Állami Faludi Ferenc gimnázium, Szombathely, 1923

A SZOMBATHELYI M. KIR. ALL. FÖREALISKOLA 1923—24. ÉVI ÉRTESÍTŐJE. Közzétette: Dr. PEREPATITS ISTVÁN kir.rigazgató. Az 1923 24. év, iskolánk 12. éve, általában nyugodt lefolyású voll, A tanári testület megalakulása, a fölvételi stb. vizsgálatok és a tanulók be­írása a Rendtartásban megállapított sor- és időrend szerint történtek. A ta­nári testületben a mull évhez^viszonyítva az a változás történt, hogy a tiszt­viselői létszámcsökkentés folytán Havas József r. tanár október 1-én elhagyta intézetünket és vele a tanári pályát; Dávid Ernő r. tornatanítónkat pedig, miután két éven át 5 tagú családjával egyik szűkös szertári helyiségünkben vonta meg magát s megfelelőbb lakáshoz anyagi áldozatok árán sem jut­hatott, novemberben saját kérelmére Budapestre, az Orsz. Testnevelési Ta­nácshoz osztotta be a tanügyi kormányzat. Helyébe Konrád Béla h. torna- tanító jött a zalaegerszegi főgimnáziumtól. A hitoktatók között is volt vál­tozás, amennyiben a reformátusok külön hitoktatót kaptak Kovács Elek lelkész személyében; eddig ugyanis a felettes egyházi hatóságok megegyezésével a két protestáns felekezet tanulóinak közös hitoktatójuk és közös hittan­óráik voltak. Beírtunk az egész éven át 320 rendes és 17 magántanulót. Apadás az előző évhez viszonyítva 40 tanuló, ami megfelel a középiskolai tanulók létszámában országszerte tapasztalható csökkenés’arányának. Ha e szomorú lény okainak vizsgálatát mellőzzük, iskolánk különleges körülményei között örülnünk kell azon, hogy az érintett általános viszonyokkal és a tanügyi kormányzatnak a középiskolák szellemi szintáját emelő törekvéseivel seré­nyen együttműködve sikerült tanílványaink számát a jelenlegire korlátozni; mert intézeti épületünk elhelyezése és térfogata (nincs megfelelő udvarunk, nincs fornacsarnokunk*stb.)'tiltakoznak épen az ifjúság fontos érdekében — akkora tanulói létszám ellen, amekkorának kényszerítő viszonyok között - helyet szorítottunk; 1919-20.-ban pl. 529 diákunk volt. A tanévet szeptember 5-én Veni Sancfe-\al és az előírt módon tartott iskolai ünnepséggel nyitottuk meg; utána megtörtént az osztályok elrende-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék