Színházi Élet - 1922/33. szám

20 SZÍNHÁZI ÉLET MOZ I£££T Az indián nő Az első háromfelvonásos magyar film története Sokszor voltam már tanúja filmkörökben heves vitáknak, amelyek mindig arról szól­tak, vájjon melyik volt az első magyar film. Mindenki példákkal állott elő «s tanukra hivatkozva, védte a maga igazát, ál,litván, hogy ö volt az első és a kezde­ményező. Éreztem azonban, hogy ezek aiz igaz-» ságok gyenge lábon állnak és ezért el-i •határoztam, hogy utána járok a dolgoknak és kinyomozom most már végérvényesen, hogy melyik is volt tulaj donképen az első magyar filmprodukció. ' Fáradságomat, mint mondani szokás, si­ker koronázta. Egy véletlen elhangzott be­• szélgetés helyes nyomra vezetett. v — Tizenöt évvel ezelőtt, ezerkilenc­százhét telén, — mondta Boross Mihály, a kitűnő filmiró, — a városligeti tó tükör­fényes jegén villámgyorsan száguldó kor­csolyabajnokok között feltűnt nekem egy m'agas, szőke, izgatott fiatalember, aki szenvedélyesen kurblizta kis Einemann-gé­péri a verseny menetét. Kronberger Lily és Szende Andor szielték pokoli gyorsasággal a jeget és az éni fiatal­emberem arcán ismét a szenvedélyes izga­lom lett úrrá. Kurblizott rendületlenül. Ez volt az első találkozásom Bayer Elemérrel, ugyanis mint később megtudtam,. 6 volt az, ki felkeltette érdeklődésemet. Már akkor tudtam, hogy Bayerrel még ta­lálkozni fogok a mozi berkeiben. Egy évvel később Bayer Elemér leérett­ségizett és kicsi lett neki a kis Einemann­apparátus. Mint szenvedélyes rajongója a filmnek, kieszközölte, hogy szülei egy nagy, rendes Kinorose-gépet vásároljanak szá­mára. Ö azonban ezt is keveselte. Ambíciói ha|tártalanok lettek és az akkor még alig tizennyolcéves ifjú, egy merész gesztussal, megalapította az első magyar filmgyárat, la »Kinograph«-ot. A személyzeti kérdés nem okozott Bayer Elemérnek nagy nehézséget, ezen a téren is egészen ujat produkált. Igazgató, iró, rendező, operatőr, laboráns és géphordozó lett egyszemélyben, saját gyárában. Nagy energiával fogott hozzá gyára be­rendezéséhez és rövid idő alatt ejkészültek 'az ő maga által konstruált tökéletes labo­rajtóriumi gépek és különböző kellékek. És állt a gyár. Ekkor jelentkezett Bayer, !az iró és megírta az első háromfelvonáscs Rau^hmaul Margit (Az ind án rő) Kankovszky Artúr (Törzsfőnök)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék