Szinház és Mozi, 1955. július-december (8. évfolyam, 26-52. szám)

1955-09-09 / 36. szám

U ESTE HIDE» SZÍNES CSEHSZLOVÁK FILM A film szereplőinek já­téka s az operatőr magas- színvonalú munkája sem képes helyrehozni a szce- náiriuim alapvető hibáját: azt, hogy a mese rendkí­vül naív. Az ember egysze­rűen nem hiszi el a film­nek, hogy az egyébként fe­gyelmezett, jó katona, Jozo akkor sem ismeri fel sze­reiméiben a kémnőt, ami­kor a szolgálati rejtikulcs megszerzéséért könyörög. Ez az a pillanat, amikor az élet logikája <a szerep­lők életének logikája is) panancsolóan megkövetel­né, hogy a mag tévedt har­A naiv kislánynak álcázott kémnő tizedest (Otto Lackovics) (Éva Kubesova) először Haluza igyekszik meghódítani cos ébredjen helyzetének súlyosságára — s gyors fel­ismerés után leplezze le a kémnőt. A film kompozíciója azonban más úton jár. Az író rendkívül átlátszó, ha­mis mesét ad a kéimnő szá­jába, a megzsarolt bete® atyáról és szörnyű kény­szerhelyzetéről. És a fiú, a nézők legna­gyobb csodálkozására, el­hiszi a mesét, holott a va­lóságban nincs olyan kato­na, aki ennyire sematikus mesét elhinne. Ezen a ponton tehát a film vétett a realizmus alaptörvényed ellen s ez a későbbiekben is megbosz- szulja magát, mert ezáltal a történet megszokott és sima vágányokon gördül az ismert befejezés felé. A film készítőinek magas technikai kultúrájára vall, hogy a történet hibái el­lenére maga a film éppen a gyönyörűen megoldott színes felvételek, a kifejező zene s a színészi játék ter­mészetessége miatt mégis jól 'hat s hogy a cselek­ményben betétként szerep­lő vidám énekszámokat igaz derűvel kíséri a kö­zönség. Geszti Pál 2« A kalandfilmek megszo­kott izgalmával Indul a film meséje; autók és mo­torkerékpár üldözi szédü­letes sebességgel az élen haladó, egérutat nyerő gépkocsit. Látnivaló, hogy kémtör­ténetben lesz részünk. A következő »vágás« békés képein katonák tréfálkoz­nak és az esti kulturális műsor részleteit tárgyalják. És így halad a film törté­nete végig, ezen a kétszálú cselekményen, amíg azu­tán egyszer azt vesszük észre, hogy a két szál valahol összesodródott, s hogy az egyszerű katona, aki esténként látszólag ár­tatlan katonacsínnyel sze­relméhez szökik — bo­nyolult kémhistória köze­pébe kerül. Később Milánt hálózza be, a parancsnokság írnokát — s most éppen a rejtjelkulcs ellopására birja a tapasztalatlan fiatal szerelmest

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék