Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1935

Tudnivalók az 1936—37. tanévre. A székesfehérvári m. kir. áll. Ybl Miklós gimnáziumi I., II. reál­gimnáziumi III. és reáliskolai IV—VIII. osztályába a beiratkozások junius hó 26. és 27.-én d. e. 8—12 óra között lesznek. Az első osztályba iratkozni szándékozók okmányaikat (anyakönyvi kivonat, elemi iskolai bizonyítvány, külön IV, o. bizonyítvány, újraoltási bizonyítvány) 22-én d. e, adják be az intézet igazgatói irodájába. Minden tanuló kivétel nélkül szülője kíséretében tartozik beira- táskor megjelenni. Ugyanakkor bejelenteni tartozik az osztályfőnöknél, hogy az 1936—37. tanév folyamán milyen rendkívüli tárgyon óhajt résztvenni. Tanfolyamok lesznek: német társalgásból, francia társalgásból, latin nyelvből, művészeti rajzgyakorlatokból, gyorsírásból, vívásból, vegytani gyakorlatokból. A jövő 1936—37. tanévben az I. és II. o. tanulói gimnáziumi, a III. o. tanulói reálgimnáziumi tanterv szerint tanulnak. Beiratáskor fizetendő díjak: az I. o. tanulóknak és a teljes díjat fizetőknek 12 P 20 fillér, az I. fokú kedvezményeseknek (80 P tandíjat fize­tők) IIP 60 fillér, a II. fokú kedvezményeseknek (60 P tandíjat fizetők) 11 P, a III. fokú kedvezményeseknek (40 P tandíjat fizetők) 10P40f, a IV. fokú kedvezményeseknek (20 P tandíjat fizetők) 9 P 30 fillér. Az évi tandíj összege 100 P, amely 5 részletben fizethető (októ­ber, november, január, március, április hó 5-ig). A fenti tandíjból ked­vezmények nyerhetők, melyért szeptember hó 15-ig az intézetünkben díjtalanul kapható nyomtatványon (bélyegmentes) kell folyamodni. Az 1933. évi VII. te. értelmében igazolt hadiárvák és hadigon­dozottak (jogosultságukat a beiratkozáskor igazolni tartoznak), ameny- nyiben jeles, vagy jó előmenetelűek (legfeljebb 1 elégséges a főtár­gyakból) sem felvételi díjat, sem tandíjat nem fizetnek. Tandíjkedvezményben szegénysorsú tanulók részesülnek megfe­lelő százalékos keretben, mégpedig: a példás viseletűek és jeles elő­menetelűek (legfeljebb egy jó) 20 P díjat; a jó előmenetelűek (legfeljebb egy elégséges a főtárgyakból) és jó viseletű tanulók 40 v. 60 P díjat; az alsó négy osztályban azok, akiknél a főtárgyak fele v. felénél keve­sebb elégséges, 60 P díjat fizetnek. Ugyanígy a felső osztályokban azok, akiknél legfeljebb csak a tárgyak fele elégséges, és valamely érettségi tárgyból v. természettud. tárgyból állandóan kiváló eredményt mutatnak fel. Nem részesíthető díjkedvezményben az a tanuló, aki­nek atyja (gyámja) az évi 100 P díjösszeget nyilvánvalóan nehézség nélkül megfizetheti. Az első osztályba beiratkozó szegénysorsú, jó magaviseletű, je­les előmenetelű tanulók az I. félévben csak a 60, vagy 80 P tandíj- fizetés kedvezményben részesíthetők, A fürdőzés csak az iskolától megjelölt helyen és időben van megengedve ! A VKMin, rend, értelmében a pótbeiratások szeptember 5. és 7-én lesznek. Javító, pótló, kiegészítő vizsgálatokat szeptember 4-én d. e. 8 órakor, írásbeli magánvizsgálatokat 2—3-án d. e. 8 órakor, szó­beli vizsgálatokat 5-én d. u. tartjuk. Magánvizsgálatot csak az tehet, aki június 20-ig írásbeli kérelmet ad be az igazgatóságnál. Jelentkezés ezen vizsgálatra, valamint a pótló vizsgálatokra szeptember 2-án. Ja­vító és pótló érettségi vizsgálatokra a jelentkezés szept. 2-ig történik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék