Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1938

Az 1939-40. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke. (VKM 134025/1939. sz. alatt engedélyezve.) Hittan. Róm. kát.: Kis katekizmus I—111. o. Aubermann : Isk. biblia 11., 111. o. és Szertartást. IV. o. Schütz : Hittan V. o. és Erkölcst. VI. o. Aubermann : Egyház­tört. Vll. o. és Hítvédelem Vili. o. Harmonia Sacra (egys. ima- és énekeskv.) I—Vili. 0. Ref.: Ó- és újszöv. kijelentés I., 11. o. Révész: A kereszténység tört. 111. o. Rácz: Hit- és erkölcstan IV. oszt. és Vallás tört. V. o. Révész: Egyháztört. 1. г. VI. o. és 2. r. Vll. o. Szele : Apologetika Vili. o. Revideált Károli: Ó- és újszöv. I—Vili. o. Zsoltároskv. I—Vili. o. Izr.: Dékány: A Tóra öt könyve I. o. Weisz: A Szentírás tört. könyvei 11. o. Schön : A zsidók tört. 111. o. Bernstein : Hittan IV. o. Neumann: A zsidók tört. a spanyol kiűzésig V. o. Frisch : A zsidók tört. napjainkig VI., Vll., Vili. o. Havas: Rendsz. zsidó vallás- és erkölcst. Vili. o. Fényes : Szentírás Vll—Vili. o. Pollák: Imakönyv I—Vili. o. Héber biblia I—Vili. o. Magyar. Gondán—Magasi—Nagy : Magy. olvasókv. 1., 11. o. Tordai—Magasi: Magy. olvasókv. 111. o. Nagy J. B. : Magy. nyelvt. I., 11., 111., IV. o. Alszeghy—Sik— Brisits : Magy. olvasókv. IV. o. Arany—Lehr: Toldi IV. o. Alszeghy—Sik—Brisits : Magy. irodalmi olvasókv. V. o. Alszeghy—Sik—Techert: Magy. nyelvi olvasókv. V— VI. o. Pintér—Riedl : Poétika VI. o. Prónai—Alszeghy—Sik; A magy. írod. története és olvasókv. Vll., Vili. o. Színnyei: Magy. nyelv Vll—Vili. o. Történelem. Balanyi—Balogh : Magyarorsz. tört. 111. o. Marczinkó—Pálfi— Váradi: Az antik világ és a kér. Európa tört. IV. o. Marczinkó—Pálfi—Váradi: A közép- és újkor tört. V. o. Mika—Marczinkó: Világtört. VI., Vll. o. Miskolczy— Szegedi (Szolomajer): Magyarorsz. tört. Vili. o. Barthos—Kurucz: Egyetemes tört. atlasz 111—Vili. o. Földrajz. Bodnár—Kalmár : Magyarorsz. föld; és néprajza I. o. Bodnár—Kal­már : A világrészek földr. 11. o. Bodnár—Kalmár: Általános földr. 111. o. Kalmár— Varga: Földr. reálgimn. VI. o. Kalmár—Varga: Földr. Vll., Vili., o. Kogutowitz: Isk. atlasz I—111. és VI—Vili. o. Latin. Esztergomy—Gaál—Nagy: Latin olvasó- és gyakorlókv. I., 11., 111., IV. o. Márkus : Szemelv. Liviusból V—VI. o. Vézner: Lírai szemelv. V. o. Wirth : Szemelv. Vergilius Aeneiséből VI. o. Jámbor—Kemenes: Lat. nyelvt I—Vili. o. Jámbor— Kemenes: Római régiségt. és irodalomtört. V—Vili. o. Burián: Latin—magyar és magyar—latin szótár V—Vili. o. Rendkív. latin. Wirth : Szemelv. Vergilius Aeneisé­ből Vll. o. Huszti: Ifj. Plinius levelei Vll. o. Wirth : Szemelv. Horatiusból Vili. o. Édes—Esztergomy: Szemelv. Tacitusból Vili. o. Reibner : Lat. alak- és mondattan Vll—Vili. o. Jámbor—Kemenes : Római régiségt és írodalomtört. Vll—Vili. o. Burián: Latin—magyar és magyar—latin szótár. Görög. Maywald—Mészáros: Gör. olvasó- és gyakorlókv. V. o. Maywald— Vayer—Mészáros : Gör. nyelvt. V. o. Német. Thienemann—Schwarcz : Ném. nyelvk. 111., IV. és V. o. Miklós—Kaib- linger—Koszó : Ném. nyelvk. VI., Vll., Vili. o. Orosz—Schuster : Ném. stilusgyak. V—Vili. o. Kemény : Német—magyar beszédgyak. V—Vili. o. Kelemen : Német— magyar és magyar—német zsebszótár V—Vili. o. Francia. Bírkás : Fr. nyelvkv. gimn. V. és reálgimn. VI. o. Birkás : Fr. nyelvkv. reál Vll., Vili. o. Birkás : Rendsz. fr. nyelvt. VI—Vili. o. Birkás : Fr. stilusgyak. Vll— Vili. o. Kemény : Francia—magyar beszédgyakorl. VI—Vili. o. Bírkás : Francia— magyar és magyar—francia szótár VI—Vili. o. Olasz. Boros—Szabó: 01. nyelvkv. V. o. Fest: 01. nyelvkv. VI. o. Fest: 01. irodalom kincsei Vll. o. Calabro : Grammatica italiana Vll. o. Bölcsészet. Kornis : Pszich. és logika elemei Vili. o. Természetrajz. Greguss—Karl: Termr. I., 11. o. Kerékgyártó—Somogyi: Ásvány- és földt. IV. o. Greguss—Kari: Élettudomány V. o. Géléi—Greguss : Az ember és az állatok élete VI. o. Kerékgyártó—Mohay: Az ember és az állatok ter­mészetrajza Vll. o. Természettan. Renner : Termtan. 111. o. Fornwald (Fraknóy)—Szíjártó : Kísér­leti fizika Vll., Vili. o. Mennyiségtan és mértan. Gidró—Holenda : Mennyísgt. I., 11. o. Borosay— Holenda—Korányi: Mennyisgt. 111., IV., V. o. Borosay—Mattyasóvszky : Algebra VI. o. Borosay—Mattyasóvszky : Geometria VI. o. Mérey : Algebra Vll., Vili. o. Mérey: Geometria Vll., Vili, o. Horváth—Simon : Négyjegyű logaritmus tábla VI—Vili. o. Ábrázoló geometria. Girsik : Ábr. geom. Vll., Vili. o. Rajz. Biró: Műalkotások ism. VI., Vll—Vili. o. Egészségtan : Melly—Párdányi—Mohay : Egészségi IV. o. Melly—Párdányí: Egészségi Vll., Vili. o. Ének. Harmat—Karvaly : Magyar fiúk nótáskönyve I., 11., 111. o. Gyorsírás. Katona—Eckerdt: Egys. magy. gyorsír. IV. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék