Színházi Élet - 1936/47. szám

XZ\NUAZ\ 4-IÉT A »Néma levente« Debrecenben. Török Vera, H. Neméuyl LIU (Zilia), Mihályfy Rózsi is Somlay Julia (Foto Burg) Ifjú Horthy Miklós, a r&diótörvénysziók védőügyvédje (Foto Laubt Dr. Sztankovics Viktor, a törvény­szék elnöke (Foto Filmiroda) Az olimpiai sikerek ut&n bekövetkezett győzelmi mámort és egyes győztesek nemzeti hősként való ünneplését az ln­tellektuellek táborának egyrésze túlzásnak minősítette. Most a rádió alkalmai ad a sport barátainak ég ellenségeinek, hogy nyilvános tárgyalás keretében döntsék el a kérdést. A rádió 13-ára, péntekre tőrvényszéki tárgyalást tűzött ki. ahol a megvádolt sport védelmében ifjú Horthy Miklós lép iel, az ügyészi tisztet Bisztray Farkas Ferenc, az elnöki szerepkört pedig dr. Sztankovics Viktor tölti be. A törvényszék maga nem hoz végleges döntést, az Ítéletet a tárgyalás lefolyása után rábizza a közönségre, vagyis a közönség később egy Képirt oldalnyi indokolással a vádlott felmentése, vagy el­itélése mellett szavazhat. A három legjobb indokolást a rá­dió később nyilvánosságra hozza. 1/iMzci az IRTA: SOMOGYI GYULA Bisztray Farkas Ferenc, a törvény­szék ügyésze Az Aranyhal huszonötödik előadásán, Tamás István, a szerző remek tajtékpipával lepte meg Rózsahegyi Kálmánt 1902 novemberében mu­tatta be a Vígszínház Mol­n'ár Ferenc klasszikussá vált bohózatát, »A doktor úr«-at. Azóta harmincnégy esztendő telt el! Azóta örökre eltűnt egy gondta­lan, szép korszak; átél­tünk eigy világégést; — s ha egy merész gesztus­sal elhessegetjük lelki sze­meink elől a harmincnégy esztendő történelmi ködét s végignézzük Molnár Fe­renc remekművét, — ak­kor azt mondjuk (magunk­ban: vissza az egész, nem igaz a harmincnégy esz­tendő, nem történt semmi, mindez osaik tegnap tör­tént, nem tegnap: ma. Molnár Ferenc Puzsér já­rtak, Sárkány doktorának nem ártott meg az idő. »A doktor úr« Moln'ár Fe­renc ama remekei közé tartozik, amely soiha el nem fog évülni, mert egy istenáldotta; író fia­talos, játékos lelkéből pat­tant ki. Ési éppen ez kész­tetett engem arra, hogy a Bethlentéri Színház mű­sorába felvegyem. Puzsér, a drága, okos, csupasizív betörő a derék Liliom mása harmincnégy éve nem lépett budapesti színpadra. Akik akkor lát­ták, már régen, vagy el­búcsúztak ettől a siralom­völgytől, vagy nagypapák és nagymamák. Az új kor csak hírhői isimeri. Meg kell, hogy ismerkedjék vele a színpadon is. Éppen olyan örömmel, önfeledt­séggel kacagja végig a szellemes játékot, a tipikus moln'árferenci fordulatokat, mint azok, akik egykor a boldog békeidőik gondta­lanságával mulattak rajta. Tudom, nagy fába vágta fejszéjét a Bethlentéri Szín­ház, mikor »A doktor úr« felújítására vállalkozott. Hegedű» Gyula, Nikó Lina, Fenyvessy Emil, Varsányi Irén szelleme lebeg a da­rab szerepei fölött. De ak­kor még ezek a színpadi nagyságok isi fiatalok vol­tak. Még alig »beérkezet­tek«. Fiatal volt a darab írója is. Ezzel a darabjá­val vált. — Moln'ár Fe­renccé! A Bethlentéri Sz'nház fiatal színészek­kel játszik irodalmi értékű színdarabokat. Hogy »be­érkezzenek«. »A doktor úr« felújítása tehát belevág programjába.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék