Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 8. kötet

M - Mártonffy Zsigmond - Martonosi Mihály - Martony Károly (kőszeghi) - Mártonyi Lukács (Mihály) - Martonyos Sándor - Martos Ferencz, ifj.

767 Mártonífy—Martos 768 •clopaedia. Bpest, 1886. 621. 1. — Kiszlingstein Könyvészete. — Paedagogiai Zsebnaptár VI. •évf. 1891— 92-re. arezk. — Délvidéki Szemle 1892. 5. SZ. arczk. — M. Könyvészet 1891— 1893., 1895—97., 1899. — Pallas Nagy Lexikona XII. 380., XVIII. 227. lap. — Abauj-Kassai Közlöny 1897. 41. SZ. — Uj Idők 1898. 24. sz. arczk. és önéletrajzi adatok. Mártonífy Zsigmond, főgymnasiumi tanár volt a székelyudvarhelyi római katholikus főgymnasiumban 1860—62-ig •és 1848—1849. honvédhadnagy. — Le­velei: Kossuth Lajoshoz, Ó-Becse, 1848. július 15-én és báró Wesselényi Miklós­hoz az ó-becsei táborból 1848. júl. 17., aug. 14. és 20. (Történeti Lapok II. 1875. 45. sz.) — Munkája: A váltógaz­daság, vagy az okszerű mezőgazdászat és falusi háztartás alapelvei. Koszorú­zott pályamunka. Vezérfonal a mező­gazdasági kifejlésre különösen a kisbirto­kosok számára. Nagy-Szeben, 1864. Szinnyei Könyvészete. — A székelyudvar­helyi róm, kath, fögymnasium Értesítője 1896. 38. lap. Martonosi Mihály. — Gyászverseket irt Kis M. Tótfalusi halálára (Exemplar viri . . . Claudiopoli, 1702) és Szathmár­Némethi Mihály halálára (Portus Aeter­íium .. . U. ott, 1709.) cz. munkákban. M. Könyv-Szemle 1898. 280., 281. 1. Martony Károly (kőszeghi). L. Kö­szeghi Martony Károly. Mártonyi Lukács (Mihály), minorita­rendi áldozópap s gymnasiumi tanár, szül. 1863. okt. 12. Berzenkén (Sárosm.); 1885. szept. 29. lépett a rendbe s theolo­giát végzett. 1892-ben nyert tanári ok­levelet ; előbb az erzsébetvárosi állami főgymnasiumban működött, jelenleg a kézdi-vásárhely-kantai r. kath. algym­nasiumban a latin és görög nyelv ta­nára. — Czikke az erzsébetvárosi fö­gymnasium Értesítőjében (1892. A gö­rög színház, ism. Egyet. Philol. Közlöny 1893.) A minoritarend Névtára 1887. — A kézdi­vásárhely-kantai r. kath. gymnasium Értesítője 1896. — Vajda Emil Névkönyve 120. 1. Martonyos Sándor, földbirtokos. — Czikkei a Falusi Gazdában (1859. Mikor kezdjünk kaszálni s mikép készítsünk jó szénát? Természetes rétek gondvise­lése kaszálás után, Őszi repcze vetése, ábrával). Martos Ferencz. ifj., államtudományi doktor, miniszteri segédfogalmazó, M. Fe­rencz gyártulajdonos és Ilertzka Adél fia, született 1875. jannár 10. Aradon; középiskoláit szülővárosában fejezte be, hol a Petőfi önképzőkör elnöke volt; ezután szüleivel együtt a fővárosba köl­tözött, az egyetemen jogot hallgatott és jogi doktori oklevelet nyert. Mint har­madéves jogász az egyetemi kör és az országos magyar diákszövetség elnöke és egy évig főszerkesztője volt az Egye­temi Lapokuak. 1896-ban a vallás- és közoktatási minisztérium kötelékébe lé­pett, a hol ma a művészeti osztályban segédfogalmazó. — Első tárczáit az Arad és Vidékébe írta; első verseit a M. Gé­niusz tette közzé. 1894. a P. Napló szer­kesztőségének tagja lett és a Tűzhely körül cz. mellékletét szerkesztette s tár­czákat írt különösen Alice névvel; Vészi József szerkesztése alatt még másfél évig dolgozott ott; majd a Budapesti Hirlap szerkesztőségébe lépett, melynek két évig volt belső dolgozótársa, tár­czákat, híreket, apróbb színházi kritikát írva a lapba. 1896 óta állandóan a Hétbe ír; az Uj Időkbe költeményeket, a Bu­dapesti Naplóba tárczákat. Néhány ver­sét a Kisfaludy-Társaságban felolvasták. Czikkei a M. Géniuszban (1896. A szár­nyaló Ibsen), a Művészvilágban (1900. Állami színházaink a kultuszminiszté­rium hatáskörében), költeménye az Or­szág-Világban (1895), sat, — Munkái: 1. Iza és egyéb költemények. Bpest, 1896. (Ism. M. Szemle 14. Polit. Heti Szemle 14., Hét 13., Nemzeti Újság 80., Vasár­napi Újság 29., Egyetértés 88., M. Gé­niusz 23., Jelenkor 5., Ország-Világ .17. sz., M. Szalon XXIV. 418. 643. 1.) — 2. 24. ív sajtó ala adatott 1901. szept. 26.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék