Szentesi Napló, 1938. szeptember (20. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

2. óddal SZENTESI NAPLÓ Csütörtök, 1938 szeptember 1. szakosztályok megszervezése. 2. 8 h 45-től—9 h 30-ig Szentes m. város polgármesteréneik fogadása, a leventék ünnepélyes fogadalomtétele, a polgármester úr buzdító beszéde. 3. 9 h 30-tól 10 h-ig a leventeszá­zadok díszmenete a polgármester úr előrttr. 4. 10—11-ig ünnepélyes istentisz­teletek vallásfelekezetek szerint. A testnevelési vezetőség felhív mindenkit, hogy leventesapkában, tisztán felöltözve jelenjék meg. A szomszédos Hódmezővásárhe­lyen igen súlyos lefolyású a száj- és (körömfájás. A napokban ott járt Czellotih János állategészségügyi fő­tanácsos, akit ellenőrzésre küldött le a földművelésügyi minisztérium. A miniszteri kiküldött megállapította, hogy a vásárhelyi állatbetegségek siókkal súlyosabb természetűek, mint Jókarban levő használt FÜRDŐ KA LY HAT veszek. Engelmann, Petőfi u. 2 szám. is őrök vigyáznak arra, hogy hasí- tottkörmű jószág ne léphesse át a határt. Ezzel a teljes határzárral próbálják elejét venni a veszedelmes állatvész terjedésének. Díszközgyűléssel és zászlőszenteléssel ünnepük meg a jubileumot A Szentesi Iparos Kör ebben az évben érkezett el 25 éves fennállásá­hoz. A jubileumot díszes külsőségek között ünnepük meg, amelynek elő­készületein szorgalmasan dolgozik Nagy László elnök irányításával az Iparos Kör vezetősége. Az ünnepségeket október elején, valószínűleg október 2-án tartják meg és ez alkalommal szentelik fel az Iparos Kör gyönyörű új zászlóját is. A 25 éves Iparos Kör díszgyűlést tart, amelyre meghívja a megye, a város, a közületek és társadalmi egye süleltek, az érdekképviseletek veze­tőit. Az ünnepségek részletes prog­ramját rövidesen megállapítja és nyilvánosságra hozza az Iparos Kör vezetősége. A kitűnő fajsúlyú csongrádmegyeí búza számára felárat kér a Gazdasági Egyesület A kormány a termésértékesítési rendeletben az egész gazdasági évre szabályozta a búzaárakat és biztosí­totta, hogy az ár 20 pengő körüli legyen. Amennyiben a gazdák által eladásra felkínált búza nem éri el a 80 kilogrammot, úgy a kereskedő a következő levonásokat eszközölheti: 79.5 kg-nál 11 fillér, 79 kg-nál 21 #fillér, 78.5 kg-nál 32 fillér, 78 kg-nál 53 fillér, 77.5 kg-nál 74 fillér, 77 kg-nál 104 fillér. A kereskedők természetesen élnek is a rendeletben meghatározott jo­gukkal. Ezzel szemben a szentesi és környékbeli gazdák hivatalos érdek- képviselete, a Csongrádvármegyei Gazdasági Egyesület a gazdák érde­kében akciót indított avégett, hogyha a gazda búzája a 80 kgt meghalad­ja, felárat kapjon a kitűnő minőségű búzáért. Dr. Bartha Antal egyesületi | főtitkár terjesztett erre vonatkozóan indítványt a szeptember 12-én ülése­ző választmány elé, hogy a választ­mány kérje a földművelésügyi mi­niszter intézkedését és hasonló állás- foglalás végett intézzen megkeresést a szomszédos gazdasági érdekképvi­seletekhez. PÓTBEIRATÁS A SZENTESI ROM. KÁT. ELEMI ISKOLÁBA A pótbeiratások az 1938—39. tan­évre szeptember hó 1, 2, 3-án d. e. 8 órától 12 óráig tartatnak meg. Az I-ső osztályba iratkozó tanulók hozzátartozói hozzák magukkal gyer­mekük születési bizonyítványát, me­lyen a tanuló megkeresztelését az ü- letékes egyházzal igazoltassák. A IV. oszt. fiúk a központi, a vil­logni rám. kát. iskola körzetéhez tar­tozó I—II. o. mindkétnembeli tanulók a villogói, a felsőpárti III. oszt. fiúk pedig a felsőpárti rám. kát. el. isko­lában iratkozzanak be. Beíráskor 1 pengő fizetendő. — A Veni Sancte szeptember 4-én, a 8 órai szentmisén lesz. A rendes taní­tás szeptember 5-én kezdődik. Igazgatóság. Simítási már 1 pengi őért Hál$ek bőröndösnél, Kossuth-u. 15. Javításokat vállalok. Cipészipari gyakorlati tanfolyam kezdődik az ipartestületben A szentesi ipartestület vezetősége különös gondot fordít az iparosok szakismeretének továbbképzésére és ezért a lehetőségekhez képest igyek­szik minél több ipari továbbképző tanfolyamát rendezni. Augusztus 1-én kezdődött meg a 120 órás cipész ipari szakraj ztanfolyam, amelyet ma fejeznek be. A tanfolyam iszakelőadó- ja Déteri Borbás Béla budapesti szak előadó volt. Szeptember 5-én ugyancsak Déteri Borbás Béla irányításával cipész­ipari gyakorlati tanfolyam kezdődik, amely szintén 120 órás lesz és ez a tanfolyam egy hónapig tart. Ezen a felsőrészkészítésit, gép- és bőrisme­retet, vágókezelést, aljakészítést, ortopádiát, anatómiát és gyógycipő- készítést tanulnak a tanfolyamra je­lentkező szentesi cipésziparosok. Az anatómiát Péchy Kálmán dr. kórházi főorvos fogja tanítani. Szentes m. város polgármesterétől. 8731—1938 sz. HIRDETMÉNY Miheztartás végett értesítem a vá­ros közönségét, hogy az aüspán úr 6618—1938 számú intézkedésével a ragadós száj- és körömfájás tovább­terjedésének megakadályozása vé­gett országos és heti állatvásárok tartását további intézkedésig megtil­totta. Szentes, 1938. évi augusztus hó 27. Dr. K. Nagy Sándor s. k. 12.082 polgármester. — Dr. Szeder István ügyvéd, vár rosi ügyész ügyvédi irodáját a vár rosházán lévő emeleti 39-es szobába helyezte át. 11.959 BEFUTOTTAK. a női, leányka átmeneti és téli kabátok, intézeti Bocskai kabátok A szokott olcsó — de szabott árak Juhásznál. például a szegedkörnyékiek. A város a legszigorúbb zárlatoi rendelte el a város hátárára. Hétfc óta az orosházi úttorkolatnál vannal őrök, tegnap óta pedig a szentesi mindszenti és derekegyházi utakná Szeplős, májfoiios, ^hanyagolt arcbőrét üdévé, hatalla varázsolja az „ELIT” KOZMETIKA Ko,.um .« 5. Olcsó bérlet. 25 éves az Iparos Kör Erősen habzó, valódi | LILIOMTEJ SZAPPAN 1 darabja j_8 fillér KURCZ GYULA „Korona" illatszertárában — Kossuth utca 18.— Őrök védik a szentesi határi a száj- és körömfájás behurcolásától Értesítés — Tisztelettel értesítem a nb. hölgyeket, hogy tanulmány útamról visszatérve állok rendelkezésükre a LEGUJABB MODELL KALAPOKKAL Szolid árak! Nagy választék! ALAKÍTÁS MODELLEK UTÁN! U-1 Br. Harucker Tisztelettel: Od.ld.aZ Ikldtd utca 5. | M O T, I | Tudományos Mozgószinházj Csütörtökön, szeptember 1-én este 6 órakor félhelyárakkal, 9 órakor mérsékelt helyárakkal. Énekes, zenés magyar vígjáték rep- riz előadásiban, a HOTEL KIKELET Főszerepben: Tőkés Anna, Páger, Turay Ida, Iíabos, Kómár Júlia, Palló Imre, Uray Tivadar és Mály Gerő. Magyar muzsika! Magyar szív! Magyar élet! II. HARC A TENGER ALATT Főszerepben: Paul Graetz és Gordon Hart. — Paradicsomi millió, a tenger csodás világa. — Izgalmas történet. — Fox Híradó! —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék