Színházi Élet - 1926/48. szám

24 SZÍNHÁZI Ë LET Chopin három szerelme: Vaály Ilona Lábass Juci Kovács Ilonka . . Azt engedd csak. hogy szeresselek téged, llogy szeresselek téged. Nem kérek más lúisénel. Csak azt, hogy szeresselek tégedet ! . . . Frederic Chopin ezt énekli Wandának, amikor örök hűséget i.gér neki első pro­tektorának : Czartoriszky Ádám herceg­nek velazova-volai kastélyában; ezzel fo­gadja, amikor viszontlátja Párisban és ezzel búcsúzik tőle örökre 1848 karácso­nyán . . . Három nagy szerelme volt a lengyel dalköltőnek : Radziwill Eliza her­cegnő, Eisner Wanda és George Sand ; de a három szerelem voltaképen csak egy, egyellenegy : az egyetlen, az igaz, az örök szerelem, amelynek lángját Wanda éb­resztette szivében . . . Hadd vegyük ilt sorra Frederic Chopin szerejmeit : Radziwill Eliza: Vaály Ilona. Egy kis hercegnőcske : a párizsi len­gyel emigráció fejének, Radziwill herceg­nek a leánya. Párizsban nevelkedett, otl nőtt fel bakfissá és amikor az apja elküldi Ve'azova-Volába Czartoriszky Ádám her­ceghez, hogy megösmerje Lengyelorszá­got és a lengyelekei : Legelsőbben Cho­pin Fredericet ösmeri meg. Vaály Ilona formálja meg a Király Szinház színpadán Radziwill Eliza herceg­nőt. A figura, amelyet a néző elé állit : kedves, rokonszenves, vidám, értelmes, finom, elragadó, A tizennyolc éves leány­kák szobrát Rodin nem formálhatta volna meg szebben, jobban. Csupa szív és csupa báj, csupa érzelem és esprit ez a kislány, ahogy Vaály Ilona megformálja. Bizonyos, hogy — meglepetés lesz, a pre­mier Jiagy meglepetése ez a kis lengyel hercegnő ; — ez az öntudatos, kedves primadonna. Szerepéről különben Vaály Ilona a kö­vetkezőket mondotta nekünk : — Eleiem és pályám legszebb ; de egy­ben legnehezebb szerepe ez. Nem a sablo­nos operettek sablonos szubrettjét ját­szom ; hanem : embert formálok, tizen­nyolcéves, szerelmes leányt. Régi Chopin­imádó vagyok. Az akadémián csaknem kizárólag Chopint játszottam és most is, ha leülök a zongorához : a Berceuset, u a9ll grande Polonaiset játszom. Amióta pedig nagyszerű melódiáit énekelem is : százszorosan felfokozódott bennem a Chopin-imádat I... George Sand: Lábass Juci. Chopin bujkál, szökik George Sand elől, aki megunván Alfred de Musset udvar­tartását, az álmodozó muzsikus barátsá­gára vágyik. És a Radziwill herceg esté­lyen ott terem Madame Aurore Dudevant — George Sand a zongora melleit, amint Frederic Chopin 1 alkan, ábrándozva a szerelmes keringőt — az as dur Valse-ot, — játssza éppen. És Musset versét mondja : A sziu, melyben szerelmem ét Kis kalitka; Jaj, hogyha plctykautra kél Drága tilka. Chopin érzi, tudja, hogy nincs menek­vés többé. A szerelmes asszony kiveli rája aranyhálóját és - fogva .marad e há­lóban. Visszhangra lel lelkében a forró női szó • ..Csak csókolj; Mitől se féli Sohse kimélj: Csókolj: Ah. egyre még. .1 szivem ég! . . ." Lábass Juci játssza George Sandot a Király Színházban. Neki való, az ő érde­kes egyéniségét fedő szerep. Nem is kell játszania : csak magát adja és — George Sandot látjuk, a dámát, a költőt, az élet és a szerelem művészét. Lábass Juci igy nyilatkozott szerepéről: — Csupa érdekesség, csupa újszerűség ez a szerep. Voltaképpen drámát játszom: az ének és a tánc nem kisebbíti a drámai akcentust és a drámai értéket ; sőt : érté­kesebbé és érdekesebbé teszi azt. Nagyon szeretem ezt a szerepet; aminthogy na­gyon szeretem a George Sond férfias és mégis annyira asszonyi figuráját !... Eisner Wanda: Kovács Ilonka. Az egyetlen, az örök szerelem, -— ame­lyet elhagyunk botorán, ifjú meggondo­latlansággal. Chopin csak őt szereli és — csak őt csalja meg. Kolostorba vonul és fátyolt öli . . . egyszer találkozik még a hűtlennel, de csak azért, hogy imát mond­jon érte. — Első szerep, — mondotta nekünk a Zeneakadémiából a Király Szinház szín­padára került Kovács Ilonka ; — első szerep és mindjárt nehéz feladat. Chopint énekelni — gyönyörűség, Chopint szeret­hetni, ha mindjárt eredménytelenül is. ugyancsak az .. . * Chopin nem tud választani három sze­relme közül... a közönség is ilyen hely­zetben lesz Chopin három szerelmével szemben. ' * Faragó Jenő és Bertha István „Chopin" cimü daljátékának premierjét december 3-án tartja meg a Király Szinház.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék