Pákh Albert (szerk.): Szépirodalmi Lapok, 1853 (1. évfolyam, 1-51. szám)

1853-01-02 / 1. szám

2 SZÉP RODALMI LAPOK. | 1853. előfizetési fölhívás SZÉPIRODALMI LAPOK czimü irodalmi és művészeti folyóirat 1853. évi január-juniusi folyamára. Tartalmát teendik e lapoknak : 1. Értekezések tudományos és művészeti tárgyak felett; északba tartozó korszerű indítványok, ismertetések, bírálatok. 2. Novellák, elbeszélések , humoreszkek. — Irodalmi s művészeti élet- s jellemrajzok. — Szellemdus közlemények a természet, történelem s emberélet kóréból, ép olly tanulságos, mintkedélynemesitö modorban. 3. Költemények, szigorúan megválogatva. 4. Változatos és élénk tárcza, mellynek tárgyai lesznek: a) a budapesti társaséleti, irodalmi s művé­szeti mozgalmak; b) a vidéki élet hasonnemű mozzanatai; c) a nemzeti színház előadásainak minden pártnézeteken felül álló , részrebajlatlan műbirálatai , szintúgy a többi budapesti színházak jelentéke­nyebb tüneményeinek rövid ismertetései; d) az Akadémia s egyéb tudományos és művészeti intézetek, közhasznú egyletek működéseinek folytonos szcmmeltartása. 5. A magyar irodalom minden újabb termékeinek , hazai műtárgyaknak érdekes ismertetései. 6. A külföldi szépirodalmi , s müve'szeti újabb jelenségek folytonos és tanulságos naplója, Midőn e programmal a t. közönség részvétét felhívni bátorkodunk, nem titkoljuk el magunknak a lehetőséget, hogy meg keilend küzdenünk a gondolattal, melly vállalatunkat — a már létezők s keletkező félben levők irányá­ban — elkésettnek vagy épen feleslegesnek fogja nyilatkoztatni. Programmunk kevés olly tárgyat említ, mit mások is n e ígérnének. De midőn mi nemcsak a tárgyakba, hanem kiválólag a szellembe fektetjük a súlyt, melly, hisszük, fő érdemét teendi czikkcinknek, tájékozásul néhány szót szükség elmondanunk. Nincs a ki ne erezné, hogy olvasóközönségünk miveltebb részének irodalmi vágyait eddigi szépirodalmi vállalataink ki nem elégíthetek. Ezt kénytelenek bevallani még azok is , kik az illető vállalatok élén állanak, ha egyebet nem tekinlnck is, mint azt, hogy legtöbb házainkat még mindig az idegen irodalmak e nemű termékei üzön­­lik el. A közönségnek, mellyre mi számítani szeretünk, kedvére való csak az lehet, a mi mind ész, mind Ízlés tekintetében épületes. Legkcdvesb hitünk , hogy idő folytán több ízben megindult, de a magyar közönségben még akkor hiányzott alapnál s általában liatal irodalmunk ezernyi viszonyainál fogva mindannyiszor fennakadt komoly folyóiro­da I m u n k ideje is épen úgy be fog következni, mint már annyi vállalatnak, mit elődeink lehellcnnek tartottak. Ózdiunk egy része el lesz érve , ha ezen tudományos lapokhoz átmeneti b i d u I fogunk szolgálhatni. E végett tartózkodni fogunk , nehogy üres idő vesztegetésekkel olvasóink ügyeimét a komolyabb eszméktől elvonjuk, sőt inkább azokhoz hozzá édesgetni s nagyobb vágyakat ébreszteni leend feladatunk. S azért, ámbár a szigorúan tudo­mányos modort kerülni fogjuk , a tudományt és művészetet még is mindenkor férfias lélekkel s’öntudattal karoland­­juk föl. Azon férfiak , kik bennünket c vállalatban támogatni fognak, elismert hitelű nevek , kik a hazai irodalom és művészet felvirágoztatására , balirányok kijelölése , uj ösvények előkészítése slb. körül most még inkább cl fognak követni minden lehetőt, mint valaha, midőn nemzetiségünknek értelmiség általi szilárdítása még nem volt olly hatá­rozottan kifejezett életkérdés, mint a minő most. Szépirodalmi íróink egy része hallgat vagy nem szól olly hangosan , mint tölök várni szoktuk. Iparkodni fogunk őket megnyerni. A közönség pártolása nem fogja méltánylat nélkül hagyni komoly igyekezetünket, melly bizonyosan ki fog tűnni, még akkor is , midőn czélunk sikeresb elérésére a humor kedélyesabb vagy a s a ty r a élesebb hangján fogunk szólani. S itt kinyilatkoztathatjuk, hogy pajtáskndni nem fugunk. „Barátunk,“ „tisztelt barátunk,“ szellemdus bará­tunk“ nem lesz. De még nelaláni elleneink irányában is mindig irodalmi hang fog uralkodni hasábjainkon. Nem tűztük ki ugyan feladatunkul , kiválólag hölgyek számára Írni czikkeinket, de régen meg vagyunk győződve, míkép ama valódi felfedezői buzgalommal clöadatni szokott örökös szerelmi problema-fejtegetések, kalandvadászatok és szépítő szerek lajstromzásán kívül , hölgyeink nagybecsű ügyeimét az élet egyéb viszonyainak tárgyalásával sokkal nagyobb mértékben fog lehetni megnyernünk. Végül hisszük , hogy minden családfő, ki tanulságos és élvezetes olvasmányt akar nyújtani családja körének, lapjainkban fel fogja ezt találhatni, még pedig úgy , hogy a serdülő nemzedék elöl nem fog kelletne azt soha zár alatt tartania. Reméljük , hogy valahányszor megérkezünk , mindig mosolygó arczokkal s nyílt karokkal fogunk találkozhatni. Fő dolgozótársaink lesznek : Arany, Bérczy, Brossai, Csengery, Degré, Erdélyi, Gyulai, Henszlmann, Hunfalvy, Irinyi, Jókai, Kazinczy, b. Kemény, Lévai, Lisznyay, Sükei, Székely, Tompa, Tóth L., Vrhtízy. Újabban volt szerencsénk még megnyerhetni : Adorján, Bánffai, Bernál, Bulyovszky, Császár, Dobsa, Garat', llunfalvy János, Lauka, Pompéry, Szász Károly,Stationary K. Uns Gerden urak közremtinkálását. Einicli Gusztáv Pakli Albert kiadó. szerkesztő.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék