Tarsadalmi Szemle – 1960.

10. szám - Szerényi Sándor: Értelmiségünk eszmei-politikai fejlődése

eszmei-politikai fejlődése írta SZERÉNYI SÁNDOR Négy év telt el a rosszemlékű ellenforradalom óta, amikor annak ideológiája — az értelmiség vezető szerepéről szóló burzsoá­revizionista jelszó — nemcsak a régi, de még a fiatal értelmiség egy részét is megzavarta. Mindössze négy esztendő múlt el azóta, azonban e rövid idő alatt is gyökeres fordulat következett be értelmiségünk túlnyomó többségének politikai magatartásában és — bár kisebb mértékben — világnézetében is. Ezért jelentkez­nek már a külföldi burzsoá és magyar emigráns sajtóban is egyre gyakrabban írások, amelyek a magyar értelmiség magatartása miatti csalódásukat tükrözik. Nem csoda. Kállai Gyula elvtárs joggal állapította meg pártunk VII. kongresszusán: „Egészséges politikai szövetség fejlődött ki a párt és a pártonkívüli értelmiség többsége között. Az értelmiség elfogadta politikánkat, és annak megvalósításáért dolgozik. Eredményes munkát végez az ipar fej­lesztésében, támogatja a mezőgazdaság szocialista átszervezését, küzd a dolgozó tömegek kulturális színvonalának emeléséért, a munkásosztállyal és a parasztsággal egységben harcol a béke fenntartásáért és a szocializmus felépítéséért. Ez az értelmiség már a mi barátunk és szövetségesünk: a mi értelmiségünk. Ezzel a legd,önt&bb lépést már megtettük ahhoz, hogy hazánkban a szo­cialista értelmiség kialakuljon." Értelmiségünk a VII. kongresszus óta eltelt egy esztendő alatt tovább jutott ezen az úton. Már az MSZMP VII. kongresszusának is igen nagy hatása volt fejlődésére. Még nagyobb hatással volt rá a határozatok következetes meg­valósulása. Értelmiségünk mind nagyobb többsége felismerte, hogy a béke, a haladás, a szocializmus útja vezet el saját maga, családja, a magyar nemzet békés életének, boldogulásának bizto­sításához. Az utóbbi év tapasztalatai alapján bátran elmondhatjuk, hogv politikai szempontból az értelmiség nagy többsége már követi pártunkat. Hiba lenne azonban szemet hunyni afölött, hogy világ­nézetét illetően ezt még az egyszerű többségről sem mondhatjulc el! Ezért világosan látni kell, hogy ellentmondás áll fenn az értel­16

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék