Tér és forma, 1933 (6. évfolyam)

VI. évfolyam, 4–5. szám - Kriegsau Emil: A városmajori új templom

A VA Et OSHA JO It 1 ÍJ TEMPLOM Nagy ünnep lesz pünkösd vasárnapján Budán. A bíboros hercegprímás felszenteli az új város­majori templomot. Üj templom. A szó legteljesebb értelmében. Minden igazi művészi alkotás: új. Rejlenek benne régi forma gondolatok is, de egészében és lényegében mégis új. Ezért érthető, hogy a kri­tikák pergőtüzében áll, sokakra nagy vonzerőt gyakorol, mások nem értik még, de az általános érdeklődést felkelti. Megmozgatja a lelkeket, van nagy, erőteljes mondanivalója, tud elementáris erővel hatni, mert a folyton megújuló emberi szellemmel lépést tartó művészi alkotás. A harmadik temploma a Városmajori Egy­házközségnek. A kommunizmus ideje alalt szü­letett meg első elődje: a Csaba uccai egyik nagy bérház szuterrénjében berendezett katakomba­szerű kápolna. 192.3-ban a buzgó városmajori hívek áldozatkészségéből, Istenben megboldo­gult nagy építészünk, Arkay Aladár ízig-vérig magyaros művészetéből megépült a második templom és tíz év múlva íme ill áll a harmadik templom a Városmajorban. Ezt is a hívek cso­dálatos áldozatkészsége és nagy hite s buzgó­sága építette. A második templom is kicsinek bizonyult, a hívek tovább gyűjtöttek, hogy maj­dan a jelenlegi templomot kultúrházzá átala­kítva, új, hatalmas templom épülhessen. Többféle kombináció után még a mi megbol­dogult Árkay Aladárunk vetette vázlatosan pa­pírra a harmadik templomnak tervét, melynek továbbfejlesztését és kivitelét halálos ágyán, szó­beli végrendelkezésében, kiváló és mindenben hozzá méltó fiára: Arkay Bertalanra bízta. A Szentléleknek és a szeretetnek nagy ünne­pén: piros pünkösdön szenteli fel a gyönyörű alkotást a hercegprímás és el lehetne mondani, hogy ez az új templom a szeretetnek temploma és a Szentlélek ihletéséből épült. Az emberi szellem kigyógyult a materializ­musból és ismét a lét nagy misztériumai felé fordul. Megújul a végtelenség csodás titkaiban, lelke, szeme kúszik a végtelenség égbenyúló vo­nalain és aztán leborul az Isten fönséges nagy­sága és szerető jósága előtt. A modern ember ismét katolikus lélek lett, aki a liturgia örök szépségei között, az oltár misztikumában éli ki lelki igényeit. A mai embernek és az igazi kato­likus léleknek temploma: a városmajori új templom. Külső falának méltóságteljes, nyugodt síkjai, égbe vesző vonalai, melyeket ékalakú tető nem zár le. az örök béke végtelenségébe ragadják a lelket. Az alagútszerű kapu alázatos meghaj­tásra inti, egyben hívja, húzza be a templom belsejébe a lelket. Benn a térhatás fönséges. A csodálatos vékony, magasba törő pillérek, a nyu­godt színharmónia, a felmagasított szentély a 101

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék