Székely Nép, 1944. április-június (62. évfolyam, 74-145. szám)

1944-04-01 / 74. szám

LX!L évfolyam 74. szám Sepsísz'enfgyőrgy, 1944 április 1* szomoat ELŐFIZETÉSI DIJAK* Effy hónapra, — — *— — 4.30 peitgt Negyed évra —- — — — 12-49 pengi Féi évre — — 24.80 pengi Egy évre-------—--------19.60 pengi CsekksEámla: 72.254 FOGGETLEN POLITIKAI NAPILAP iuaoOtulajoonoí JÓKAI NYOMDA RÉSZVÉNYT ARS AS Ad és kiadóhivatal: SEPSISZENTGYÖRGY GfRŐF TELEKI PÄL-UTCA 4 SZÁM Sserhesxtiségl tóvbesxél* 59 KladihiyaUU távbeszéli 109 Kéxfaratokat am adunk vissza BÍZVA BÍZZÁL Most kezdenek nyilvánosságra jutni az uj kormány lapjain keresz­tül az első megbízható hírek azokról a földalatti szervezkedésekről, azok­ról a hazaáruló gazságokról, ame­lyek megelőzték és kiváltották a március 19-i eseményeket. Amíg hivatalosan nem közlik eze­ket a dolgokat, addig még csak nem is célzunk rájuk, nem foglalkozunk velük. A kormány nagyon jól tudja, hogy mikor, mennyit hoz majd be­lőlük az ország közvéleményének tudomására. Egyet azonban megállapíthatunk. A rubellal, fonttal és dollárral meg­fizetett. idegen fajú vezetők mögé odasodort a gazság, aljasság, pénz- sóvárság, érvényesülési vágy mel­léit nagyon .sok gyávát, nagyon sok, bizalmatlant is Olyanokat, akiket teljesen hatalmába kerített az ide­gen hírverés, akikből kiölték az amúgy sem tulnagy bátorságot, ön­bizalmat, hitet. 1 A pénzért árulókat, a kalandoro­kat menti, — ha mentsgft —, hogy hatezer esztendő alatt, de különösen az utóbbi két évezred folyamán, a fi icipctettséqrben stétvertségben eltol- ~ tött idők lelkűknek aljas ösztöneit felkorbácsolták, gyűlöletet éreznek minden ki irént, etkinék hazája, hona. együtt élő, együtt pusztuló népe van. Ez a féktelen irigység termelte ki belőlük a nemzetköziség Isten törvényeivel ellenkező tanát: ha már nekem nincs hazám, nemzetem ne legyen másnak sem. ügy kivánjffk az országok, nemzetek pusztulását, mint a púpos, hogy mindenki nyo­morék legyen. És kívánja, hajszolja, habzsolja a pénzt, az aranyat, az eszközt, ami­vel minden kényelmet, minden kéjt, minden rangot, címet meg lehet vá­sárolni, csak azért, hogy feledhesse a minden teremtett lényben élő ösz­tönös vágyat, sóvárgást a haza. az otthon iránt. Menthetik magukat a gazok, az árulók, az aljasok is. hiszen az Ur itélőszéke előtt minden bűnre van mentség. De semmi mentségük nincs a gyá­váknak. azoknak, akik nem bíztak, nem hittek, mert egyetlen, bűn van, amire mint mentség: ez a lélek el­len elkövetett bűn! Ezek nem bíztak a magyar lélek­ben, az ezer év minden veszélye, pusztulása után újraéledő, soha. sen­ki és semmi által végleg el nem ti­porható lélek erejében. ó. mindem idegen hántásnál na­gyobb és fájdalmasabb volt az a hántás, amivel ők megbántottak minket! Mert hogy a patkány, a görénv bizalmatlan, az érthető, hiszen ezek károsak, üldözik őket és nem lehet, Megtorpant az orosz előnyomu­lás a keleti arcvonalon 132 négymotoros bombázót lőtt le a német légvédelem Nürnberg felett Berlin, márc. 31. (MTI) A véderő főparancsnoksága jelenti a vezéri főhadiszállásról: Az ukrajnai Bug alsó folyása és a Dnyeszter között, valamint a Dnyeszter és a Prut között egész napon át tartott a bolsevisták erős .tóíBölto, eUentójűid^K^’l­visszavertük1 őket. Az egyik szaka­szon még mindig tartanak a harcok az előretört bolsevistákkal. Prosku- rovtól délnyugatra nem csökkennek az elkeseredett támadó és elhárító harcok. Az egyik német harccsoport Sztaniszlautól keletre szétug- rasztotta az ellenség egyik gé­pesített dandárét. Sok foglyot ejtettünk és nagy zsákmányra tettünk szert. Tarnopolnál alább­hagytak a harcok. Bródi vidékén kisebb gyalogos és páncélos erőket vertünk szét. A Dnyeper és Csauszi között a bolse­visták hasztalanul folytatták táma­dásaikat. Osztrovtól délkeletre és Pszkovtóí délre a szovjet szintén nem igazságos dolog haragudni rá­juk, ha titokban éjjel elrágnak, ösz- szepiszkitandk mindent és megha­rapják még a simogatásra feléjük nyújtott kezet is. Azoktól azonban, akik vér a vé­rünkből, test a testünkből, elvártuk volna, elvárta volna a nemzet, hogy lelkűk is a mi lelkünk része, az egyetemes magyar lélek része le­gyen. De ők nem bíztak. Nem bízták a magyar férfi e-ős karjában. Nem bíztak abban az erő­ben, amely megállította a mindent, elsöprő török seregek mérhetetlen túlerejét, nem biztak abban a ma­gyar erőben, amely az elmúlt vi­lágháborúban diadalra vitte egész Európában a magyar fegyvereket és éppen a bizalmatlanok, a hitetlenek, a avávák árulták el akkor is ezt az erőt. Nem bírnak ezek a avávák a ma­gyar anyákban, a család erejében, a tűrő, Szenvedő dolgozó magyar a'sz- szcm.ybam, aki ezer éve szüli bajra, . veszélyre, halálra a gyermeket, de igen sok eredménytelen előretörést kísérelt meg. Narcától délnyugatra több napig tartó, kemény, elhárító harcok­ban bekerítettük több szovjet hadosztály zömét. E harcokban az ellenség hatezer ' l 1 • • > S<*h Ili • hanyagot veszteit. Olaszországban tegnap is csak he­lyi jellegű harcok voltak. Cassinótól délnyugatra egy ellenséges harccso­portot, mely elkeseredett ellenállást tanúsított, sikerült, megsemmisíte­nünk. A légiháborúban ismét végzetes csalódás érte az angolszász légierőt. A német légvédelem megakadaiyözta a Nürnberg elleni összpontosított tá­madás végrehajtását és megsemmi­sített-132 négymotoros bombázót. Német katonai körökben nagy je­lentőséget tulajdonítanak ennek a nap légi ej’őzeiemijek, amely a leg­nagyobb az eddigiek között Az angolok támadó gépeiknek leg­alább egyharmadát. ha nem a felét vesztették el a legutóbbi Németor­szág elleni támadásuk alkalmával. A győzelem sikerét emeli még az a tény is, hogy a támadás okozta ká­rok igen mérsékeltek. Az angolok is elismerik, hogy 96 gépet veszitettek az elmúlt éjszaka Amszterdam, március 31. (NTI) Az angol hírszolgálat beismeri, hogy az angol iégihaderő az elmúlt éjszaka, a német birodalom területe felett 98 bombázógépet vesztett. Az angol hírszolgálat ezzel kapcsolatban meg­jegyzi, hogy valóban súlyos veszteség ennek a 96 gépnek az elpusztítása még akkor is, ha ezer bombázógép vett részt a vállalkozásban. soha, egyetlen percre meg nem tán- torodatt. el nem csüggedt. Nem bíztak a magyar földműves­ben, a munkásban, a tisztviselőben, tudósban, művészben, senkiben, semmiben nem biztak. mert önma­gukban nem tudtak bízni, mert azt hitték, hogy a nemzet, a fajta olyan, mint ők. a kevesek, a nagy­hangúnk, akik kiabáltak, mert fél­tek. Bízni kell ma, ez az első és leg­fontosabb• Inem.zeti feladat! Bízni kell benne, hogy mint annyiszor, most is meg fog történni a csoda, világégésben, földrengésben, általá­nos pusztulásban is fennmarad a magyar. Finnország, emelynek összes lakossáoa, gyermekekkel, nőkkel, aggokkal együtt nincs annyi, mint a rákűldött hadsereg, évek óta állja árharcot és bízik a győzelemben! Hm. akkor mi. erős. jól felszerelt, jriv teilen hadseregünkkel ne bíz­zunk? Adjuk men magunkat gyáván, nyomorul tut? ölhetett kezekkel nézzük, hogy pusztul mindenünk?. Hontalan, űzött vadak legyünk sa­ját erdeinkben, és barátunkra lövöl­dözzünk orvul, hátulról? Fegyencek és terroristák uralkodjanak fölöt­tünk, brigantik parancsoljanak egy nemzetnek, amely régebben Mátyás király, Rákóczi Ferenc. Kossuth .La­jos. Horthy Miklós zászlaja alatt harcolt? Nem és ezerszer nem, akkor sem, ha végveszély fenyegetne minket! De ettől nem kell tartani. Nevi azt akarjuk ezzel mondani, hogy el­kerülhetjük, hoc,rv elkerüljük az ál*, dozatot, a küzdelmet, egyáltalán nem! Nem ebben bízunk, hanem abban, hogy a ránkváró küzdelem, a netoţi és véres áldozat nem lesz hiábavaló, hogii a romokon, a holttesteken újra. kicsirázik, szárba szökken, virágba borul majd a magyar élet. Ebben bízunk, ebben kell biz- nunk és mért kell elsősorban elírt- vohtani ártalmatlanná tenni azokat, akik nem biznak! Ara 16 fillér *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék