Szemészet, 1877 (14. évfolyam, 1-6. szám)

1877-03-04 / 1. szám

SZEMÉSZET. Melléklet az „ORVOSI HETILAP“ g-ik számához. Szerkeszti HIRSCHLER IGNÁCZ tudor. SZ. Vasárnap, márczius 4-én. 1877. TARTALOM: Közlemények Schulek V. tanár szemkórodájában. VII. Imre: A kóroda hályogmütétei az 1875/6. tanévben. — Feuer: A kórodai ideg- hiidési szaruhártyalobról (keratitis nenroparalytica. — Könyvismertetés. Förster: Beziehungen der Allgemeinleiden und Organ-Erkrankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehorganes. — Magnus: Egyszeri atropinbecseppegtetés által előidézett heveny glaucoma. — Weber: Calabar — és annak gyógytani alkalmazásáról. Közlemények schulek v. tanár szemkórodájából. VII. A kóroda hályogmütétei az 1875I6. tanévben. Imre József tr.-tól. A Graefe-féle hályog-mütéti mód leghatározottabb pártolói is elismerik, hogy arra nézve tisztába hozni és tökéletesítni való igen sok van még s ennek a szem kórboncztana mellett főleg a pontos kórodai észleletben és statistikai adatok feldolgozásában találjuk eszközét. A budapesti egyet, szemkóroda, anyagának erre igen alkalmas volta miatt, kiválóan dús tanulságokat nyújt e téren, mint azt a megelőző évről közölt kimutatás feltünteti; czélját té­vesztené tehát, ha évről évre össze nem foglaltatnának az ide vonatkozó tapasztalatok egy rövid jelentésben. Mint már ama kimutatás felemlité, a hályogosok nagy száma koródánknak (talán mondhatnám: hazánknak, mint a húgyhólyag-kövek) specialis sa­játságát képezi s azon tetemes növekedés, melyet e szám az 1875/6. tanévben a megelőzővel szemben mutat, bizonyítja, hogy még be sem láthatjuk mint fog végre is kiderülni az arány a hályogosak és más szembetegek között ? E második jelentés rövidebb lehet az elsőnél, mivel műtétéi és utókezelés körüli eljárásunk teljesen változatlanul maradt. Csak az alant közölt, lehetőleg mindenre kiterjeszkedő táblázat magya­rázata és pótlása végett szükséges egyet mást elmondanunk. Az első, legérdekesebb kérdés ily kimutatásnál mindig az: minő a végeredmény ? A második az: mily körülményekkel, tapasz­talatokkal hozható annak kedvező vagy kedvezőtlen irányban ala­kulása kapcsolatba? E két kérdésre kell legelőbb is (a mennyire a másodikra lehetséges volna) megfelelnünk. Az előbbi kimutatás igen kedvező arányokat tüntetett fel; különösen az 1*9 % veszteség volt nagyon örvendetes, habár tel­jességgel nem valami hallatlan és példátlan eredmény, mert hogy csak egyet említsek, az Arlt-féle kórodáról tudjuk, hogy 2 °/„ vesztesége van és Sattler, Bécsben, emlité egyszer előttem, hogy az ő vesztesége, 100-nál több esetből, csak egy. (875 összéig.) Nem számíthatunk rá, hogy a mi viszonyaink közt, melyekről a megelőző évi kimutatásban mondottak után felesleges demon­strálnom, mennyire kedvezőtlenek sok irányban, hasonló eredmény állandó marad ; de mégis meglepő, hogy a második év oly mesz- sze maradt az első mögött. Az ide csatolt táblázaton látható, hogy ezen 1875/6. tan­évben, mindamellett hogy az másfél hónappal rövidebb volt (1875. okt. i-től 1876. jun. 15-ig, sőt sajátlag jun. i-ig) a kór'odán Tói, a nőegyletiekkel együtt 132 hályog-mütét végezte­tett, tehát 18-al több mint az első évben. Ezek közül complicá- latlan esetekben 86 (illetőleg 115) Graefe-féle kivonás történt. Az ezeken felül levő 17-ből 11 fiatalkori hályog volt, 1 töpörödött, rezgő, tömlős hályog és 5 különbözőkép complicált eset; mind­ezeken 3 discissio, 6 extr. linearis simplex, i Beer-f. kivonás és 5 Graefe-féle végeztetett. A complicált, öregkori hályog 5 esete közül az elsőnél erős mellső synechia volt, a másodiknál igen zsugorodott köthártya s kiterjedt paunosus szaru-foltok, a harmadiknál glaucoma képezték a szövődményt; a műtétéi lefolyása (az utolsónál előbbi iridecto- mia után) mindháromnál rendes volt, csekély eltérésekkel s az eredmény (az elsőnél discissio után) mindháromnál első osztályú lett. A két utolsó eset közül egyiknél blennorrhoea chronica miatt nagy szaruheg volt jelen s már előbb iridectomia történt; a műtét IV. mozzanatában üvegtest prolabált és veszett el tetemes mennyiségben, mindemellett azonban lobos reactio nélkül gyó­gyult s a kéregmaradékok és secundaria daczára, melyek későbbi beavatkozásnak teljes kilátást adnak jó eredményre, távoztakor újjakat olvasott 2*-nyira. Az utolsó esetben foltos porczhártya, szűk szemrés (mely ellen előbb canthoplastica végeztetett) és előre ment cycliticus folyamatok gyanúja zavarta a kilátásokat, e mellett a lencse kéregállománya még átlátszó volt s az illető újjakat olvasott; a műtét rendesen folyt le s a beteg, mintegy három hétig erős sugártesti fájdalmakkal bajlódva, (nagyobb lobos vál­tozások nélkül), végre is újjakat 6‘-nyira olvasott. Ezen öt esethez, melyek az alábbi táblázaton láthatók, csatlakozik egy hatodik, melyet egészen rendetlen lefolyása, műtéti és gyógyulási viszonyai miatt a rovatokba bevenni sem lehetett. Ez volt a legszomorúbb (és hozzá tehetem: a vele bá­nókra nézve is legbántobb) eset az egész évben. Lehetőleg rövi­den következő : K. Gusztáv, 63 éves, volt honvéd és utóbb tanitó 1875. nov. 6-án jelent meg; szemei régen romlanak s három év óta képtelen a kenyérkeresetre. Orvosi bizonyítványa két év előtti időből ugyanazokat constatáija, mik jelentkezésekor találtattak. Régebben rövidlátó volt. Mindkét szemen újjakat olv. 5'-nyiról; a szemek alakja rendes, láták jól reagálnak ; catar. nuclearis mind­két sz., a kéreg csak erősen reflectál, de átvilágítható. A tapasz­talata szerint is lassan haladó maghályoggal a koródára fe vétel nem látszott nagyon czélszerünek, de oly esdeklőleg kérte azt, hogy megtörtént, előre kijelentetvén neki műtétre és lefolyásra nézve a roszabb pragnosis. A siker kis reménye is elég volt neki hogy magát bárminek kitegye. Nov. g-én Discissio érlelés végett mindkét szemen. (Ez évben második s valószínűleg az utolsó eset minden időre.) Mind­két szemen erős puffadás; főleg balról. E szemen glaucomatosus tünetek miatt nov. 13-án iridectomia; a seben a kéregállomány egy része kitolúlt. Majd chemosis állt elő; jeges borogatásokra elmúlt. Két nap múlva újabb keményedés ; pár napig ingadozott ez, aztán megmaradt; nov. 24-én alól iridectomia czéloztatott, de a lándzsa akadályoztatása miatt ollóval kellett a sebet tágítani; majd üvegtest mutatkozott s ekkor elkerülhetlenné vált a lencse kibocsátása; a mag kinyomatott, a kéreg nagy része kanállal távolittatott el; a seb elég jól zárult. A reactio várakozáson felül kedvező volt; de a látát némi lencsemaradék és a lassan- kint képződő lobtermékek által alkotott hártya elzárta. Decz. 28-án Iridotomia. Keskeny rés támadt, mely ismét elzárodott. 1876. márcz. i-én újabb iridotomia. Hasonló eredmény. A szem ellágyult, a porczhártyán felső feléből kiinduló porczellánszerü homályosság és később ránczosodás állt elő ; a teke érzékeny maradt. A jobb szemen lassúbb puffadás mellett némi iritis állt fen darabig. Extr. sec. Graefe decz. 7-én. A seb rendesnél nagyobb, de aránylag mégis kicsiny volt; a lencse nehezen, de teljesen távozott; műtét után a beteg újjakat számolt. Kezdetben a seb­táj szürke lepedéket mutatott, erős izgalommal; decz. 11-én a szem csaknem teljesen halvány volt. Részleges cataracta secun­daria keletkezett. 1876. jan. 11-én a secundaria kivonatása czé­loztatott, de csak annak szétdarabolása sikerült. Üvegtest nyo­mult a sebbe. Csekély iritis. A hónap végén -f- g-el lát ot. Később a tatában szürkés hártya fejlődött, a seb táj tágulni kezdett, a szem fájdalmas lett, a szemen időnkint T -f- 3 Összeállás talál­tatott, mely állandóvá lett. Punctio. Márcz. 8-án Iridectomia le­fele ; 3—4 mm. átmérőjű coloboma. Látása javult, de folyvást I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék