Színházi Élet - 1922/4. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 1 39 amit csak a divat metropolisai produká'nak : r.yf k! endőben, fehérneműben, selyem pizsa­mákban, séte péklcában stb. A tziváivány minden színét szikráztetjék it a se yir.ek, a zefirek és ( xfordok, a nemesen illatozó bőr­holmik, a Houbiganok és d'Orsayk kristály flakonjai. Éj mindé kincsek között olt áll szerényen és méltósággal mindezek ura : a szeretetre­méltó Rechnitz mester, a divat egyik legnép­szerűbb és legkedveltebb fejedelme a nyak­kendőkirélyj, uralkodik fölöltük és kíná'ja őket épp olyan ízléssel, amilyennel összevá­logfctni és csoportosítani ludta őket. De erre nincs is szükség, a Rechnit« árui maguk kí­nálják magukat. A poir.pés kis bolt ostroma szakadetlan és az ostromban vezetnek, akik­nek iiléce talán nem a legrosszabb: a mü» vészek és írók, Rechnitz leghívebb és leg­állandóbb VCVŐÍ. Mangold Béla Kolos A már-már klasszikussá vá!t idézettel lehet kérdez­ni, hogy : .van-e, aki e nevet rem ismeii ?" Buda­peiten bizonyára nincsen. Mangold Béla Kolos nem az az ember, akinek meg lehet állapítani a foglel­kczásét : ő egy fogalom s a szava törvény. Óiiási fóliánsokat írhatna tele s ítéleteit mindenki helybenhagyná, mert az ő törvényeit nem kényszerhatalom erőszakolja az emberekre. Mindenki önként veszi magára. A társadalom kötelezettségeinek egyik legiulyosabbja a diva'. És Mangold Bé.'a Kolos Magyarorszá­gon az a hatalom, amely kiszabja a divatot. S hogy szavának azonnal nyomatéka is van, azt a Várady Béla cég Váczi-utcai üzlete mutatja óriási forgalmával. Ugyanis ennek a cégnek főnöke Mangold B, Kolos. Nemcsak hogy minden tekintetben irányadó, hanem azonnal lehelővé is teszi bárkinek, hogy ugy öltözködhessék, ahogy a díva*, amelynek Pesten ő az első képviselője, megkívánja. Hölzer Csak a nagy világváro­sokban vannak olyan di­vatházak, amelyekből az ember tetőtől-talpig újjá­születve jöhet ki. Az öl­tözködés óriási benjomést tesz a környezetre és ha a legutolsó csavargó men­ne be az egyik oldalon egy-egy il>en divatházba s ott mindazzal a finom ízléssel és a nüanszokban is határozott egyéniséget eláruló gonddal és figyelemmel felöltöztetnék, amely a párisi ruházkodás non plus ultráját okozza — a másik ajtón, mint külsőleg kifogástalan világfi jönne ki. S ugye nez áll a rői öl özködésre is. Budapest kétségkí\ül világváros és neki is megvan az a helye, amelyiea legteljeseb­ben ráillenrk a fent elmor: dőltek. S ez a Hölzer. A tömegboroktól abszolút elütő ki­váltságai, a raktár, a kiszolgálás s a többi előnjök tökéletességei (eszik azzá, ami, Mc­gyerország párisi arányú divatházává. Breitfeld A prémek bircdaliá­nak hatalmas korifeisa a Breiifeld cég. Gyö­nyörű havas téli esté­ken, mikor a Váczi­utcai korzón a selyem­harisnyá8 női lábak meleg hócipőben sétál­nak a villan} fényes ki­rakatok előtt, a féry, a pompa 8ugárözönében efymásra mosolyognak vidáman a vál­lak és a kirakatok prémjei. Mintha csak mondanák egymásnfk: Te is közülünk való vagy? S ez a halhatatlan, néma beszélgetés legiürübben a Breiifeld kirakaté k előtt foly k. Breiifeld a művészvilág legkedveltebb szállí­tója s nevét még híresebbé tették a kiraka­tokban rendezett nagyszerű nvük. Mindez még csak a minap volt a szezon legközecén és most, hegy az általános olcsófcbcdás a szezon második felével a izőrmeárukra is kiterjedt, illő, hogy néhány szóval megemlé­kezzünk a pesti nők pompés öltöztetőinek Az idei sze­zonnak egyik leghálásabb újí­tása volt a fejdí­szek divatba ho­zatala. Nemcsak a páholyokban vagyvacsoréken a bálban vagy más ünnepélyek alkalmával, ha­nem zsurokon is a hölgyek a legnagyobb ra­gyogást fejdi­szekkel fejtik ki. Királynői benyomást ad az arcnak s koronát pótol a ragyogó fejdísz, ha jó kezekből került ki. Ennek a cikknek speciális kreálói a Kálazdy nővérek. Ez a régi és előkelő cég hatalmas múltra tekinthet vissza, amikor még hírét sem hallották a mai fejdi8zeknek. A művirág, a toll, a farsang legkedvesíbb jelmezei mind, mind a Kálazdy nővérektől kerültek ki és nem lehet kedve­sebb ékességet elképzelni ugy a színpadon, mint a társaságban, mint a virágot, tollat s egyik legnagyobbikáról. A Kálazdy nővérek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék