét nézzük, meg kell állapíta­nunk, hogy számukra ma már meg­engedhetetlen fényűzés a tizpengós fogkefe és a chmlimh élet egyéb leg­eflemibb kellél-cinek megvásárlása. Nem is szólva a családos és több- gyermeikes tisztviselőkről, hivatalno­kokról és magánalkalmazottakról, akik már műveltségi szintjük és ál­lásuk megkövetelte külső megjele­nésük legszerényebb értelemben vett kifogástalanságát sem képesek jö­vedelműkből biztosítani. Sürgős és fel étien kiegyensulyo­Ara16 tilt jf zásra van szükség! Vagy a minden­napi élethez szükséges cikkek árai­nak letörésével, vagy pedig a fize­tések méltányos emelésével, mert csalhatatlanul látjuk és érezzük, hogy igy nincsenek rendjén a dol­gok! Márpedig az életviszonyok egyensúlyának hiánya idővel a lel­kekben is megingathatja az egyen­súlyt, i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék