Szemészet, 1902 (39. évfolyam, 1-6. szám)

1902-02-23 / 1. szám

Melléklet az „Orvosi Hetilap“ 8. számához. 1. szám. Budapest, 1902. évi február 23. SZEMÉSZET. Szerkeszti SCHULEK VILMOS egyet, tanár. TARTALOM. Grósz Emil dr. : A Szent-Rókus-közkórház szemészeti osztályának működése az 1901. évben. — Grósz Emil dr.: A szemtükör félszázados múltja. — SiUóssy Gyula dr.: Járó betegeken végzett iridectomia esetek. — Leitner Vilmos dr.: Közlések a Stefánia gyermekkórházból. I. Lágy fekély a szemhéjakon. II. Sérüléses eredetű szemizombénulás. — Irodalom-szemle. — Folyóiratok átnézete. — Vegyesek. A Szent-Rókus-közkórház szemészeti osztályának működése az 1901, évben. Közli: Grósz Emil dr. egyetemi nyilvános rendkívüli tanár. Budapest főpolgármestere hozzájárulásával a balparti közkórházak igazgatója: Müller Kálmán tor. a Szent-Rókus- közkórház szemészeti osztályának ideiglenes vezetésével 1900. évi szeptember hó 24-dikén megbízott s az osztályt 1901. évi deczember hó végéig tényleg vezettem. Most midőn a Szent- Rókus-kórházat elhagyva a Szent-János-kórház szemészeti osztályának vezetését vettem át, kötelességemnek tartom, hogy működésemről leszámoljak. Az áttekinthetőség kedvéért a lefolyt 1901. polgári év adatait fogom csoportosítani, mindenekelőtt beszámolok a betegforgalomról, vázolni fogom a gyógyító és operáló eljárá­sokat, melyeket követtem, beszámolok az elért eredményekről, valamint arról, hogy az osztály anyagát mennyiben értékesí­tettem az oktatás czéljaira, végül igyekezem tapasztalataim tanulságait levonni. A lefolyt év alatt a szegény betegek számára tartott ingyenes nyilvános rendelésen 4091 új beteg jelentkezett, a kórházban ápolt szembetegek száma 879, a nagyobb operá­lásoké 546, a kisebbeké 247.1 Összehasonlítva az előbbi évekkel a következő adatokat nyerjük : A kórházban ápolt A nagyobb betegek száma : operálások száma : 1897 ................ 657 583 1898 ................ 631 480 1899 ................ 633 313 1900 ................ 797 456 1901 ................ 879 564 Az utolsó években a gyakorló orvosok ismételve fel­emelték szavukat a nyilvános ingyenes rendelések ellen, melyek az orvosok érdekeit sértik, a nélkül, hogy a humanis- inust szolgálnák. Nyugodt lelkiismerettel állíthatom, hogy ez nem illeti a vezetésem alatt állott rendelést, a mennyiben azon úgyszólván kivétel nélkül a legszegényebb osztály tagjai jelentek meg. Az a meggyőződésem, hogy azon intézkedés, melyet a kórház igazgatója meghonosított s a mely szerint a rendelés jellege feltűnő módon kifüggesztett táblán jelezve van a czélt el is éri, ha — s ezt elengedhetetlen feltételnek tartom — az ingyenes rendelésre szánt helyiségben magán- rendelés semmi szin alatt sem történik. A kórházakban folyó rendelés ilyen feltételek mellett tényleg szükségletet elégít ki s a kórház hármas feladatának: a beteggyógyításnak, az oktatásnak s a tudomány művelésnek nélkülözhetetlen kiegészítője.1 2 1 Az operálások kimutatásaiba egyesek olyan eljárásokat is fel­vesznek. a melyeket mások joggal mechanikai gyógyításnak tekintvén, ezekből kirekesztőnek. Az operálások részletes kimutatásaiból látható lesz, hogy az idegen test kivételét a comeából, a cautherezést, a könnytömlö megnyitását, a jégárpa operálását a nagyobb operálások közül kirekesztettem, a trachomacsomók kinyomását pedig egyáltalán nem vettem operálásnak. Ez alapon állítottam össze a közölt adatokat. 2 Jogosult panasz nem is volt a klinikák s közkórházak ingyenes rendelései ellen, azok inkább a poliklinikák s magánrendelő intézetek ellen irányultak. A kórházban ápolt 879 1 beteg a szem úgyszólván vala­mennyi betegségét mutatta s így bő alkalom volt a segítés legkülönbözőbb módjait alkalmazni, tanulmányozni s tanítani. A kötőhártya betegségeiben 200-an szenvedtek s ezek között a blennorrhoeu, conjunctivae 46 felnőtt egyénen volt képviselve és pedig 34-en az egyik szemükön, 12-en mindkét szemükön szenvedtek a súlyos betegségben. A diagnosis egyetlen eset kivételével, a midőn a kórkép az első napon ophthalmia catarrhalisnak tűnt fel s csak a második napon vette fel a gonorrhoea conjunctivae klinikai jeleit, nem üt­között nehézségbe; sajnos, már azért sem, mivel az esetek túlnyomó számában, a mikor a beteg felvételre jelentkezett, a baj már sok napos volt. A gyógyítás az első időszakban jeges borogatásokból s 3%-os bórsavas kimosásokból (óránkint felváltva) állott, mit 1 :4000 kalium hypermanganicuin oldattal naponkint többször való kiöblítés egészített ki; a genyedés időszakában a fő, úgyszólván egyedüli szer a 2°/0-os argentum nitricum ecsetelés maradt. Véres peritomiát mindössze kétszer végeztünk, a midőn a laza chemosis a corneára nagyon reá borult, a zug bemetszését, pióczázást, annál kevésbbé subconjunctivalis sublimat injectiót egyetlen egyszer sem. Ily módon azt értük el, hogy azon 36 eset közül, a melyekben felvételkor a cornea ép volt, 29 esetben tel­jesen ép is maradt, 7 esetben a corneára is reáterjedt a baj, de nagyobbfokú látászavar 4 ízben állandósult, ez 1 l'Vo-чак felelne meg, de ilyen kevés eset nem alkalmas százalék számításra. 22 szemen már felvételkor a cornea ki­terjedt pusztulást mutatott, ezek közül csak 13 esetben sikerült látást megmenteni, míg 9 Ízben a szem vak maradt. Ezek között azon esetek is szerepelnek, a melyekben a beteget az iris teljes előesésével vagy sorvadt szemmel vettük fel. A újszülöttek genyes szemgyuladásának 8 esetét ápoltuk, valamennyinek mindkét szeme meg volt támadva, de csak egy gyermeknek mindkét corneája mutatott genyedést. A 7 gyermek 14 szarúhártyája ép is maradt, míg utóbbién hegek keletkeztek. Ez adatok is igazolják azon ismert tényt, hogy az ophthalmia neonatorum prognosisa sokkal jobb, mint a felnőttekké, de sajnos azt is látjuk, hogy e baj nálunk milyen gyakori lehet. Joggal kell arra következtetnünk, hogy Credé eljárásának pontosabb gyakorlása s kötelező végrehajtása égetően szükséges. A lefolyt évben mindössze 20 trachomas beteget ápoltunk, ennek az az oka, hogy a trachomás betegek a Szent-István- kórház külön, ezen betegség számára fentartott osztályán nyernek elhelyezést. Az említett 20 esetet részben tanítási czélból, részint azért vettük fel, mert a Szent-István-kórházban nem volt hely. A baj fertőző voltát természetesen számba vettük; fertőzés egyetlen egyszer sem következett be, külön­ben ott, a hol a sokkalta ragályosabb blennorrhoea conjunc­tivae elhelyzhető, a trachomás is kaphat helyet. A gyógyítás­ról csak nem rég nyilatkoztam 2 s most is csak azt ismétel­hetem, hogy a trachoma therapiájában ma is a két legrégibb szer: az argentum nitricum és a cuprum sulfuricum játszsza a 1 Az osztályon tulajdonképen 909 beteget ápoltunk, de ezek közül .90 belső bajos volt, kik más osztályok helyszűke miatt nyertek ideiglenes felvételt. Ezeket nem számítom. 2 Közkórházi orvostársulat 1901. év április 21-dikén tartott ülésén. (Orvosi Hetilap 1901. 29. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék