Színházi Élet - 1924/26. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 37 kell vennünk pompás szőlő­csendéletét és hangulatos ta­vaszi táját. Nagy tetszéssel találkoztak az angol iskolára emlékeztető, rendkívül finom női portréi is, legnagyobb sikereit azonban enteriőrjei­vel érte el. mára. Azóta is szép sikerre] szerepelt a Nemzeti Szalon­ban és a Műcsarnokban, amelynek kiállításairól első sikere óta egyszer sem ma­radt el. Az idei tavaszi tárlat ha­talmas anyagában is észre A sok megfigyelésre alkal­mat adó enteriőr-témákat szereti legjobban s itt külö­nösen a szürke szinek finom­sága érdekli. Általában min­den munkájában, pasztell­jeiben is a finom nüanszo kat, a szinek és tájak ked-Aradi Edvi Illés Jenő Zsuzsánna a fürdőben. Aradi Edvi Illés Jenő festménye ves hangulatait keresi, aminl ezt Tavaszmező-utca 1. alatli műtermében készült felvéte­leink is érzékeltetik. Edvi-Illés Jenő — aki megkülönböztetésül használ ja az „Aradi" jelzőt — jelen­tős külföldi sikerekre is visszatekinthet. 1913-ban St. Louisban, 1914-ben Leipzig­ben talált nagy tetszésre a nemzetközi kiállításokon. A háború alatt a híres lőcsei templomban festett tizenöt pompás részletet ; ezekkel a képeivel és eredeti, külön­leges technikával megfesteti lőcsei utcarészleteivel 1921-ben gyűjteményes kiállításán ért el nagy hatást. Most ér­dekes kompozíciókon dolgo­zik s az őszi tárlaton na­gyobbszabásu munkákkal óhajt résztvenni. A hires Edvi-Illés-müvész­familiának egyik kitűnő tagja. Az isteni szikrát ma­gával hozta, talentuma az őserő örök forrásából merít, mesterségbeli tudását Zem­plényi Tivadartól és Hege­dűs Lászlótól: tanulta. A két kiváló mester hatása kétség­telenül érezhető Aradi Edvi-Illés mondanivalóinak elő­adásán, anélkül azonban, hogy ez eredetiségének rová­sára esnék. Régi igazság, hogy az originális talentu­mok mestereiktől nem ma­gát a művészetet, hanem csak a mesterségbeli tudást s ennek minden csínját­bínját sajátítják el és aztán szabadon fejlődhetnek olyan irányban, amelybe tehetsé­gük ereje lendíti őket. Aradi Edvi-Illés Jenő a fiatalabb festőgenerációnak egyik elismert reprezentánsa, akinek munkái feltűnése óla — tizenöt éve — gáncs nél­kül állják a tárlatok mii­kritikusainak bírálatát. Még akadémiai növendék korában, 1909-ben tűnt fel nagyszerű linoleum-metszeté­vel, amelyet az állam meg is vásárolt gyűjteménye szá-Aradi Edvi Illés Jenő tavaszmező-utcai műtermében :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék