Theologiai Szemle, 1941 (17. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék 1941

ISMERTETETT KÖNYVEK : Oldal a) Hazaiak: D. Dr. Sebestyén Jenő : Az isteni elhivattatás öntudata a refor­mátus ember életében (Dr. Koncz Sándor)....................... 57 J oó Sándor: Református diakonátus (Pákozdy L.) .... 58 Szabó Géza: Geschichte d. ung. Coetus an der Universität Wittenberg (Szabó Gábor)..................................................... 61 U rban Ernő : Krisztus keresztje (Trombitás Dezső) .... 180 Hr. Bucsay Mihály : Jelentés a hallei egyetemi magyar és dél­keleteurópai kutatóállomás működéséről (Szabó G.) . 18,'í Dr. Bucsay Mihály : A jénai magyar könyvtár (Szabó G.) . . 156- 257 Csomár Zoltán : A csehszlovák államkeretbe kényszerített ma- gyár református kér. egyház húszéves története (Szabó Gábor).............................................................................................. 184 Juhász István : Reformáció az erdélyi oláhok között (Szabó G.) 185 A Szent István Akadémia Értesítője az 1940. évről .... 189 D. Dr. Illyés Endre : Egyházfegyelem a magyar református egy­házban (Dr. Kathona Géza)................................................. 246 247 Dr. Vasady Béla: A lelkész mint... (Joó Sándor).................. 241 K niewald Károly : Hartwick győri püspök Agenda Pontifica­lis-a (P. L. M.) ........................................................................ 242 Bartha József : Faji elem és keresztyén szellem irodalmunkban (P. L. M.)...............................'.................................................. 243 Z soltároskönyvünk az Ige mérlegén (Márkus Jenő) .... 250 Magyar Káté (sz.)............................................................................... 257 b ) Külföldiek: Barth, K. : Rechtfertigung und Recht (Lukács László) . . 55 Reuter, K. : Wilhelm Amesius, der führende Theologie des erwachendem reformierlen Pietismus (Dr. Bucsay M.) 57 Weber, H. : Die Bergpredigt (Kiss Sándor)...................... 61 B erdiajew, N. : Von der Bestimmung des Menschen (Lukács L.) 120 Thielicke, H. : Geschichte und Existenz (Lukács L.) . . . . 121 Diem, H. : Luthers Lehre von den zwei Reichen (Lukács L.) 122 Merz, G. : Glaube und Politik im Handeln Luthers (Lukács László).............................................................................................. 124 Quiring, H. : Grundworte des Glaubens (Kiss Sándor) . . . 182 Bainthon, R. : Berchardino Ochino (Tőke László)......................... 187 Ruf fini, Fr. : Francesco Stancaro (Tőke László)....................... 187 Spencer & Hewish : Fellowship : Principles and Practice (Burián L.)..................................................................................... 188 Janeff, J. : Dämonie des Jahrhunderts (Lukács L.) .... Luzzi, G. : La religione cristina secondo la sua fonte originaria (Tőke László)....................................................................... 253 Kramm, H. : Wittenberg und das Auslandsdeutschtum im Lichte älterer Hochschulschriften (Dr. Bucsay M.) . . 253 Weatherhead, L. H. : Psychology in Service of the Soul (Dr. Far­kas Pál).......................................................................................... 247 iMng, Fr. H. : Emotions of Men. (Dr. Farkas Pál...................... 248 B izer, E. : Studien zur Geschichte des Abendmahlsstreits im 16. Jahrhundert. (Dr. Bucsay Mihály)........................... 248 I .ang, A. : Puritanismus und Pietismus. (Szabó Géza). . . . 251 Künneth, W. : Theologie der Auferstehung. (Joó Sándor) . . 241 c) Folyóiratok: Journal des Missions Evangéliques (Lukács L.) ....... 62, 260 Christliche Welt. (Lukács László)...................................................... 125 Theologia. (Módis L.)............................................................................ 125 K eresztény Magvető................................................................................. 126 The Presbyterian. (Lukács László)................................................. 190 T UDOMÁNYOS ÉLET: 64260 ״191 ״127 ״. KI ADÓHIVATALI ÜZENETEK: 128192 ״. 264

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék