Theologiai Szemle, 1926 (2. évfolyam, 1-6. szám)

1926 / 1-2. szám

1—2. szám. Debrecen. 1926. Bojt—Husvét. 11. évfolyam. THEöfcüGIAI SZEMLE FÖMUNKATÁRS : VARGA ZSIGMOND. SZERKESZTI : CSIKESZ SÁNDOR. fömunkatArs : DEÁK JÁNOS. Az ige. Cs. S. 561. 1. TARTALOM : Tanulmányok: Harsányi I.: Miskolci Csulyak I. élete és munkái. 562—586. Kállay K: Az Ó-T. felfo- gása a halálutáni életről. 586-678. Tóth E.: Hamel Bruinincx a soproni orsz. gyűlésen. 678-707. Publikáció: Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. VI. 707—708. Kisebb közlemények: Mátyás E: János ev. főbb problémái. 707-718. GulyásJ: Csokonai kálv. bú- csúztatói. 718—720. ZoványiJ: Pótlások a tiszántúli ref. e. kér. jkveinek regestáihoz. 720 —722. Külföldi Szemle : Heiler Fr: Sadhu Sundar Singh. Heiler Fr : Apostel oder Betrüger ? S. Sundar Singh : Zu den Meisters Füszen. S. Sundar Singh : Gottes-Wirklichkeit. Báró Podmaniczky P. 722—723. — Bruppacher H : Die Beurteilung der Armut im A. T. Tóth L. 723—725. — Apelt O: Platon Gastmahl. Neustadt E : Alexander der Gr. u. d. Hellenismus. Darkö J. 725. -- Pfennigs- dorf E. Wie lehren wir Evangelium ? Filep G. 725—726. — Geyser J. Max Schelers Phänome- nologie der Religion. Szelényi Ö. 726. — Platz W. Das Forschungsgebiet des Okkultismus. Sze- lányi Ö. 726—727.— Oravala A. Der prophet der Wildnis. Báró Podmaniczky P. 727—728. Hazai irodalom : Révész I. A magy. orsz. protestantizmus történelme Payr S. 728—730. Nemo : Vallásunk új irányai. Kiss J. 730—731. — Színek S. A mi Urunk J. Kr. élete. Kiss J. 731.— Pruzsinszky P. Hugenották. 111. Hegyaljai Kiss G. Nagyasszonyok a magyar reformációban. Deák J. 731.—732.1. — Ravasz L. Gondolatok DeákJ. 732—733. — Bartók Gy: Kant. Tankó B. 733 — Poincaré H. Kiss K.: A tudomány értéke. Rác L 734. — Várkonyi H : Aqu. Sz. Tamás filozófiájá. Rác L. 734. — Meumann E: Várkonyi H: Az esztétika rendszere. Tankó B. 734—735. — Imre S: A családi nevelés főkérdései. Szelényi Ö. 735. — Gergely Gy.:A Hódmezővásárhelyi ref. jogakad emlékkönyve. Szelényi Ö. 735—736. Wels H. G.: Ember-iste- nek. — Komáromi J : Pataki diákok. :Vautel :A plébános ur meg az uj gazdagok. — Római útikalauz. — Római útmutató. Gulyás J. 736—737. 1. Folyóiratok szemléje : Zeitschr. für die Altt. Wiss. Deák J. 737—739. The Record of the Home a. Foreign Mission Work of the U. Fr.Church of Scottl. Forgács Gy. 739—740. Philos, Psychol, Pädag. Mon. Anz. Z. r. Revue d‘ Histoire et de Philos. Relig. Révész I. Tudományos Élet. 741—744. 1. — Szerkesztő üzeneteV 744. 1. E KETTŐS SZÁM ÁRA 12 ARANY KORONA = 192,000 KOR. ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY ÉVRE: 30 ARANY KORONA = 510,000 KORONA. KÜLFÖLDI ELŐFIZETÉSEKNÉL A PORTÓ KÜLÖN FIZETENDŐ. MEGJELENIK: KÉTHAVONKÉNT. A LAP SZELLEMI ÉS ANYAGI ÜGYEIBEN CSIKESZ S. EGYETEMI TANÁRHOZ KELL FORDULNI, DEBRECEN, KOLLÉGIUM. ORSZÁGOS REFORMÁTUS LELKÉSZEGYESÜLET KIADÁSA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék