Tér és forma, 1931 (4. évfolyam)

IV. évfolyam, 1. szám

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TER ES FORMA BUDAPEST 1931 JANUÁR EPITOMI VESKETI HAVI FOLYOIRAT SZERKESZTIK: »». It I Fit KA IF Ifi VIRGIL, És HOMOK JÁNOS ÉPÍTÉSZEK FŐMUNKATÁRS: KOZMA LAJTOS ÉPÍTÉSZ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Bl'UAPEST VI. HOURIASriCZHV UCCA 'if. TELKFOI: VI I . 130-6» KS 219-»!» TARTALOMJEGYZÉK: A margitszigeti nemzeti úszóstadion Irta: Hajós Alfréd A budapesti autobuszgarázs .... Rotterdam város „Kiefhoek" lakótelepe Irta: J. J. P. Oud Eglisee-lakótelep Baselben. 1930. Irta: B Könyvekről. Irta: B. V. dr 1—7 8—10 11—17 18—21 24 Építészet — Művészet — Technikai szép­ség. Irta: Roger Ginsburger .... 25—27 Orbán Ferenc könyve az építészetről a nagyközönségnek. Irta: il 27—28 „Hogyan épült Budapest." Irta: dr. Bier­bauer Virgil 28 Az O. M. K. Iparművészeti Iskola építé­szeti szakoktatása. Irta: Györgyi Dénes 29—10 A TÉK ÉS FOKMA ELŐFIZETÉSI DÍJA: Egész évre IfO.— P, félévre 22.— P, negyedévre 12.— P, egyes száma ára J,.— P A Vállalkozók Lapja előfizetőinek: egész évre 28.— P, félévre 15.— P, negyed évre 8.— P Románia részére: egészévre 1020 lei, félévre 550 lei, negyed évre 300 lei Műegyetemi, íelsőépitőipariskolai hallgatók és köztisztviselők abban a kedvezményben részesülnek, mint a Vállalkozók I.apja előfizetői A „Tér és Forma" részére szánt anyag a szerkesztőségben, vagy Komor János (I, Keleti Károly ucca 31. Telefon: Automata 629-78), ill. Dr. Bielbauer Virgil (II, Zárda ucca 57. Telefon: Autóm. 528-56) szerkesztőknek nyújtható be. — — A kéziratok gépírással, a lap egy oldalán írandók. A beküldött képek az illető szám megjelenése után a szerkesztőségben vehetők át. — A beküldött cikkekért szedett oldalanként 8 pengő tiszteletdíjat fizetünk. — Fentartjuk magunknak, hogy a „Tér és Formá"-ban közölt képeket külön gyűjteményes lenyomatban, esetleg könyvalakban minden további tiszteletdíj nélkül leközölhessük. A ter­vek a szerzők tulajdonában maradnak, a közölt cikkek csak hozzájárulásunk esetén közölhetők. FELELŐS SZERKESZTŐ : LAKATOS MIIIÁLA, FELELŐS KIADÓ: SÓS GVÖRG1 KIADJA: LAKATOS MIHÁLY ÉS SÓS GYÖRGY (VÁLLALKOZÓK LAPJA) ••••• ... * A SZÉKESFŐVÁROSI AUTOBUSZGARÁZS „ANTI PLU VI US" RENDSZERŰ RAGACSNÉLKÜLI FELÜLVILÁGÍTÓJA MÁRKUS LAJOS VASSZERKEZETEK GYÁRA BUDAPEST VI, HUN UCCA 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék