Tarsadalmi Szemle – 1961.

11. szám - Szemle - A szovjet tudomány és felsőoktatás a kommunizmus kibontakozó építésének szakaszában (Szerényi Sándor–Wirth Ádám)

SZEMLE fokmérője a marxizmus—leniniz­mus elsajátításának és azt mu­tatja, mennyire váltak ezek az eszmék a hallgatók meggyőző­désévé, részben pedig elősegíti ezt, növeli a hallgatók eszmei és tudományos színvonalát, erősíti a kommunizmus építése gyakorla­tával való kapcsolatsat. * A szovjet tudomány és felsőok­tatás fejlődése napjainkban elvá­laszthatatlanul összefonódik a kommunizmus nagyszerű prog­ramjának megvalósításával. A kommunizmus felépítése egyfelől megnövekedett feladatokat hárít a tudományra és felsőoktatásra, másfelől megteremti a feltétele­ket a tudomány és a felsőoktatás további rohamos fejlődéséhez. A Szovjetunió Kommunista Pártjá­nak új programja is nagy figyel­met fordít ezekre a kérdésekre. A program az elkövetkező húsz esztendőben előirányozza az el­méleti kutatások fejlesztését mind a természettudományok, mind a társadalomtudományok területén, valamint a tudomány és a ter­melés összekapcsolását. „A szov­jet tudósoknak becsületbeli ügyük —- hangoztatja a pártprogram *—, hogy megőrizzék a szovjet tudo­mány által a legfontosabb tudo­mányágakban kivívott élenjáró pozíciókat és vezető helyet fog­laljanak el a világ tudományos életének minden főbb területén." Ennek a nagyszerű program­nak a megvalósítása minden bi­zonnyal mély hatást gyakorol or­szágunk tudományos életére és felsőoktatásunk fejlődésére is. Fejlődésünk egyik fontos forrása ezen a téren is a Szovjetunió tapasztalatainak körültekintő, konkrét adottságainkat figyelem­be vevő felhasználása. A magyar kommunistáknak, a tudomány és felsőoktatás hazai dolgozóinak az eddiginél is na­gyobb erőfeszítéssel mindent el kell követniük, hogy a tudomá­nyos távlati tervezés megvalósí­tásával, a tudósutánpótlás bizto­sításával, a felsőoktatási reform végrehajtásával eredményeser­hozzájáruljanak ötéves népgazda­sági tervünk teljesítéséhez és túl­teljesítéséhez, kulturális forradal­munk továbbfejlesztéséhez és be­tetőzéséhez. a szocializmus fel­építésének meggyorsításához. Szerényi Sándor — Wirth Ádám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék