Szociálpolitikai Értesítő (1986/1)

II. Áttekintés a szociális munkás képzés elméleti és gyakorlati kérdéseiről - Ferge Zsuzsa: Vitaindító gondolatok a szociálpolitikai szakemberképzésről

122 gyakorlat nélkül. A "terepet" itt a szociális ügyin­tézés, a szociális intézmények és a különböző lakos­ságcsoportok, közösségek, családok és egyének jelen­tik, akikkel a szociális hálózat dolgozik. A terepismeret /és kivált a gyakorlat/ nem tanít­ható az egyetemekről, főiskolákról vagy középiskolák­ról "kinyúlva". A gyakorlati oktatóknak a terepen kell lenniük. Idejük egy részében annak az intézménynek a feladatait végzik, ahová tartoznak, legyen az család­segítő központ, szociális otthon, nevelőotthon vagy tanácsi szociális osztály. Idejük másik, valószinüleg nagyobb részét a gyakorlaton lévők oktatása tölti ki. Munkájukat könnyíti, ha nem az adott intézmény, hanem a tanítás vagy a művelődésügy alkalmazottai. 3. Szociális igazgatási /és társadalombiztosítási/ ügy­intéző szakemberek, az igazgatás különböző szintjein. Ezek a feladatok jogi, esetleg pénzügyi szakismerete­ket, általános társadalmi tájékozottságot, valamint megfelelő szemléletet igényelnek. X / ^ 4. A szociális szakszolgálat magasan képzett szakembe­rei. /Több-kevesebb eltéréssel ez a szakember-típus felelne meg annak, amit ujobban külföldön - keleten és nyugaton — "szociális munkásnak" hívnak./ Fel­adatuk rendkívül változatos, és szakképzettségük irá­nya is sokféle lehet. Elvileg szakosodhatnak az el­látandó terep szerint /kórház, szociális otthon, át­meneti szállás, családsegítő központ stb./, vagy a kliensek csoportjai szerint /szellemi vagy fizikai fogyatékosok, idősek, csövesek, alkoholisták, börtön­ből szabadultak stb./. Felsőfokú végzettségre, komp­lex - szociológiai, szociálpszichológiai, pszichológi­ai, jogi stb. - ismeretekre van szükségük ahhoz, hogy x/ Szociális szakszolgálaton azon hálózatok dolgozóit értem, akik közvetlen személyes kapcsolatban állnak ügyfelekkel vagy azok közösségeivel. A szociális igazgatás más szak­embereit nem sorolom ide. A szóhasználat önkényes, vál­toztatható .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék