Szion, 1839. július-december (Második félév, 1-26. szám)

Jóséi, cs. kir. fő he rezeg , magyarország' Nádora. ISÍViílI. főherczeg. Érsekek és Püspökök. iíopácsy Jó’sef, eszlergami érsek, primás­lierczeg. MlobHSU/Jiy Péter, kalocsai érsek. Tarkovils Gergely, eperjesi g. e püspök. G. Nádasdy Paulai Ferencz, váezi püspök. Belánszky Jó’sef, beszterczebányai püspök. Böle András, szombathelyi püspök. Laitsák Ferencz, nagyváradi püspök. Hám János, szathmári püspök. Scitovszky János , pécsi püspök. Lonovits Jó’sef, Csanádi püspök. Kukovich Jó’sef, diakovári püspök. B. Barkóczy László, fehérvári püspök. Haulik György, zágrábi püspök. Sztankovits János, győri püspök. Ocskay Antal, kassai püspök. Jordánszky Elek, Tinnini felszentelt püspök. Girk György, adrási püspök. Tersztyánszky Imre , ez. phari püspök. Dertsik Nép. János, pristiníai püspök. B. Bemer László, dulciniai püspök. Miskolczi András , serbiai püspök. Sailer György, bosoni püspök. Balassa Gábor, anzari püspök. Karner Antal, báczi ez. püspök. Szerzetes Rend-Apát ok ’s Prépostok. Villax Ferdinand, zirczi rend’ apátja. Bresztenszky Béla , tihanyi apát. Grosser János, ájtatos rend’ provineiálisa. Valóságos К an о k о k. Csanádi megye: Schuler Ferencz, nagyprépost. E g r i fő megye: Greskovits Ignácz, éneklő kanonok. Boskoványi Ágoston. Harmos László. Ferentzy Jó’sef. Erdélyi megye: Weszprémi Pál, örkanonok. Esztergálni fő meg’ye: Jordánszky Elek (1. f.) Dertsik Nép. János. (1. f.) Fejérv ári megye: PendI Ferencz, apát. Farkas Imre, apát. Győri megye: Sailer'György, (1. f.) Kovács Jó’sef, olvasó kanonok. Sághy János , székes egyházi főesperest. Feltinger István, Sopronyi főesperest. Pajer László , komáromi főesperest. Kalocsai fő megye: Bajzik János nprépost. Csupor Mihály éneklő kanonok. Nehiba János , bácsi főesperes. Munkácsi megye: Csurgovich János, munkácsi n. prépost. Nváradi megye: Vass László, apát. Schwarczl Ferencz. Molnár Péter, prépost. Nyitrai megye: Greguska István, apát. Sándor Imre , székes-egyházi esperest. Mészáros András, főesperest. ;|»|)А S z i о и I. valóinak és Pártfogóinak nevei. lS3Qd$* év* első felében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék