Szentesi Napló, 1938. július (20. évfolyam, 145-171. szám)

1938-07-01 / 145. szám

2. oldal SZENTESI NAPLÓ Péntek, 1938 július 1. Szentesi tanoncok kirándulása Budapestre A tanonciskolák igazgatósága a szorgalmas és példásmagaviseletü iparos és kereskedő tanoncok részére Budapestre tanulmányi kirándulást rendezett. A költségeket a vizsgái ju­talmazásra befolyt, adományok fedez­ték. A kiránduláson az igazgató, két tanító és az ipartestület képviselőjén kívül 51 iparos és kereskedő tanonc vett részt. Budapesten az iparosta,- nonciiskolai tanítók és tanárok orszá­gos egyesületének főtitkára várta és (kalauzolta a csoportot. Vitéz Várady László dr országgyű­lési képviselő két esetben is megláto­gatta a kirándulókat. Szobafestést, címfestést, épület és bntormázolást bármilyen kivitelben elvállal Szabó Imre festő és mázoló-mester I. TÖrs Kálmán-utca 14 1. Klauzál-utca 7|». szám Július 31-ig kell bevallást adni az egyszeri beruhá­zási hozzájárulás céljára A Szentesi Napló szerdai számá­ban közölte a városi adóhivatal felhí­vását az egyszeri beruházási hozzá­járulás kivetésének céljára szolgáló bevallások beadására. — A felhívás szerint július 31-ig legkésőbb be kell szolgáltatni a bevallásokat. A rende­let súlyos: szankciókat tartalmaz a bevallást elmulasztókkal szemben. Aki a vallomást a megszabott ha­táridőben be nem adja, a terhére megállapított beruházási hozzájáru­lás összegének egyszeresét fizeti bir­ság fejében. Aki bevallásában valótlan adatokat vall be vagy abból valami vagyontár­gyat vagy értéket kihagy, adócsalás bűntettét követi el és a szabaság­vesztés büntetésen felül minden eset­ben a beruházási hozzájárulás meg­rövidített összegének háromszorosá­tól nyolcszorosáig terjedő pénzbünte­téssel lesz büntetve. A polgármester ma tárgyal a pékekkel A polgármester a városi közgyű- ósen bejelentette, hogy a kenyérárak leszállítása végett érintkezésbe lép a szientesi sütőmesterekkel. A szentesi pékek ugyanis egy hónappal ezelőtt két fillérrel emelték kilónként a ke­nyér árát arra való hivatkozással, hogy ezt a búza és a lisztárak nagy­mérvű emelkedése tette szükségessé. A polgármester szerint azonban a búza és lisztárak visszaesésével a kö­zönség szempontjából elengedhetet lenül fontos a régi kenyérárak vissza­állítása. Ma és holnap délelőttre megbeszé­lésre hívta meg a polgármester a pé­keket, hogy megtárgyalja velük az árcsökkentésre vonatkozó terveket. Teljesen uj, csodaszép Imprimék és egyéb legújabb nyári divatujdonságok érkeztek. Kiss divatáruüzlet. PÍaC£rzdaSági Esésűiét. Nem lehet többé cikkeket ajánlani az iskolákban Nemrégiben kiadott a kereskede­lemügyi és iparügyi minisztérium egy fontos rendeletet, amely szerint nem lehet előírni, hogy a tanszereket és formaruhákat hol szerezzék be a tanulók. Többször megtörtént, hogy egyes iskolákban a tanév elején fel hívták a növendékek figyelmét arra, hogy a tanszereket és formaruhákat hol szerezhetik be legelőnyösebben. Volt arra is példa, hogy olyan speciá­lis eszközöket kértek egyes tanerők, amelyeknél megmondották, hogy me­lyik cégnél vásárolhatja a tanuló. Érthetően ezt kifogásolták a fővá­rosi és vidéki kereskedők, mert azt Tettenértek egy orv-házívágót Napokkal ezelőtt a polgármester megígérte a nála küldöttségben járt szentesi húsiparosoknak, hogy a jö­vőben fokozott mértékben ellenőriz­tetni fogja a házivágásokat és a ház­nál történő húskimérést, mert egyre A KAKASSZÉKI GYÓGYFÜRDŐ YIZE GYÓGYÍT: rheumát, csúzt, köszvényt, ischíást és mindenféle izom és izületi bántalmakat. Meleg kádfürdők. A tó (strand) vize 20—28 fok. — Iszappakolás, masszírozás. Állandó orvosi fel­ügyelet. Olcsó, kényelmes, jórészt teljesen új építésű és berendezésű szo­bák a fürdőtelep két szállodájában és a környező villákban. 8 holdas tó, 18 holdas gyönyörű árnyas park Készségesen nyújt bármilyen felvilágo­sítást az igazgatóság. — Kérjen ismertetőt. Kakavszéki Fürdő és Üdülőtelep Kft. Hm.-vásárhely. Mielőtt építkezne kérjen árajánlatot Ilii* Síit kőműves és ácsmesterektől, Sarkadi Nagy Antal-utca 9 szám. Erősen habzó, valódi LILIOMTEJ SZAPPAN darabja 18 fillér KURCZ GYULA „Korona11 i!latszertárában — Kossuth utca 18.— mérő helyiségük nem felel meg a köz egészségügyi követelményeknek, te­hát működésük közegészségügyi szem pontból is sokszor kifogásolható. Tóth József és Németh Jenő fo­gyasztási adóellenőrök az elmúlt- na­pokban tettenértek egy embert, aki két sertést vágott le és mért ki anél­kül, hogy a húsv-izsgálati díjat és a forgalmi adót megfizette volna és a két disznót nem mutatta be az ál­latorvosnak. Az illető ellen megtették a feljelentést és a városi kihágási bí­róság megindította ellene az eljárást. Halásznap Mindszenten A Társadalmi Egyesületek Szövet­sége Péter Pál napján az idén is meg rendezte a már hagyományossá vált mindszenti halásznapot. Amikor Mindszent elpusztult, hét halászcsa­lád építette újjá és ezeknek az emlé­két ünnepelték a halásznapon. Mise után a szeged—csongrádi halásztár­saság tartott jubiláris díszközgyűlést, amelyen a főispán, az alispán, Stam- mer János dr. főszolgabíró, Kanász Nagy Sándor dr. polgármester, Illés1 Zoltán földművelésügyi miniszteri osztálytanácsos vettek részt, továbbá Endrey Béla hódmezővásárhelyi pol­gármester. Taraba József apátplébános meg­áldotta a Tisza partján a halászesz­közöket. Itt a főispán és az alispán •tartottak nagyhatású beszédet. Majd a temetőben megkoszorúzták a hét halász sírját. több panasz merült fel amiatt, hogy a házi vágók megkárosítják a várost, nem fizetik a fogyasztási adót, a fór galmi adót és a húsvizsgálati díjat. A levágás előtt nem mutatják be az állatot az állatorvosnak és a húski­A tanító megkérdi: — Mi készül a gyapjúból? Általános csend. Senki sem felel. A tanító felszólítja Gyurkát és segí­teni akar neki. — Na, Gyurika, miből készült a te nadrágod? Mire Gyurika ezt feleli: — A papám régi kabátjából. mondották, hogy az iskolákban nem lehet meghonosítani az (ilyenfajta rek lámot. Az iskolákba kereskedők gyer­mekei is járnak és így annál feltű­nőbb volt az ilyenfajta propaganda, amely ellen minden tanév elején sík­ra szállott a fővárosi és vidéki keres­kedelem. Annál nagyabb örömmel üdvözlik tehát ezt a rendeletet kereskedői kö­rökben, mert bár a tanév végén je­lent meg, mégis megnyugtató, hogy a szeptemberben induló új iskolai év­adban nem kell a kereskedőknek ez eben a verseny ellen külön küzdelmet folytatniok. i MOZI i ■ Tudományos Mozgó színházi SZOMBATON, július hó 2-án este 8 órakor mérsékelt hely árakkal. VASÁRNAP, július 3-án este 6 és 9 órakor mérsékelt helyárakkal. HÉTőN este 6 órakor félhelyárakkal, 9 órakor mérsékelt helyárakkal. 2 SLÁGER! Páger Antal, Erdélyi Mici legna­gyobb magyar filmje: BDES A BOSSZÚ Legszórakoztatóbb magyar film. Utána: Tarzan fogsága Jchnny Weissmüller legnagyobb Tar­zan filmje. Magyar Híradó!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék