Szentesi Napló, 1939. november (21. évfolyam, 249-272. szám)

1939-11-03 / 249. szám

SZEGED ARA 6 FILLÉR FÜGGETLEN POLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP PÉNTEK, NOVEMBER 3 SZENTES, 1939. iifni^rrniTTíníTi''i tnasammi Segíílk a hadi- kölcsönök károsulljaii A belügyi tárca költségvetésében a múlt évi összegnek másfélszeresét állították be hadi- kölcsönsegélyekre az 1939—1940. évi 18 hóna­pos költségvetési időre. Ez az összeg 5.250,000 pengő, tehát a múlthoz képest nem emelkedett. Ebből az 5.250,000 pengőből általában a háborús magyar államadóssági címletek, vagyis a hadikölcsönkötvények elértéktelenedése foly­tán súlyos anyagi helyzetibe jutott egyének és az ugyanilyen oknál fogva tönkrement jótékony­célú intézmények, nyugdíjintézmények és tár­sadalmi alakulatok kaptak támogatást. 4.650000 pengét a háborús magyar államadóssági cím­letek kisjövedelmű tulajdonosainak támogatá­sára 225 ezer pengőt a hadikölcsönzés következ­tében tönkrement jótékonycélú és nyugdíjintéz­mények, valamint társadalmi alakulatok támo­gatására, 375.000 pengőt pedig a meghatározott kamatozású értékpapírok, valamint takarók- és gyámpénztári betétek elértéktelenedése követ­keztében károsultak támogatására fordítanak. Ebből az utóbbi összegből az 1928. évi XXXIII. t. c. alapján létesített miniszterközi bi­zottság meghallgatásával a belügyminiszter a rendes hadikölicsöntámogatásra nézve megálla­pított elvek alkalmazása mellett elsősorban azo­kat részesíti támogatásban, akiknek címleteit egyéb módon szerzettekként nosztrifikálták. Méltánylást érdemlő esetekben ebből a hi­telből támogatásban részesülnek azok is, akik­nek birtokában olyan címletek vannak, amelyek­nek névértéke az ötezer koronát nem éri el, vagy ha eléri, nosztrifikált címletek már nin­csenek tulajdonukban, továbbá., akiknek címle­teit egyáltalán nem nosztrifikálták, vagy akik a nosztrifikált címleteiket nem hitvestársuktól vagy nem egyenes ágon örökölték és akik meg­élhetési alapjukat az 1918. évi október hó 31-ig szerzett meghatározott kamatozású más érték- papirokban vagy ugyanezen időpont előtt elhe­lyezett takarék- vagy gyámpénztári betétekben vesztették el, végül azok is, akiknek évi jöve­delme a rendes- segélyezés feltételéül megállapí­tott jövedelmi határt némileg meghaladja. Be keli éjből jelenteni a gépjármüveket A szegedi rendőrkapitányságtól hétfőn át­irat érkezett a szentesi rendőrkapitánysághoz a gépjárművek kötelező felülvizsgálata tárgyában. Az átirat szerint azokat a járműveket, amelye­ket első ízben 1934 december 31 után helyeztek üzembe, vagy pedig már azelőtt üzemben voltak, 1939 novemberében felülvizsgálás végett Szege­den a Pacsirta ucca 1 számú köztisztasági te­lepre felülvizsgálás végett elő kell állítani. A rendélet ellen vétők kihágást kötvetnek el és 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel sújthatok. A felülvizsgálatra vonatkozó részletes adatok, valamint a felülvizsgálatok időpontja a szegedi kapitányság által kifüggesztett hirdetményben tudhatok meg. Darányi Kálmán, a képviselőház elnöke jú­nius vége óta tartó betegeskedése után Minden­szentek napján 53 éves korában meghalt. Or­vosai már júliusban agy trombózist állapítottak meg. Kezdetiben azt hitték, hogy n'kotinmérge- zóse van. Darányi Kálmán a kiváló államférfi kiváló gazda is volt. Alföldi családból származott, <3 maga hosszú időt töltött a Dunántúlon. Mint miniszterelnök mutatta be államfér­fiúi kiválóságait. Rendkívül kiélesedettt viszo­nyok között mindenekelőtt megteremtette a po­litikai békét. Nevéhez fűződik az: ipari mun­kásság és magántisztviselői kar munkauzsorá- zásának megszüntetése, ö1 tette lehetővé a hon­védség korszerű felszerelését. E tettét a törté­nelem fogja méltatni. Bátran vállalkozott a, szociális kérdések megoldására is. A mezőgazda- sági szociálpolitikának sok fontos műve fűződik nevéhez. Az ő javaslata hozta tető alá a titkos választójogot is. Bethlen István oldalán mint miniszterelnök­Ankarai jelentés szerint a török kormány rövidesen orosz és román megbízottakat fogad a török fővárosban. E hármas tárgyalásokkal kapcsolatosan semmi részletről nem érkezett je­lentés, de több információ foglalkozik az angol —francia—török egyezménnyel. A szovjetnek a Balkánon való szerepléséről egy szófiai hír is beszámol, még pedig az új orosz követnek Szó­fiába való érkezése kapcsán. A szovjet kormány nagy tevékenységet szándékozik kifejteni a Bal­kánon — mondják Szófiában. — Erre vall az, hogy az új orosz követ három titkárral érkezett a bolgár fővárosba. Egy athéni hír azt jelenti, hogy az angol—francia—török paktum ellen­súlyozására a görögök újabb 10 évre meghosz- szábibítják az olaszokkal kötött baráti szerző­dést, amely szeptemberben lejárt. Athénben megjegyzik, hogy Olaszország és Görögország együttműködése fontos hatással lesz a balkáni államok politikájára. ANGLIA ÉS FRANCIAORSZÁG MEGNYUG­VÁSSAL FOGADTA MOLOTOV KÜLPOLI­TIKAI KIJELENTÉSEIT Molotov fontos kijelentéseket tett a Kremlben. Beszélt a német-—orosz baráti vi­szonyról. A két állam viszonya a maradandó ségi államtitkár működött. Gömbös kormányá­ban földművelési miniszter volt. A miniszter- elnöki székben másfél évet töltött. A mérséklet, a megfontolás, a kiegyenlítés embere volt. E kiváló -tulajdonságai nagyrabecsülést szereztek neki, mikor miniszterelnöki lemondása után vállalta a Ház elnöki tisztét. Az új parlament osztatlan bizalommal választotta be az elnöki székbe. A képviselőház munkája után még beteg­sége ideje alatt is érdeklődött. Mindenáron el akarta magától hárítani a betegség tudatát. Csak nagynehezen ment be a szanatóriumba, ahol mellhártya gyulladás és két ízben tüdő- gyulladás lépett fel nála. A múlt hét csütörtök­jén elvesztette eszméletét s csak rövid időkre tért magához, de már többé nem beszélt. A nagy halott holtteste ezidőszerint a Ke­repesi temetőben van felravatalozva. Hétfőn dél­előtt az Országházba szállítják. Temetése —• kedden — onnan történik. barátság helyreállításához vezetett — mondotta Molotov. — A nyugati hatalmaknak a hitleriz- mus megsemmisítésére irányuló célját bűnös szándéknak nevezi. Háborúskodásuk igazi célja világuralmi hatalmuk megtartása. Egy erős Németország Európa békéjének mellőzhetetlen feltétele. A balti államokkal aláírt orosz szer­ződések biztosítják a balti államok szuverénitá- sát. Leningrád biztonsága a finn tárgyalások­tól függ. Finnországot más hatalmak befolyá-i solják. Oroszország baráti viszonyt kíván fin­nekkel. Területcserét ajánlottunk fel a finnek­nek s tengeri bázis céljaira egy kisebb területet bérbe akarunk venni. — Törökország a semle­gesség! politika helyett inkább a nyugati hatal­mak háborús politikájával kapcsolta össze sor­sát. Berlinben Molotov beszédével kapcsolatosan kijelentik, hogy az orosz külpolitika és a német- orosz viszony bizonyára meglepetéseket tarto­gat. Az angol sajtó sajnálkozását fejezi ki Mo­lotov angol és franciaellenes állásfoglalása mi­att. — A legfontosabb az — írják az angol la­pok —, amit az orosz külügyi népbiztos beszé­dében elhallgatott. Hiányzott a beszédből a XXt ÉVFOLYAM, 249 SZÁM. Királyi Ügyészség Meghalt Darányi Kálmán I Az angol-francia-török paktum ellensúlyozására az olaszok a görögökkel kötnek szerződést Az oroszok tárgyalásokat kezdenek a törökökkel és románokkal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék