Pákh Albert (szerk.): Szépirodalmi Lapok, 1853 (1. évfolyam, 1-51. szám)

1853-01-02 / 1. szám

TARTALOM Kazinczy Ferencz. Elősző. Távolból. Költ. Tompa. j "Magyar dolgok külföldön“ (Hiunoreszk.) Kaján Ábel. Tárcza : Nemzeti színház, t'sengery A. Fővárosi újdonságok. Vidék. Külföld. — Irodalom. — Értesítés. Nyílt levelezés. . B. urnák R-on : A’ mint látja ön, minden akadály daczára, la­punk uj évre megjelent. Program­­műnk későn küldethetvén szét, jámbor szándékaink nagy részót is kissé később fogjuk valósíthat­ni. Utunk kész, de a kerékvágás uj. Számolunk ön szi­ves ígéreteire. • T. M. Urnák II-ll : Megelőző készsége elragadó. Hisz­­szük, hogy minél gyakrabban találkozunk önnel; gon­dunk lesz jó társaságra. — A kívánt lapokra nézve meg­tevők a rendelést. A. .1. urnák K-n : Mindenkor illy fényes sikert „sür­getéseinknek“, s czélunk elérése bizonyos. Első szá­munk már szerkesztve volt. Bővebben más utón. K. urnák B-n. Örömest vesszük ajánlatát s egye­beken kívül a vidéki irodalmi érdekek képviselésére kérjük fel. II. .1. urunk Uj-fleeséii. Történelmi rajzoknak igen szívesen adunk helyet lapunkban. Ajánlatát köszönet­tel fogadjuk. Egyelőre egy kis türelmet kérünk. A lap alakjának megállapítása után inkább tájékozhatjuk ma­gunkat a fölveendő czikkek terjedelme iránt. Kiadó tulajdonos : E ni i c li Gusztáv. (úri ulcza 8.) Helyben félévre 5 fr. p. p. negyedévre 2 fr. 40 kr. — Postán félévre 6 fr. p. p. negyedévre 3 fr. 10 kr. Megjelenik minden vasárnap ’s csütörtökön egy egy iv ; hirdetéseknél egy kétszer hasábzott sorért 5 kr. p. p. Felelős szerkesztő: Pakli Albert, (úri ii t c z a 13.) Budapest, január 2.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék