Szentesi Napló, 1939. március (21. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

2. oldal. SZENTESI NAPLÓ Szerda, 1939 március 1. Elmaradt az ipartesiület közgyűlése Az ipartestület évi rendes közgyűlése ked­den délelőtt 9 órára volt kitűzve. Amint az az utóbbi években már ismételten megtörtént, az, első közgyűlés ezúttal sem volt határozatképes. Kilenc órakor mindössze 18 iparos volt jelen az ipartestület nagy közgyűlési termében. Félórás várakozás után Inokai Tóth Lajos elnök bejelen­tette, hogy a közgyűlést március 7-én délelőtt 9 óra­kor tartja meg az ipartestület, amely a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Ebédlőasztalt, jókarban lévőt székekkel vagy anélkül megvételre keresünk. Cím megtudható a kiadóhivatalban. NYILVÁNOS KÖSZÖNET A nyomorgó tüdőbetegek részére adaikoz- tak: dr. Nagy Sándorné egy kosár liszt, Bihari Bálint szűcsmester házassága 25 éves évfordu­lója alkalmából 10 pengő, Hajdú Ignácné egy nagy kas csutka, Négyesi Magdolna 1 pengő, N. N. egy zacskó liszt, Sylvánia-fatelep 15 kö- teg fa, Zsoldos Géza négy darab fehérnemű. Tüdőbetegek javára rendezendő műsoros előadások jelmezeihez hozzájárultak a következő cégek: Halász, Sz,. Sándor, Hoffíman Sándor, Virágos Ferenc, Kiss Sándor, Reis József, Brüll cég, Plóhn cég, Schiller kézimunkaüzlet, Kiss Sándorné kézimunkaüzlet, Vass Ilonka és miiwnuniiniiHiiHiiiniBiiiwiiBiiiHiniiiBiiniiHiiniHiiBit Szerdán, március hó 1-én este 6 órakor félhely- árakkal, fél 9 órakor mérsékelt helyárak­kal. Csütörtökön, március hó 2-án este 6 órakor fél- helyárakkal, fél 9 órakor mérsékelt hely­árakkal. Minden képzeletet felülmúlóan izgalmas film: BILI (A fehér tigri CLYDE ELLYOT az „Élve hozzátok ház című felejthetetlen dzsungel film alkotója kés-: tette ezt a filmet. Riói keselyük. Fox Hirac Huszti cég, Juhász Ferenc, Kálmán és Vajda, Engelmann testvérek, Szabó könyvkereskedő, Szilágyi Dezső könyvkereskedő, Szent Imre könyvkereskedés. Hálás köszönettel: Gulyás Pap Etelka. — Húsz év óla nem volt ilyen izgalmas választás! Eggyetlen szavazattöbbséggel Hargittay Andor lett az adótiszt Tegnap délelőtt 10 órakor mint tisztújító szék tartott közgyűlést a városi képviselőtestü­lete, hogy az árvaszéki jegyzővé választott dr. Nagy József volt adótiszt megüresedett helyét betöltse. A tisztújító szék ülését nagy érdek­lődés előzte meg. Negyedtízkor vonult be a közgyűlési terem­be a városi tisztikar élén Dobay Andor várme­gyei főjegyző, a tisztújító szék elnöke. Közölte a képviselőtestülettel, hogy a megüresedett adó- tiszti állásra hét pályázat érkezett be az alispán­hoz. Pályáztak: Hargittay Andor, dr. Korek Miklós, Farkas Lajosi, Mészáros Imre adóvégre­hajtó, Szabó Mihály szentesi, Mészáros Endre bajai lakois és Tóth Sándor sövényházi községi tisztviselő. A pályázók nevének említésekor Hargittay Andort és Farkas Lajost megéljenez­ték. Ebből látszott, hogy a választás Hargittay Andor és Farkas Lajos között dől el. Dobay Andor főjegyző közölte a képviselőtestülettel azt is, hogy Mészáros Imre közben visszavonta pályázatát. A kijelölő -bizottságba Dobay Andor, a tisztújító szék elnöke Für Gézát és dr. Novo- báczky Kálmánt jelölte, a képviselőtestület pe­dig K. Nagy Sándor dr. polgármester indítvá- nyára Csúcs Károlyt és Stammer Bélát válasz­totta meg a kijelölő bizottságba. Dobay Andor ezután a tisztújító szék ülését felfüggesztette és a kijelölőbizottság tanácskozásra vonult vissza a polgármesteri1 hivatalba. Negyedóráig tartott a kijelölőbizottság ülé­se. Utána a vármegyei főjegyző ismét megnyi­totta a közgyűlést és bejelentette, hogy a kije­lölőbizottság Tóth Sándor sövényházi lakos pályázatát nem vette figyelembe, -mert pályázati kérelme hiányosan van felszerelve, a többi pá­lyázót áronban jelölte. A szavazatszedő küldöttség elnökéül dr. Pataki Tamást, tagjaiul ifj. Cserna Jánost és Inokai Tóth Lajost választották meg. Dobay Apdor főjegyző ismét felfüggesztette az- ülést és megkezdődött a szavazás. Félóráig tartott, amig a képviselők leadták szavazatukat. A szavazat lezárása előtti pilla­natban lépett a közgyűlési terembe a betegsza­badságon lévő Stammer Ákos dr. számvevőségi főtanácsosi és leadta szavazatát. Nagy izgalom közepette kezdte meg a sza­vazatszedő küldöttség a szavazólapok összeszám- lálását. Az első szavazat Farkas Lajosra, a má­sodik dr. Korek Miklósra, a harmadik Hargittay Andorra esett. Leadtak összesen 75 érvényes szavazatot. Hargittay Andor és Farkas Lajos fej-fej mellett haladtak végig, dr. Korek Miklós szava­zatai 14 után elfogytak. Végeredményben Har­gittay Andor 31, Farkas- Lajos 30 szavazatot ka­pott, így a városi adóhivatal új adótisztje egy szava­zattal Hargittay Andor lett. Hargittay Andor adótiszt letette ezután a hivatali esküt. Dobay Andor főjegyző üdvözölte ezután a megválasztott tisztviselőt és felhívta a figyelmét, hogy a képviselőtestület bizalmának megnyilvánulása nemcsak eddigi működésének elismerését jelenti, hanem fokozott várakozással tekint a közönség további munkája elé, amely az eddigi munkásságához hasonlóan sok szorgalmat és munkakedvet kíván. Hargittay Andor válaszában megköszönte a képviselőtestület bizalmát és ígéretet tett arra, hogy ezután is a legjobb tudásával és igye­kezetével kívánja szolgálni a várost. Külön mondott köszönetét Piti Péter gazdasági tanácsnoknak, 11 éven át volt hivatali főnöké­nek az iránta tanúsított jóindulatú támogatásá­ért. Ezzel a tisztújító szék ülése végétért, Dobay Andor főjegyző zárószavai után az új városi adótisztet a képviselők lelkesen megéljenezték. A munkaadók a kereskedelmi alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések kiegészítését kérik A kereskedelemben alkalmazott segédmun­kások legkisebb munkabéreire vonatkozó rende­let — amint ismeretes — már életbelépett, a tisztviselők, segédek és tanoncok legkisebb mun­kabéreit szabályozó rendelet pedig március 1-én lép életbe. A munkaadói érdekeltség általában meg­nyugvással fogadta a rendeletet, mellyel kapcso­latban azonban több kiegészítést és módosítást tart szükségesnek. Az országos Kereskedő és Iparosszövetség már foglalkozott ezzel a kérdéssel. A javaslat szerint hiányzik a rendeletből a felmondásban lévő alkalmazottakra vonatkozó intézkedés s így jelenleg vitás az, hogy a ren­delet hatálya kiterjed-e a felmondásban lévő tisztviselők fizetéseire és végkielégítési igényei­re is. Ugyancsak kiegészítő intézkedést tart szükségesnek az előadói javaslat az előző mun­kaadónál folytatott gyakorlat beszámítására vo­natkozólag is, miután a rendelet értelmében a legalacsonyabb munkabér megállapítása ennek beszámításával a szolgálati idővel arányosan emelkedik. Ebben a vonatkozásban a munka­adók az,t kérik, hogy az előző munkaadónál el­töltött szolgálati időnek igazolása a belépéskor kezdett rögös és küzdelmes s sok akadállyal te­lített, de mégis csali a magyar nemzeti jövendő felé vezető úton. A főispán azután a németországi munkás- elhelyezésről szólott, majd így folytatta: — A németországi munkára a munkások kijelölése a napokban megtörténik s ezenfelül továbbra semmi lehetőség nem nyílik újabb kül­földi munkaalkalmakra. Kötelessége tehát a józan magyar munkásságnak minden itthoni munkaalkalmat úgy az ors-zág, mint a saját ér­dekében megragadni, annál is inkább, mert köz­vetlen tárgyalás során járásonként megállapod­tunk úgy a munkaadók, mint a munkavállalók képviselőivel az aratási és mezőgazdasági mun­kaszerződések alapelveiben. Előre kijelentem, hogy azok, akik ezután is vonakodnának mun­kát vállalni, semmi körülmények között sem számíthatnak sem az állam, sem a (hatóságok részéről a jövőben semminemű támogatásra. '(Nagyon helyes)! RÉTIKUL újdonságok j modern útibőröndök, aktatás­kák nagy választékban HatOAÍT horöndösnél, Kossuth-u. 15. j nUluCIl JAVÍTÁST VÁLLALOK, j Mielőtt tavaszi építkezését, vagy tatarozását megkezdené, kérjen ajánlatot a ZSOLDOS R. T - tól, ahol mindennemű építkezési anyag a legolcsóbb napi áron kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék