Tér és forma, 1930 (3. évfolyam)

III. évfolyam, 5. szám - Dr. B. V.: Templomépítés Magyarországon

Árkay Bertalan: Kis templomterve TEMPLOMÉPÍTÉS MAGI AKORSZA^OI . .. A zok számára, akik napjaink magyar építészetét figyelik, ez a téma a leg­szomorúbbak egyike. A vallásosság reneszánszával kapcsolatban mind több és több templom épül fel. A jól megszervezett, jó vezetés alatt álló hitközségek anyagi erejük legjavát templomépítésre fordítják. S mint Bu­dapesten, országszerte hatalmas templomépítő mozgalom folyik. A hívek intenzív lelki gondo­zása mind erőteljesebb lesz és igazán elismerés­sel kell nézni azokra a férfiakra, akik az utolsó 10 év rendkívül nehéz gazdasági viszonyai köze­pette ilyen arányú építőmunkát tudtak lehetővé tenni. A kívülálló, aki nem ismer mást, mint a száraz statisztikai adatokat, aki azt hallja, hogy például Budapesten a templomok száma 1920 óta 45 szá­zalékkal növekedett (29-ről 52-re) és ismeri a mai építészgárda tehetségeit, ismeri a legfiata­labbak folyóiratokban megjelent terveit, bizo­nyára azt fogja hinni, hogy ebben a nagy temp­lomépítő tevékenységben a tehetségek változatos és lelkes munkája érvényesült, jutott szóhoz, te­remtett értékeket, rakta kőbe e kor hitbeli buzgalmát. Bizonyára azt fogja hinni ez a kívül­álló ! Sajnos, mint nagyon jól tudjuk, nem így van! Sajnos, meg kell állapítani azt, hogy az utolsó tíz év alatt felépült templomok legnagyobb része a legalacsonyabbra letett mértéket sem üti meg. Nagyobbára a művészietlenségnek és a lel­ketlen munkának valóságos mintapéldái éktele­nítik el városainkat, mint falvainkat. Csak igen kevés az, amit művészi törekvés és tudás lelkesít át, Csak igen kevés az, amiben eredeti művészi munkának nyomára akadunk, a maradék minta­könyvek lapjairól átvett, egyes kirajzolt elemek­ből összeragasztott stílus kögités, de még több, ahol még ezt a szintet sem érte el a tervet készítő. Szeretném, ha nem értenék félre, szeretném, ha világosan megértenék azt, amit mondok, ami­nek kifejezést kívánok adni. Abban a nagy 216

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék