Tájékozódási futás, 1967 (1-12. szám)

1967-01-01 / 1. szám

után végre ismét felmerülhetett a tájékozó­dási sport újraszervezésének gondolata. A régi formában már nem lehetett a versenyeket rendezni. Külföldi összekötte­téseink fejlődésével pzakközlönyök jutottak el hozzánk és igy rádöbbentünk arra, hogy amit eddig csináltunk, az nem csupán elavult, de még csak komoly dolognak sem volt tekint­hető. Azzal ugyanis, hogy a verseny egyes szakaszaira u.n. "normál" időt állapítot­tunk meg, lehetetlenné vált a verseny eredményeinek reális elbírálása. Végre rájöttünk^ hogy ezzel pontosan a gyengébb tájékozódok jutottak előnyhöz, akik a terepben! tájékozatlanságukat tit­kos futással pótolhatták, mig a legkiválóbb térképismerő, aki tisztességesen betartot­ta a "normál"-időt és "turistához méltó” tempóban járta végig a verseny útvonalát, ravaszabb versenytársaival szemben hátrány­ba került. Meg kellett engedni a futást az orozva-futók miatt. Ezzel sportszerűvé vált a verseny, sőt lényegesen nehezebb feladattá lett a tájékozódás. Ezzel véget is ért a tájékozódási ver­seny '>OTának története. Kalamárisba már- togatott ludtollal irtuk. Folytassátok Ti, golyóstollal! dr. Mezei Iván Az évi edzésterv készítése A versenysport egyre nagyobb követelményeket támaszt a sportolókkal és az edzőkkel szemben. A teljesítmény fokozása átgondolt, tervszerű felkészülést követel. Nagy telje- sitmenyek eléréséhez hosszú ut vezet. Az eredményes munkának egyik előfeltétele, hogy a felkészülést évre, ezen belül időszakokra tervezzük, meghatározzuk egyes időszakokon belül az edzésmunka anyagát, intenzitását, az edzések és a versenyek között megfelelő ciklusokat alakítsunk ki. A tervezés Íróasztal mellett történik, egy befejezett év után. Edző és versenyző számadást készít az előző év eredményeiről,kudarcairól és levonja a megfelelő következ­tetéseket, majd ebből tűzi ki az uj versenyévadra az elérendő célokat. Az elmúlt év értékelése során világossá válnak a hiányosságokkal együtt az elért eredmények is. Meg tudjuk vizsgálni, mit mulasztottunk és hogyan értük el a jó eredmé­nyeket. Mikor voltak versenyzőink jó formában, milyen edzésadagokat végeztek előtte? A versenyek részidő táblázataiból következtethetek, hogy állóképesség szempontjából milyen teljesitményt nyújtottak versenyzőink. Hol kell javítani az évi munkán az előző évhez képest. Hosszabb időre azonban nem tanácsos részletes edzéstervet kidolgozni a közbejöhe­tő, tőlünk független okok miatt. Köztudomású, hogy betegség, fejlődésben! rendellenesség, vagy egy rosszul sikerült vizsga, gyakran változtatásra kényszeríti az edzőt. A változ­tatás azonban nem jelent törést, hanem a megváltozott külső okokhoz való alkalmazkodást. Ilyenkor az érintett sportolóval meg kell értetni a módosítás szükségességét, egyénileg kell a változtatás mértékét megszabni, hogy teljesitményei olyan szintre emelkedjenek, ameddig az akaraterje, adottságai, szorgalma és a végzett edzésmunka értéke engedi. Az egyes időszakokban végzendő fő feladatokat rögzíteni kell az edzéstervben. Rész­letes tervet legfeljebb egy hónapra előre ajánlatos kidolgozni. A részletes terveket egymásraépülően kell elkészíteni, mindig levonva az előző időszak tapasztalatait. Ezeket a terveket ajánlatos eltenni. A versenyzők teljesítményének értékelését egy év távlatából csak fejből értékelni nem lehe.t, ezen kivül hasznos tanáccsal szolgálnak a következő évre. Ez elég sok Írásos munkát ad az edzőnek, de a befektetett munka bőségesen megtérül. Az éves terv elkészítésénél önként adódik az év felosztása két részre: az egyik rész* amikor nincsenek versenyek, a másik rész a versenyidőszak. Az első rész jelenti a felkészülést a versenyekre, és azt az idő szakot, amikor már nincsenek versenyek. Ebben a részben a hangsúly az edzéseken van, mégpedig a felkészülési időszakiban a nagyterhelésü edzéseken, amikor már nincsenek versenyek, a nagyfokú igénybe­vétel után a fokozatos átmenet biztosítása a cél. Az egyes szakaszok jellege, végzendő munkája más és más. Ennek megfelelően alakult ki a négyidőszakos edzésrendszer, melynek célja: egész évben a tervszerű, folyamatos munka. A terv készítésénél először feladatokat kell kitűzni. Edzésfeladatok: 1. Fizikai képességek. a/ Általános képzés b/ Erőfejlesztés általában c/ " speciális d/ Gyorsaság fejlesztés e/ Állóképesség fejlesztése általában f/ " _ speciális 2. Technikai képzés 3. Taktikai képzés 4. Egyéb elméleti ismeretek Ennek alapján kell feltüntetni, hogy az előbbi feladatokat milyen eszközökkel oldjuk meg. Itt kell rögzíteni, hogy egyes időszakokban hány edzést tartok. A szakosztály évi versenyműsorát is fel kell tüntetni. Ezen belül a fontosabb versenyek megj-elölése is szerepeljen. Végül a kötelező orvosi vizsgálat idejét is rögzíteni kell. .2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék