Theologiai Szemle, 1930 (6. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

THEOLOGIAI SZEMLE ÖTÖDIK ÉS HATODIK ÉVFOLYAMÁNAK (1929. ÉS 1930. ÉV) TARTALOM-JEGYZÉKE. Nyílt kérelem a magyar református egyház vezetőihez. Szerkesztő. 562. 1. VI. Az Ige. János 20 : 22. D. Dr. Baltazár Dezső. 1 2. v. Célegyenest... a nagy cél felé ! Fii. 3 : 12— 14. Csikesz Sándor. 193 -404. V. Megváltás... Bizonyságtétel. Máté ev. XXVII. r. : 50—54. v. Csikesz Sándor. 385—387. VJ , Krisztus levele. II. Kor. 3 : 2—3. Kapi Béla. 561—562. VI. Tanulmányok és kisebb közlemények. Ószövetségi theologia. Dr. Deák János : A babyloni fogság világ­történeti jelentősége. 711—714. VI. Újszövetségi theologia. Karner Károly: Jézus halálának napja. 287—324. V. Kiss Jenő: Egv fejezet a bibliai anthropolo- giából. 343—347. V. Rendszeres theologia. Bányai Lajos : Dr. Tavaszy Sándor három könyve. A kijelentés feltétele alatt. A dia­lektikai theologia problémái. -— A kál- vinizmus világmissziója. 517—521. VI. Dr. Nagy Géza : Barth theologiájának előz­ményei, kritikája és jelentősége. 580.—615. lap. VI. Egyetemes egyháztörténelem. Lie. Dr. Karner Károly : A cseh-szlovákiai protestantizmus az újabb propaganda iratok tükrében. 521—523. VI. Révész Imre : A második brit-német theolo­gus konferencia. 157—158. V. Magyar egyháztörténelem. Gulyás József : Egyháztörténetű hátterű ismeretlen énekek. 333—342. V. — Két ismeretlen vallásos költő. (Bessenyei Anna és Bessenyei Boldizsár.) 719—721. lap. VI. Lie. Dr. Karner Károly : A felekezetek Ma­gyarországon a statisztika megvilágítá­sában. 616—707. 1. Miklós Ödön : A hercegszőllősi kánonok (1576) eredete. 148—157. V. Nagy Lajos: A dunaszekcsői keresztyén­római pohár. 158—163. V. Payr Károly : Wimmer Ágoston két levele Mária Dorottya nádorasszonyhoz. 324—- 333. V. Pongrácz J. : Adatok a magyar gályarab lelkészek történetéhez. 714—719. 1. VI. Soós Béla : Melius Péter szentháromságtana. 388 -442. VI. Tarczay Erzsébet : A reformáció Horvát- Szlavonországban. 195—287. V. Életrajz. Gulyás József : Nagy István, református énekíró. 347—350. V. Révész Imre : Harnack. 701—711. VI. Gyakorlati theologia. Ferenczy Károly : Az evangelizáció problé­mája elvi és gyakorlati vonatkozásaiban. 3—55. V. Gáncs Aladár: Mit tanulhatunk Barth Károlytól ? 563—580. VI. Filozófia és vallásfilozófia. Tankó Béla: A világnézet problémája. 501 -517. VI. — Művészet és vallás. 721—726. 1. VI. Vasady Béla: Girgensohn Károly élete és munkássága. 56—147. V. Pedagógia. Klein Gáspár : Az állami protestáns egyetem eszméje a Habsburgok alatt a XVIII. és XIX. században. 443—501. VI. Vegyes. (Illusztrációk). Dunaszekcsői ókeresztyén pohár képe V. 158—159. 1. közt. v Girgensohn K. arcképe V. 56—57. 1. közt. Publikáció. Keresztesi József akadémiai utazása a kül­országokban. (Autobiographiából.) XIII. folyt.: 182—486. V., XIV. folvt. : 376— 381. V., XV. folyt. : 553—556. VI. XVI. folyt. : 764—765. VI. Külföldi szemle. Ószövetségi theologia. Jirku Anion : Die Wanderung der Hebräer im dritten und zweiten vorchristlichen Jahrtausend. Tóth L. 352—353. V. Sellin E. : Mose und seine Bedeutung für die israelitisch-jüdische Keligionsgeschichte. Tóth L. 353- 355. V.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék