Szentesi Napló, 1938. augusztus (20. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

XX. ÉVFOLYAM 172. SZÁM. ÁRA 6FILLÉR, FÜGGETLEN POLITIKAI, GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP. SZENTES, 1938. Felelős szerkesztő: VÁRADY GÁBOR KEDD, AUGUSZTUS 2 Tízéves jubileumit ülte vasárnap az EIsS Szegvári Gazdakör A Szegvári Első Tanyai Gazdakör, amely igen eredményes működést fejt ki, vasárnap ünnepelte fennállá­sának tízéves évfordulóját. Délután fí órai kezdettel díszgyűlést tartottak, amelyen többek között megjelentek vitéz Várady László dr. országgyűlési képviselő, Stammer János dr. főszolga bíró, Pataki Tamás dr. vármegyei fő­ügyész, Maiina Lajos dr. főispáni titkár, a Gazdasági Egyesület képvi­seletében Nagy Pál alelnök és Bartha Antal dr. főtitkár. Vitéz Fekete Imre elnök ismertette a gazdakör 10 éves munkásságát, majd indítványára nagy lelkesedéssel díszelnökké válasz­tották meg a gyengélkedése miatt tá­vol maradt vitéz Bonczos Miklós dr. főispánt. Mondok Sándor gazdasági segédfelügyelő mezőgazdasági kérdé­sekről tártéit előadást, majd vitéz Várady László dr. országgyűlési kép­viselő mondott nagy tetszéssel foga­dott beszédet. Vacsora követte a dísz- gyűlést, amelyen Stammer János dr. főszolgabíró a kormányzóra mondott pohárköszöntőt, vitéz Várady képvi­selő pedig a magyar gazdaasszonyo­kat köszöntötte fel. Tetanuszfertőzést kapott egy munkás Életveszélyes állapotban szállítot­ták be a közkórháziba ia naplókban Szőke Lajos 16 éves, Bálint ucca 26 szám alatti lakost. A fiatal ember az udvaron dolgozott, köziben véletlenül belelépett egy rozsdás szögbe. Gondo­san kimosta sebeit és bekötözte, majd tovább dolgozott. Nem tulajdonított jelentőséget a dolognak, a seb már majdnem begyógyult teljesen, amikor a lába dagadni kezdett és erős fáj­dalmak vették elő. A kórházba kellett szállítani. Az orvosi vizsgálat megál­lapította, hogy Szőke Lajos tetanusz­fertőzést kapott és meglehetősen ké­sőn került orvosi kezelés alá. TANNAK MÉG BECSÜLETES MEGTALÁLOK Egy örvénysori gazda 10 mázsa bú­zát adott el tegnap délelőtt és utána bement a városháza egyik hivatalába, ahol fizetési kötelezettségének tett eleget. Amikor a hivatalajtón kilé­pett, nem vette észre, hogy egy .száz- pengőst véletlenül a kabátzselbe mel­lé tette több irattal együtt és a folyo­són elvesztette. A százpengőst özv. Szabó Ferencné Bercsényi ucca 5 és Dömsödi Miihály- né Klapka ucca 3 szám alatti lakosok találták meg. Nyomban bevitték a A kubikosokon és az értelmiségi munkanélkülieken kívül kétségtelenül a kisipar van a legnehezebb helyzet­ben esztendők óta. A közmunkák tel­jes hiánya rendkívül nehéz helyzetbe hozta a szentesi kisipart és a gyér­számú magánépítkezések nem tudtak segíteni a már-már aggasztóvá váló helyzeten. Vitéz Bonczos Miklós dr. rövid fő- ispánsága alatt megszüntette a kubikos munka- nélküliséget, elhelyezett vala­mennyi szellemi munkanélkülit, most pedig a kisiparosság meg­segítése érdekében indított nagy­szabású akciót. Ma délelőtt 10 órakor a vármegye- háza alispáni tanácstermében érte­A várható termésfeleslegek elhe­lyezése érdekében többfelé folytat tár gyalásokat a kormány, amelyeknek eredményeképpen máris biztosítva látják buzafeleslegeink exportját. Olaszország felé már augusztus hó 15-én megindulnak a búzaszállítások. A Futura, mint a szállítás lebonyolí­tója, most kezdi meg a tárgyalásokat Németországgal annak megállapítása céljából, hogy mikor és milyen módion történjék meg Németország részéről A kormány tudvalevőleg széleskörű akciót idított az értelmiségi munka­nélküliség megszüntetése érdiekében. Az értelmiségi ügyek kormánybizto­sa a nyár folyamán jelentkezésre hív­ta fel a kereset nélküli intelligens fiatalembereket. Hétfőn éresítést ka­rendőrségre, ahol kis idő múlva je­lentkezett a károsult gazda is és a becsületes megtalálóknak öt pengő jutalmat adott. kezüetet tart, amelynek tárgya: „Az építőipar válságának leküz­dése céljából megindítandó köz- és magánépítkezések megtárgya­lása, azok lehetőségeinek és elő­feltételeinek megteremtése." Az értekezletre meghívást kaptak Dobay Andor helyettes alispán, K. Nagy Sándor dr. polgármester, az államépítészeti hivatal és a város mű­szaki hivatal főnökei, az ipartestület, a Baross Szövetség, a Kereskedők Egylete vezetősége, a három helybeli pénzintézet, az ipartestület építőipari szakosztálya, Zsoldos László igazga­tó, vitéz Négyesi Imre mérnök, Oláh Lajos téglagyáros, a Krausz cég és a Gellért cég. a lekötött búzamennyiségek átvétele. Svájcból a minap érkeztek vissza a magyar kiküldöttek és ennek alapján a tárgyalásokat szeptemberben foly­tatják. Már a szeptemberi tárgyalá­sokat megelőzően megkezdődik -— az előzetes megállapítás értelmében — a szállítás és ez év végéig háromezer vagon búzát szállítunk ki Svájcba. Ezt a kontingenst az őszi tárgyaláso­kon fel fogják emelni. pott a vármegye a .belügyminiszter­től, hogy Csongrádvármegyébe kilenc ér­telmiségi munkanélkülit nevezett ki kisegítő munkaerőnek. A rendelet ér­telmében a kisegítő munkaerőket azoknál a községeknél kell alkalmaz-' ni, amelyek annyira nehéz helyzetben vannak, hogy a községi adminisztrá­ciót csak államsegéllyel tudják fenn­tartani. Dobay Andor helyettes alispán még ai hétfői nap folyamán intézkedett a kisegítő munkaerők beosztása iránt. Horváth József (Kistelek) a kisteleki községházához, Molnár József (Pusz* tamérges) a pusztatmérgesi községhá­zához, Szörényi Miksa (Szegvár) a pusztamérgesi községházához, dr. Tu- róczy Miklós (Kiskundorozsma) a sándorfalvai községházához, Veoseri László (Szentes) a csanyteleki köz­ségházához, Zsenboiyai Sándor (Al- győ) a kiskwndorozsmiai községházá­hoz, Zajez Alajos (Hódmezővásár­hely) a kiskundorozsmai községházá­hoz, Kovalik József (Mindszent) a nö­vényházai községházához, Répás. Pál (Mindszent) a tömörkényi községhá­zához került. A kisegítő munkaerőket a belügy­minisztérium fizeti. Díjazásuk havi 80 pengő. Külön rendelet állapítja meg, hogy elsősorban a szociális te­endők ellátására kell alkalmazni őket. Ők fogják intézni töblbek között a sze- gényülgyet, a hadigondozottak ellátá­sát a községekben. Munkát a kisiparnak! A főispán nagyszabású akciót kezdemé­nyezett az iparosok munkához juttatása érdekében Minden nehézség nélkül sikerült elhelyezni a magyar bűzafölösleget —□­Kilenc kisegítő munkaerőt kapott Csongrádmegye a belügyminisztertől Késsel hasbasznrkülta magát, mert meg akart lialni A mentők várták tegnap reggel a fél nyolckor érkező kunszentmártoni vonatot a szentesi vasútállomáson. A vonat életveszélyes sérülésekkel hoz­ta át Gácsi György 45 éves ny. pálya- munkást. Gácsi György tegnap reggel 6 órakor lakásán késsel többször has- baszúrta magát öngyilkossági szán­dékból. A mentők az öngyilkos vasutast azonnal kórházba szállították, ahol egyenesen a műtőbe vitték és műtétet hajtottak végre rajta. A műtét után valamivel jobban lett és remény van arra, hogy sikerül megmenteni. Gácsi György egyelőre nem árulta el, hogy miért akart meghalni. Itt a baromfikolera! A nyári meleg hónapok alatt a leg­súlyosabb kárt okozó állatbetegségek egyike szokott lenni minden évben a baromfikolera. Ha felüti fejét és jár­ványszerű méreteket ölt, nagy pusztí­tást idéz elő az lapró jószág állomány­ban és rendkívül gyorsan terjed. A veszedelmes baromfibetegség ed-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék