Telekkönyv, 1910 (15. évfolyam, 1-11. szám)

n. Az ország területén levő kir. bíróságoknál a telekkönyvek átalakítása és helyesbítése, a telekkönyvi térképek pótlása, a telekkönyvi szabálytalanságok kiigazítása, a tlkvi helyszínelés és egyéb tlkvi munkálatok teendőinek teljesítése végett ideiglenesen alkalmazott külön személyzet nevének és székhelyének jegyzéke. 92. 1. üendeletek. A m. kir. igazságügymiszternek 1909. évi november hó 25-én 1909. Ég. 755/5. szám alatt kelt rendelete, Káplány Géza ny. kir. Ítélőtáblái biró, a .Telekkönyv“ ez. folyóirat szerkesztőjéhez. 17. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1909. évi október hó 6-án 13,225/1909. I. M. szám alatt kelt rendelete, a Deliblát községre vonatkozó telekkönyvi betétszerkesztés során felvett és a telekkönyvben széljegyzett külön jegyzőkönyveknek a telekkönyvi hatóság által leendő elintézése tár­gyában. 18. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1909. évi deczember hó 3-án 20,356/1909. T. M. szám alatt kelt rendelete, a magyar állami pénztáraknál fölvehető osztrák állami nyugdíjra vagy egyéb osztrák állami járandóságokra és viszont osztrák állami pénztáraknál fölvehető magyar állami nyugdíjra vagy egyéb magyar állami járandóságokra vezetett végrehajtások tár­gyában. 138. 1. A m. kir. igazságiigyminisztornek 1909. évi deczember hó 20-án 28,652/1909. I. M. szám alatt kelt rendelete, a telekkönyvi átalakítási költségelőirány­zatok és kimutatások szerkesztése körül követendő eljárás tárgyában 1895. évi november hó 25-én 51,376. I M. szám alatt kibocsátott rende­let módosításáról. 139. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1910. évi január 10-én 647/1910 I. M. szám alatt kelt rendelete, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank által kibocsátott 4V2°/o-kal kamatozó zálogleveleknek az 1889 : XXX. tcz. 11. §-ában fel­sorolt összes befektetési czélokra való elfogadása tárgyában. 140. 1. A m kir. igazságügyminiszternek 1910. évi február 23-án 3589/1910.1. M. szám alatt kelt rendelete, a Helyi Érdekű Vasutak Részvénytársaság által az 1897 : XXXII. tcz. 2. §-ának 2. pontja értelmében kibocsátott kamatozó • kötvényeknek, továbbá a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank által az idé­zett tcz. rendelkezései értelmében kibocsátott kötvényeknek ezen tcz. 22. §-ában fölsorolt összes befektetési czélokra való elfogadása tárgyá­ban. 140. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1910. évi május hó 27-én 4933/1910. I. M. E. szám alatt kelt rendelete, a m. kir. államvasutak vonalain féláru menet­jegy váltására jogosító arczképes igazolványok kiállításáért járó dij fel­emelése tárgyában. 141. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1910. évi május hó 23-án 11,180/1910. I. M. szám alatt kelt rendelete. a telekkönyvi betétek elkészítéséről szóló hirdetmény póstai közlésére vonatkozó intézkedések kiegészítése tár­gyában. 141. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1910. évi május hó 23-án 11,727/1910. I. M. szám alatt kelt rendelete, az Erdélyrészi takarékpénztárak záloglevél-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék