Tartós békéért, népi demokráciáért! 1948. április-június (1. évfolyam, 7-12. szám)

1948-04-07 / 7. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Tartós békéért ^, népi demokráciáért! A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának lapja, Belgrád 7, (10) sz. Budapest, IBIS áprüi-s 7. , Ára: 1 forint A NEPEK HARCA AZ AMERIKAI LEIGÁZÁS ELLEN A Népi Demokratikus Arevonal győzelme a romániai választásokon demokratikus rendszert az ország­ban. A választások szervessetien zaj­lottak le, megmutatták a román nép megnöveteodett politikai aktivitását é3 azon igyekezetét, hogy minden erejével küzdeni. fog hazája felvirá­goztatásáért. A külföldi sajtó kép­viselőinek meg vélt rá a lehetősé­gük, hogy meglátogathassák vala­mennyi szavazóhelyiséget mind Bu­karestben, mind a vidéken, s hogy a helyszínen győződhessenek meg arról, hogy a választás szabad és de­mokratikus volt. Jellemző a választás eredménye 39 választási körzetben: a választói név. jegyzékbe felvett 8,416.061 választó közül mintegy 7600.000 szavazott le. A Népi Demokratikus Arcvonal jelöltjei valamennyi körzetben, még nem löljes adatok szerint, a válasz­táson leadott Szavazatok 00.8 száza­lékát kapták meg. Az előzetes adatok azt bizonyít­ják, hogy coalmen; valamennyi kör. zefben a Népi Demokratikus Arcvo­nal jelöltjei győztek. A demokra­tikus caranista pá.rt a választásokon mindössze egy mandátumot kapott. A lengyel, olasz, csehszlovák és magyar szocialisia pán szakított a Szocialista Tájékoztatási hódával A Marshal:-teivet kezdetben úgy tálalták fel és úgy reklámozták, min, holmi nagylelkű és önzetlen törekvés megnyilvánulását, amely szerint az USA'anyagi segítséget kíván nyúj­tani azoknak az európai országok­nak, amelyek végigszenvedték a há­borút. Marshall tábornok szándékosan eiködöaüett ..emberbarát!“ szólamai jelentős mértékben megkönnyítették a zsarolás és szemfényvesztés e kolosszális hadjáratának lefolytatá­sát. amely Európa úgynevezett ..ame­rikai megsegítése'’ körül lejátszódott. A jobboldali szocialista vezetők, akik számos nyugateurópai ország kormányának élére kerültek, különös buzgalommal kaptak a Marshail-terv után, amelyben kormánypolitikájuk teljes csődjét elhárító mentőövet láttáit. Az utóbbi időkben sok olyan ese. métív történt, amely a Marshall, tervvel függött össze. Erről a ..terv”, ről egymásután rántották le az ősz- szes ,,demokratikus" és ,.humánus" lepleket, eloszlott az a tömjénfelhő, amelyet Blunl, Bevin és á Wall-Street többi zsólozsmázója eregetett, s a iarshall-terv az egész világ szénié .előtt a maga undorító valóságában mutatkozott meg. A „marshal listák" ködös és harsogó beszédei átad iák helyüket a konkrét tényeknek. Március 14.én az amerikai szená­tus jóváhagyta az úgynevezett „euró­pai újjáépítési program0 törvényter­vezetét. Ez az esemény véget vetett a hírhedt Marshail-terv kapcsán folytatott tízhónapos b kitinek és konkrét adatokat szolgáltat egyes végső következtetések levonásához. Tíz hónapon. át, tizenhat európai állam kormánya tevékenységének jeléntös részét a Marshall terv által beígért „segély" igénybevételének előkészítésére fordította. E célból Párizsban külön értekezletet hívtak egybe, megalakították az „európai együttműködési bizottságot", amely három hónapon át gyűjtötte az infor­mációkat és jelentést állított össze Washington számára a tizenhat állam szükségleteiről. S bár ez a bizottság', mint egy iskolásgyerek, gyakran volt kénytelen az amerikai tanítóbácsi út­mutatásai szerint átdolgozni jelenté, seit, mégis fennállott a tizenhat ország „együttműködésének1’, „rész­véteiének" látszata a legfontosabb szükségleteik megvitatása terén, sőt az említett bizottság még arra is készülődöfc, hogy’ ellenőrzést gyako­roljon az amerikai hitelek elosztása és felhasználása fölött. Ezt a7. illú­ziót teljesen eloszlatta az amerikai törvénytervezet tartalma. A törvénytervezet szerint az ame­rikai -„segély“ nem 29.9 milliárd, sőt ne n is 22.4 milliárd dollár négy v :n át, még- kevésbé S.5 millió dol- ir egy évre, hartem évű 5.3 milliárd oltárra korlátozódik, mint az a tenhatos bizottság jelentésének jav?. «Et változatából kitűnik. Ha íigye- iiiba vesszük, hogy ebből az ösz- eg'böl 1.6 milliárd dollárt, — mint nereíes — Nyugat-Németország- c szánlak, akkor kiderül, hogy a ríhat országnak nyújtandó egész fély" 3.7 milliárd dolláros könyör- níányra korlátozódik, amely ősz. get — mellesleg megjegyezve — ierikai árukban nyújtanák, a tör. nyiervezet mélyen hallgat bármi­le további előirányzatról a négy- .ves program keretében, amiről pedig o’yán. nagy lármát csaptak a ,,rnar=hallisták” Európában. A törvénytervezet elbírálása a sze­nátusban a szenátorok közötti ver­sengéssé változott azirányban, hogy minél súlyosabb politikai és gazda, «ági feltételeket szabjanak azoknak az országoknak, amelyek ebben a „segélyben" részesülnek, és valóban: míg e „segítség” mérve még a leg- megrögzöttebb „marehatiistákat” is kiábrándítja, addig azok a feltétetek, amelyek mellett ezt a „segítséget“ megadják, végérvényesen szétfoszlat. ják az - amerikai bankárok „embe riességéröl" és „Önzetlenségéről“ szőtt legendát. E feltételek szerint a „segít­séget élvező” országok nemcsak az előirányzott összegek elosztásában nem vehetnek részt, hanem még annak az ellenőrzésében sem, *hogy mire használják fél az egyes orszá. gok saját területükön a számukra kiutalt javakat. Ezekre az orszá­gokra ráparancsolják az USA által kidolgozott kereskedelmi és vámpoli­tikát, az államosítások megszünteté­sét, egy „egészséges“, azaz az ante nkai exportőrök számára kedvező valutakurzus fenntartását, stb. A „megsegítendő” országok termelése és kereskedelme felett máris beveze­tett amerikai ellenőrzést most azzal fokozzák, hog’y ezekben az országok­ban többmllliárdra rugó frank-, líra-, korona- és márkaalapot ütőefökéni használhatnak fel a nemzetgazdaság bármely ágazata- eilen. Az amerikai, sőt s csak részben is amerikai nyere- anyagból készült áruk továbbexpor. tálasának tilalma a Szovjetunióba és a népi demokratikus országokba, (ami gyakorlatilag nem más, mint a kereskedelem teljes betiltása ezek­ké az országokkal), továbbá a „stratégiai nyersanyagok“ kötelező kivitele az Egyesük Államokba — ezek voltaic az utolsó kalapácsiitések azon a rabláncon, amelyet a Wall. Street|a tizenhat európai állam ke. zére kovácsolt. Az utóbbi években az európai or szagok háború utáni nehézségeit — a nyersanyag., fűtőanyag, és élelmi­szerhiányt —1 kihasználva, az ame­rikai imperializmus felszívta Nvugat- Európa aranykészletét és dolkrtar. talékát, megbéntiotta ez országok gazdaságának vérkeringését s most arra -törekszik, hogy mint a töke. kihelyezés ás árufogyasztás • kizáró­lagossági területét, véglegesen ma­gához láncolja azokat. A tizenhat ország' március köze. pén Párizsban megtartott második konferenciája nyomán, az utóbbi időben sok. keserű gondolat látott napvilágot az európai sajtóban. Szá. naimas, sőt szégyenteljes látvány volt a külügyminiszterek e második találkozója! Szánalmas azért, mert nem volt miről határozniuk. Ezt igen gorombán adták értésükre Washing­tonból. A minisztereknek azzal kel­lett megelégedniük, hogy megállapí­tották Nyugat-Surópa gazdasági és pénzügyi helyzetének rosszabbodá­sát az első konferencia utáni idő­szakban ... Szégyenteljes azért., mert a tizenhat álfám konferenciája, — amely államok legtöbbje a hitleri támadás szenvedő alanya volt — ív- USA parancsára és a „szocialista“ miniszterek részvételével, automati. kusan a „16 és %“ állam konferen. ciájává változott,, a némot Trlzónla bevonása folytán. Az a portugál próbálkozás sem váltott ki tiltako­zást, amely Franco Spanyolországá­nak bevonását szorgalmazta. Mikor Marshall tábornok előállott tervével, az amerikai imperialisták úgy vélték, hogy Európa gazdasági­lag is, politikailag is kész lábuk elé hullani. De, ha gazdasági viszonylat­ban sikerült, is r.akil: alapjában alá­ásni a nyiigateúrópai államok hely­zetét, az amerikai monopolisták po. iitikai és katona;-sztratégiai számí­tásai homokra épültek. Az utóbbi idők eseményei azt bi­zonyítják, hogy a Marshal!-terv szer­zői túlbecsülték erőiket és befolyó, sukat Európa ama képviseleteire, amelyekre támaszkodtak és lebecsül­Roanániában vasárnap, március 28-án tartották meg a parlamenti választásokat- A 'választások napja a román nép nagy ünnepe volt. A városok és falvak zászlódiszbe öltöz­tek, mándenfetó transzparensek és jelmondatok voltak láthatók. A munkások, a fiatalság, az értelmi­ség, a városok és falva]; dolgozói már a korareggelt órákban megje­lentek a szavazófvelyiségekbea és de­monstrál ák odaadásukat és ragasz­kodásukat a Román Népköztársaság­hoz és a Népi Demokratikus Arc- vonalhoz. valamint azt a szilárd eL ha tárcsásukat, hogy megvrgsitik a A Lengyel Szocialista] Párt (PPS), a Csehszlovák Szociáldemo. krata Párt, az Olasz Szocialista Párt és a Magyar Szociáldemokrata Párt bejelentették, hogy kilépnek a Szocialista Tájékoztatási Irodából, Mint a Lengyel Szocialista Párt központi lapja a „Robot-nik“- írja. e pártok kilépése a Szocialista Tájé. keztatási Irodából „válasz a Szoc- inform londoni értekezletének ama provokációs határozataira, amelyek csehszlovák- szociáldemokrácia ellen és a munkásegység' azon poli­tikája ellen irányulnak, amelyet a lengye! és az olasz szocialista párt képvisel”. A PPS nyilatkozatában, melyet a Szocialista Tájékoztatási iroda köte­lékéből vajó kilépésével kapcsolat, ban hoztak nyilvánosságra, rámutat arra, hogy a munkásegység szót. bőmlaszt-ására irányuló politikában a Marshall.terv támogatásának po­litikájában, valamint az öt nyugat, európai államnak katonai szövet, ség létrehozására irányuló politiká­jában, a nyugateurópai szocialista pártok többsége az amerikai impe­rializmus szövetségesévé vált. Ez a politika egyenesen a német impe. rlalizmus, a nácizmus és a revízió, nízmus újjáélesztésére irányul, ami a béke veszélyeztetését jelent; A nyilatkozat leleplezi az u. n. „har­madik út“ elméletét, amely voltakép nem más. mint a II. Internacjonáté azon tévedéseinek megismétlése, amelyeket a két háború között kö. vettek el s amelyek a. munkásmoz. gí;-l mat katasztrófába sodorták — és amelyek következtében a fasiz­mus és a háború diadalmaskcdha. tott; A PPS elítéli annak a vad gyűlöletnek politikáját, amellyel a nyugateurópai szocialista pártok nagy többsége követ a Szovjetunió és az új demokrácia országai ellen. E politika következtében a nyugat, európai szocialista pártok zöme „csatlakozott a háboiús uszítok hadjáratához, amely a Szovjetunió és a népi demokrácia országa; ellen irányul s amelyet a nemzetközi re. akció legféktelenebb elemei jiánvi- tanak“. A PPS megállapítja a Szocialista Tájékoztatási Irodában való tovább! részvételének céltalanságát, mint. hogy „az utóbbi események azt ta­núsítják, hogy a jobboldali szocia­lista pártok politikája végérvónye. sen aláveti magát az imperializmus sztratégiájánok" A nyilatkozat hangsúlyozza, hegy a legtöbb nyn. gateurópai szocialista, párt vezető­ségének ténykedése abban merül ki, hogy a munkásmozgalmon belül szakadást idézzen elő és azt elmé­lyítse. Minden kapcsolatot meg akarnak szakítani azokkal a szocia­lista pártokkal, amelyek hűek ma­radtak a marxizmus elveihez és kö­ve ixezetesen valósítják meg a mun­kásosztály egységét. A munkásmoz­galom további bomlásáért a teljes felelősség' erre' a vezetőségre hárul. A csehszlovák szociáldemokrata párt elnökségének közleménye rá­mutat árra, hogy a nemzetközi ázó cialista értekezleteken a nyugatcuró- pai jobboldali szocialista pártok „arra törekszenek, hogy Európa munkástömegeit a Wall Street MsrshnU-tevbrr m egtest--«, tö Ilii- psrialieta terjeszkedésének szolgá­latára rábírják. Az az állás- port, amelyet a. Szocialista Tá­jékoztatási Irodában a pártok túlnyomó többsége a legutóbbi cseh. szlovákiai eseményekkel és a cseh­szlovák demokráciával szemben el. foglal, csak megerősít bennünket meggyőződésünkben, hegy az ebben a bizottságban való további részvéte­lünk felelőssé tenne bennünket az európai dolgozók félrevezetéséért és elárulásáért". A magyar Szociáldemokrata Párt politikai bizottságának a Szocialista Tájékoztatási Irodához küldött táv. irata szerint „a Magyar Szociálde­mokrata Párt vezetősége elhatá. rozta, hogy megszakítja kapcsola. tatt a Szocialista Tájékoztatási I>o. óéval, miután nem kíván semmi közösséget vállalni azzal a politika, val, amely a munkásosztály érdé. keit az új háborút előkészítő, Európa gyarmatosítására törekvő és az igazi demokrácia ellen fellépő im­perializmus érdekeinek veti alá“. A lengyel, csehszlovák és ma­gyar szocialisták, valamint az olas* szocialista párt határozatai nagy politikai horderövel bírnak, növelik a nemzetközi munkásmozgalom, va­lamint az egész .'mperiglistaelléna; és demokratikus tábor erejét ósszeforrottság'át. ték a demokratikus tábor erejét, az európai népek ellenállóképességét. Nyugat-Európa kommunistái, a kilenc kommunista párt varsói érte­kezletének határozataival felfegyve­rezve, élére álltak a széles tömegek ellenállási mozgalmának az ameri­kai imperializmusnak :■ országaikat leigázó törekvéseivel szemben. Az ellenállás eszméje már régen túlter- jert a munkásosztály legöntudato. sabb táborán és egyre inkább maga. val ragadja az európai népek leg­különbözőbb rétegeit. A Marshail- terv alkalmazásának gyakorlati kö. vetkezményei már magukban véve is még jobban életrehívfák az euró. pai népek nemzeti öntudatát. Az amerikaiak teketóriázás nélküli be­avatkozása az európai népek belső ügyeibe, a görög, olasz és francia reakciós kormányok nyílt támogatá­sa, a „segély“ megvonásával való fenyegetés és zsarolás arra az eset. te. ha a népek — altár ha többse, giikben is — nem óhajtanának a Fehér Ház parancsnokiéba alatt élni, stb. — mindez a hazafias gondolat erősödését, egyesülésre és ellensze­gülésre való törekvést váltja ki a tömegekben. A görög, olasz, francia nép és Európa más népei növekedő . ellenál­lását az amerikai leigázással szem. ben az .imperialisták a végi recept szerint úgy tüntetik fel, mint a „Kominform ármánykodását“, ám egyre kevesebb ember akad, aki hisz ennek a mesének. Amíg az angol és francia nagy. iparosok tiltakoznak az amerikai dömping ellen, a génuai munkáso’- visszatartják az Egyesült felé induló fémhulladékká hajókat, Aneonában pe tolják a dokkok lezáró és francia parasztok tükre törő amerikai szójaliazt és zsirad len s az angol ház táljuk a lóhúskor nagyon nehéz a müvének“ tulajc’ Az a sietség. .■szent szövetsége a háborús hisz?.' es Marshall beszédeiben meg kozik, az az otromba erőszak lyel a parlamenti választásr szüiödö olasz nép akaratár tására készülődnek. — a' hogy az amerikai imp<- tik pozícióikat Búrt vadállati dühre gp pai népek — fű" Kiében — e összetart 4.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék